Řádka lidí navštěvujících naši poradnu pochopila, že se musí podílet na svém uzdravení, že léčení není jen o zdravotním systému, lécích a l...

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Žlutá cesta k cíli

Žlutá cesta k cíli
Žlutá cesta k cíli


Dnešním tématem chci navázat na článek s názvem Cíl léčby.

Řádka lidí navštěvujících naši poradnu pochopila, že se musí podílet na svém uzdravení, že léčení není jen o zdravotním systému, lécích a lékařích, tento poznatek si vzala k srdci a začala samoléčbu. V médiích jsou propagovány různé metody detoxikačních systémů, přírodních prostředků, léčebných procedur, dietních poraden, plasmových generátorů, zázračného MMS, koloidního stříbra, či různých cizokrajných prostředků z Afriky, Jižní Ameriky, Austrálie… Léčitelé horují pro duchovní cestu vesmírem, meditace, jógu, a jiné okultní nauky. Jsou zakládány spolky, kluby sdružující lidi se stejným problémem.

Výpis metod, kterými lze jít k cíli, ke zdraví, ke zlepšení stavu by mohl být hodně dlouhý.

A tak to vidím i v poradně. Návštěvník poradny někdy vypisuje skutečně dlouhý soupis metod, jež absolvoval, nebo kterým se stále podrobuje. Utratil za ně hodně peněz, libuje si v tom, že dokázal udělat změnu, že přestal kouřit, že již neužívá chemické léky, že je po meditaci klidnější. Nicméně se téměř pokaždé v textu objeví tato věta: Můj zdravotní stav se přesto nelepší.

Základem jeho problému je totiž nepochopení směru, který vede k cíli.

Schema
Znázorňuje to schematický obrázek:


Žlutá cesta k cíli


Žlutá barva představuje světlo a jasnou cestu, pojmenování příčiny problému, obrácení se zády od všeho špatného či nepravého, totální změnu života, léčbu vedenou specificky podle příčiny.

Šedá barva znázorňuje částečné pojmenování příčin, léčbu obecnou. Cesta léčení ukazuje na počáteční nejasnosti, pak zlepšení stavu rovnoběžné se žlutou čarou, dokonce je náznak přímého směru k vyléčení, ale nakonec ukazuje odklon cesty od vyléčení a vzdalující se cíl.

Černá barva představuje cestu léčení bez pojmenování příčin. Vyšetření specialistů jenom konstatuje příznaky a zjištěné laboratorní hodnoty, vysoce kvalitní přístrojové metody precizně a draze popíší anatomickou strukturu, vytvoří závěr, jak se nemoc projevuje, a příznaky sestaví do společného názvu, tedy do diagnózy. Léčení navrhne s použitím potlačujících, většinou chemických, tělu nepřirozených léků. Tato cesta, tzv. symptomatická léčba, je vysokým procentem běžně praktikována. Léčení jde zpočátku rovnoběžně se žlutou čarou, zdánlivě směřuje k vyléčení, nicméně se časem odklání, až se definitivně otočí opačným směrem, který nemá s vyléčením nic společného. Chemické léky mají navíc vedlejší projevy, a tím dávají základ vzniku dalších nemocí. Duchovní stránka věci není brána v potaz vůbec.

Specifika cest
Černá cesta je nejpohodlnější, nejsnadnější, nejširší, pro pacienta nejlevnější, protože ji hradí v určité výši stát. Cesta pacienta uvádí v omyl v tom, že si on myslí, že je zdráv, proto je i spokojen a domnívá se, že se úspěšně léčí. Je otázkou času, kdy procitne, kdy pochopí, že nejede po kolejích vedoucích ke kýženému cíli, ba naopak se dostává do závislosti na lécích a diví se, proč má chronickou nemoc, když je po celou dobu systematicky léčen.

Šedá cesta svou barvou vystihuje symbol toho, co se s klientem děje. Je v mnohém podobná barvě černé. Diagnóza je podporována kromě klasických metod také metodami virtuálními, virgulemi, či vesmírnými energiemi. Rozdíl je také v tom, že ke svému léčení nepoužívá chemické symptomatické léky, nýbrž se je snaží nahradit léčivy přírodními, které jsou ovšem často také symptomatické. Světlé na tom je, že pacient mění životní styl. Zabývá se dle možností správným stravováním, věnuje se sportu, dýchání, spánku, upravuje svůj denní a noční režim, přemýšlí o tom, co je správné a co špatné, hledá svou duchovní cestu, a pokud není přiveden na scestí, nějakou dobu se mu daří, je spokojený, vrací se k přijatelnému životu, cítí však, že to není úplně to pravé.

Jeho cesta nakonec k cíli nevede, meditace mu přestávají pomáhat, potravní doplňky onu funkci potlačování projevu nemoci nezvládají. V konečném stadiu je vidět odklon od cíle. Vrací se k černé cestě. Finanční náročnost k udržení šedé cesty je velká, pojišťovny ji nehradí. Cesta je stále dost široká.

Žlutá cesta je přímá a úzká, naznačuje Boží světlo, které svítí do kroku. Je založena na pochopení podstaty nemoci, na objasnění příčiny a na specifické léčbě.

Problém nerovnováhy
Člověk je trojjediná bytost, má tělo, duši a ducha.
Vše musí být v rovnováze. Když tomu tak je, zůstává tělo zdravé, ale pokud tomu tak není, objeví se nemoc. Máte-li nemoc, znamená to, že ve vás popsaná rovnováha a pohoda není. Hraje svou zásadní roli. Například - podle programu v mysli člověka se řídí imunitní a hormonální systém a mysl se zase řídí podle ducha. Toto považuji za klíčový okamžik. Nerovnováhu nemůže řešit žádný lék, ani lékař, byť je perfektní specialista. Pokud bude nerovnováha, s léčením se nedostanete na žlutou cestu.

Souvislost s vírou
Problém úzce souvisí s vírou, která je nebo není v rodině pacienta. Přitom nemám na mysli žádné okultní, ezoterické, či léčitelské praktiky, nemám na mysli ani klasická náboženství, nýbrž čistou víru v Boha, která má být v srdcích celé rodiny.

Podle mne je v léčebném postupu žluté cesty nutná součinnost trojjedinosti člověka s jeho vírou v jednoho (a také trojjediného) Boha, s jasným duchovním programem, který vás vede životem po žluté cestě, se specifickým vyšetřením, které dokáže na materiální rovině objasnit specifickou cestu patologického procesu a smysluplně a individuálně ji řešit.
A pokud toto není vyřešeno, a navíc je nemocný člověk nevěřící, jinými slovy vládne v něm tělo a duše, má pouze lidské (rozumové) metody a zůstává v závislosti na symptomatické léčbě, která pouze reaguje na příznak, což odpovídá černé, v lepší variantě šedé cestě.


Jak se dostat na žlutou cestu?
Zajeďte na odpočívadlo, zastavte se. Pokud chápete, že jedete po šedé nebo černé cestě, než uděláte cokoliv, musíte se zastavit. Rozmyslet si další počínání, zbavit se předpojatosti (odkaz na článek - Zrcadlo nastavené nemoci), zbavit se pokušení pokračovat.
Uvedu příklad kuřáka, který se rozhodne přestat kouřit, vydrží to několik týdnů, pak se koná podniková oslava, většina kolegů kouří, on si s nimi také zakouří a přijme veselé ujištění kolegů kuřáků, že se na něco umřít musí. Ne, tomu se vyhněte. Je to lež.

Zastavení se, kontrola cesty
Jestliže si chcete udělat představu, jak na tom skutečně jste, prostudujte si základní filozofii SYMBINATUR, použijte k tomu uvedenou tabulku a začleňte své projevy nemoci do tabulky šesti fází.
Čím více jste vpravo - ve čtvrté, páté, event. v šesté fázi, pak nemáte mnoho šancí, než okamžitě nastoupit na jinou cestu svého života. Zastavte se, zasedněte k poradě nejlépe s celou rodinou, neboť právě vaše rodina je důležitá ve zdraví i v nemoci
A začněte do nejmenších podrobností společně probírat situaci od začátku až po tuto chvíli, revidujte, co se odehrálo a co se stále děje a hledejte perspektivu dalšího počínání. Pokud jste dosud na šedé nebo černé cestě, pak šlo a stále jde jen o řešení následků, a to je třeba změnit…

Kroky
Podnikněte konzultaci s celostním lékařem,
sestavte si svou životní časovou osu. Tím se vám otevře mozaika faktů a můžete rozpoznat své životní chyby.

A to nestačí!! Je třeba, abyste tyto chyby i pochopili, sebekriticky přijali, uznali, ať už je chyba kterákoliv. Kdo žije s Bohem, ví, jak je Boží milost úžasná a že On nabízí vykoupení každému. Nevěřící má vždycky problém, protože své chyby začne objektivně zdůvodňovat, vždyť za to vlastně nemůže, protože on věřil svému lékaři a po létech léčení se dovídá, že má nemoc chronickou, z úst onoho lékaře slyší, že je jeho nemoc nevyléčitelná. A pak také kolem sebe slyší, že je to běžné, že to má mnoho dalších lidí, a dokonce i sám jeho lékař. V první knize Janově (1:9) je tento verš: „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“

A je řada na dalším kroku – pokání: Použil jsem termín biblický, protože nejlépe vystihuje to, co by měl tento krok nápravy obsahovat. Činit pokání znamená obrátit se, změnit myšlení a směr. A je nutno ještě dodat, že také v tomto bodě bude mít nevěřící člověk problém. Protože bude mít tendenci pohlížet na pokání především jako na odvrácení se od něčeho. A bude rozumem hledat humanistické proudy, anebo taková náboženství, která vedou lidi k morálnosti a k vyhýbání se mnoha hříchům, ale to samo o sobě ještě nikoho nespasí…! Z pohledu, který popisuje Bible, jde především o to, zda se obracíte přímo k Bohu. Neustále musíte obracet své srdce k Bohu - od temnoty ke světlu, od tělesnosti k Duchu, od pomíjivého k věčnému, od smrti k životu, jak popisuje např. evangelista Daniel Kolenda a pokračuje: „Obraťte se k Bohu a automaticky se odvrátíte od hříchu. Obraťte se k Bohu a automaticky budete kráčet správným směrem. Pokud jste dosud tuto cestu míjeli, je na čase uznat svou chybu a obrátit své srdce, jak je žádáno.“
Jistě máte ve svém autě moderní navigaci, která vám ukazuje směr cesty, a pokud se stane, že změníte směr, kam jste správně měli jet, pak vám navigace ohlásí: „Při nejbližší příležitosti se otočte.“ Když se neotočíte, pak začne opět přepočítávat a vyhledá náhradní trasu. Ta bude sice delší než ta původní, ale k určenému cíli vás dovede. A podobně je to i s Pánem: Budete-li jej následovat, ke kýženému obratu přece jen dojde. Bůh dokáže mistrně proměnit „nářek v tanec a popel v okrasu“.

Ze svých chyb si potřebujete vzít ponaučení, abyste je neopakovali.


MUDr. P. Šácha
Symbinatur - Podobné články
 • Porcelán v sekretáři nebo léčení ?
 • Otrávený mozek
 • Proč se léčba nedaří III. - odblokovat stres
 • Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
 • Přínos SYMBIVITY pro nový věk
 • Soužení
 • Psychika a střevo – zdraví a nemoc
 • Rozvod a chronické nemoci
 • Příčiny nemocí
 • Progresivní postup
 • Lidské jedy vedou k poruše funkce organizmu
 • Přírodní zákony se nedají obcházet I
 • Přírodní zákony se nedají obcházet II
 • Nemoc je odsunuta do budoucnosti
 • Dobrý lék
 • Příprava na detoxikaci I
 • Mantinely nemoci
 • Jak se daří bylince pod betonem ?
 • Proti proudu řeky
 • Cíl léčby
 • Chceš abych ti odpustil? Nemáš nárok!
 • Životní časová osa
 • Co jsem udělal špatně?
 • Pondělní syndrom
 • Zkažené ovoce
 • Samoléčivá schopnost těla
 • PRIORITA II
 • Kdo není připraven změnit svůj život, nemůže se uzdravit – Hippokratés
 • Budoucnost medicíny - díl první
 • Budoucnost medicíny - díl druhý
 • Nemoc a zdraví jsou v patové situaci
 • Zrcadlo nastavené nemoci
 • Poučení z chyb
 • Těsné pouto s Bohem
 • Rodina je důležitá ve zdraví i v nemoci
 • Posílení imunitního systému u zaměstnanců
 • Priorita I
 • Kdy přestřihnout pomyslnou pupečníkovou šňůru?
 • Kobercový nálet antibiotik
 • Výmluvy?
 • Chemický, nebo přírodní lék?
 • Pochopení nemoci
 • Diskusní fóra
 • První bývá plán
 • Partnerské vztahy a nemoci ledvin
 • Víra tvá tě uzdraví
 • Aby se mozek ve stáří nezmenšoval
 • Potravní doplňky
 • O imunitě
 • Problém lidstva
 • SYMBIVITA
 • Satisfakce probiotik
 • Cesta k vyléčení
 • Modlitba před jídlem
 • Nestačí jen užívat léky
 • Nový život
 • Totální změna
 • Cesta zpět ke zdraví
 • Pštrosí politika
 • Tři pilíře pro úspěšné léčení nemocí
 • Budoucnost medicíny - díl třetí
 • Regulační systém mozku a spouštěcí faktory nemoci
 • Reflexní vegetativní test-DFM
 • Důmyslnost regulačního systému lidského těla
 • Homotoxíny a homotoxony
 • Tabu nad léčivými účinky bylin
 • Rovnováha života
 • Starat se o detoxikaci včas
 • Stres vyhovuje nemoci a ničí zdraví
 • Tři pravidla v praxi
 • Sledování účinku
 • Chaos v imunitě
 • Naděje
 • Jen tak mimochodem - nemoc
 • Kterou cestou se vydat?
 • Je lepší nemocem předcházet
 • Duchovní kapitál
 • Ohrožení zdraví stresovým myšlením
 • Napnutá struna
 • Nevyrovnanost života a porucha štítné žlázy
 • Podobenství o vytrženém kmeni stromu
 • Je možné vyhnout se péči lékařů?
 • Dostatek spánku a po zátěži relax
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  OREGANO STAR - více OREGANO STAR
  výrobce: STARLIFE
  OREGANO STAR obsahuje bylinu dobromysl, která byla odedávna považována za v...
  Lady-Comp - více Lady-Comp
  výrobce: Přirozená antikoncepce
  Lady-Comp je inteligentní minipočítač sloužící k přirozené kontrole početí ...
  FLAX OMEGA 3 - více FLAX OMEGA 3
  výrobce: AVITA
  Výživový doplněk - nenasycené mastné kyseliny z lněného oleje. Klíčové c...
  VITAMIN C LIPOSOMAL PLUS - více VITAMIN C LIPOSOMAL PLUS
  výrobce: AVITA
  Vitamín C v liposomální tekuté formě. Potravní doplněk - 1000 mg tekuté...
  BioBeam 940 - více BioBeam 940
  výrobce: BioBeam
  Přístroj BioBeam™ 940 je využíván zejména při léčbě: - bolestivých stavů organ...
  IMMUNE GUMMY STAR - více IMMUNE GUMMY STAR
  výrobce: STARLIFE
  Doplněk stravy s přírodním sladidlem Imunita - vitalita v každém gumovém...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály