Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Tiskové zprávy

Z piedestálu na popraviskoPriekopník lekárskej vedy Ján Jesenius sa stal ideológom protihabsburského povstania

Zuzana Makovská

Neveľa Slovákov zohralo takú významnú úlohu v politickom živote Európy a vo svetovej vede ako všestranne nadaný lekár Ján Jesenius.
Humanista a osvietenec, veriaci v nekonečné schopnosti ľudského rozumu, zasvätil svoj život vzdelávaniu, šíreniu novátorských myšlienok a boju za slobodu, ktorý ho nakoniec stál život.
Slávny lekár, politik a filozof sa narodil 27. decembra 1566 v sliezskom Vroclave, kde jeho otec, rodák z turčianskeho Jesena, našiel útočisko po tureckých nájazdoch. Hoci Ján Jesenius prežil takmer celý život mimo územia Slovenska, považoval sa za Slováka, udržiaval živé kontakty so svojimi krajanmi a rád sa do rodiska svojich predkov vracal.

Humanistické idey
Protestantské prostredie, v ktorom budúci lekár odmalička vyrastal, ho neskôr podnietilo k úvahám o slobode vierovyznania. Základy vzdelania dostal vo vroclavskej škole sv. Alžbety. Školské zákony, ktorými sa riadila, vypracoval Lutherov blízky spolupracovník, humanista a pedagóg Philipp Melanchthon. Tak ako veľa vzdelancov tých čias, aj Jesenius získal vzdelanie na viacerých prestížnych európskych univerzitách. Medicínu a filozofiu vyštudoval v nemeckom Wittenbergu v roku 1583, kde niekoľko desaťročí predtým prednášal Martin Luther.
Vzdelanie si ďalej rozšíril v Lipsku a neskôr aj v talianskej Padove na vychýrenej lekárskej fakulte. Ústava tohto talianskeho štátu v sebe spájala demokratické aj aristokratické prvky, čo bolo v tých časoch nezvyčajné. Jeho obyvateľov označovali za protestantov, pretože podporovali stavovskú Republiku siedmich provincií na území súčasného Holandska. Často poskytovali útočisko prenasledovaným kacírom či rebelom. Toto prostredie podporujúce slobodu jednotlivca a úzke kontakty so vzdelancami európskeho formátu vplývali na mladého Jesenia. Na slávnej padovskej univerzite získal nielen vynikajúce odborné lekárske znalosti, ale dostal sa bližšie aj k renesančným a humanistickým ideám. Tu sa zrodil jeho záujem o politiku a kultúrne dianie, ktorý ho neopustil po celý život. V roku 1591 Jesenius obhájil doktorský titul prácou O ochorení žlče po trojdennej zimnici. Okrem medicíny študoval aj filozofiu, ako evanjelikovi mu však v Taliansku odmietli udeliť doktorát. Titul mu neskôr priznala až pražská univerzita.

Tajomstvá ľudského tela
Po štúdiách sa na krátky čas vrátil do rodného Vroclavu. Onedlho sa však presťahoval do Drážďan a stal sa lekárom saského kurfirsta. Oženil sa a istý čas žil pomerne pokojným rodinným životom. Manželka Mária mu bola veľkou oporou. V roku 1594 sa presťahovali do Wittenbergu a na univerzite, kde Jesenius kedysi začínal svoje štúdiá, prednášal anatómiu, chirurgiu a lekársku botaniku. Ambiciózny lekár sa po troch rokoch stal dekanom lekárskej fakulty, neskôr dokonca rektorom univerzity. Za svojho krátkeho pôsobenia sa mu podarilo mimoriadne pozdvihnúť odbornú úroveň lekárskej fakulty. Napísal tu množstvo prác a k záujmu o vedu viedol aj svojich študentov. Okrem odborných poznatkov im sprostredkúval aj pokrokové myšlienky humanizmu.
Svoje diela - nielen filozofické a politické, ale aj lekárske - pritom písal veľmi pútavým štýlom. Okrem vlastných prác vydával aj knihy iných humanistov a popredných vedcov. Prispieval tak k šíreniu novátorských myšlienok a svojim súčasníkom približoval najnovšie vedecké poznatky. V stredoeurópskom prostredí presadzoval napríklad aj originálne idey dominikánskeho rebela Savonarolu, ktorého dielo rukopisne vydal v Prahe.
Ako lekára ho mimoriadne fascinovalo ľudské telo. Jedným zo spôsobov, ako sa mohol čo najviac dozvedieť o funkciách jednotlivých orgánov, bola pitva. Po celý svoj život šíril vzdelanosť, a tak sa rozhodol aj ostatným záujemcom ukázať, aké tajomstvá sa skrývajú v ľudskom tele.
Počas svojej návštevy Prahy 8. až 12. júna 1600 vykonal v priestoroch jej univerzity prvú verejnú pitvu. V časoch silných náboženských predsudkov to bol nesmierne odvážny čin. Netradičné "predstavenie", trvajúce päť dní, prilákalo približne päťtisíc divákov. Pohľad do vnútra ľudského tela vyzval veľmi protichodné reakcie - odborná verejnosť bola nadšená, katolícku cirkev však priekopník lekárskej vedy mimoriadne pobúril.

Proti tyranom
Priebeh pitvy a jej výsledky zhrnul v cykle deviatich prednášok. Nebol to len pragmatický opis zloženia ľudského tela a funkcií jednotlivých orgánov. Bola to predovšetkým óda na najúžasnejšie a najfascinujúcejšie dielo Stvoriteľa - ľudské telo.
Jesenius mnohými lekárskymi poznatkami a prístupmi v liečení prekonal svojich súčasníkov. V lekárskej praxi vyzdvihoval predovšetkým správnu diagnostiku ako základ úspešnej liečby. V jednom zo svojich diel opísal určovanie chorôb podľa farby, hustoty a zrážanlivosti krvi. Presadzoval aj uplatňovanie modernej chirurgie. Pomerne podrobne opísal ľudskú kostru a z jeho presnej anatómie oka vychádzal Kepler pri konštrukcii ďalekohľadu. K jeho významným lekárskym prácam patria aj Rady proti moru, zaujímavý je opis liečivých vlastností karlovarských prameňov.
Jeho záujmy sa však neohraničovali len medicínou a politikou. Bol otvorený novým myšlienkam a objavom. Ako humanista vyznával silu rozumu a jeho schopnosť poznávať materiálny svet. Jesenius sa živo zaujímal o astronómiu, o ktorej vravieval, že je to čítanie myšlienok Boha. Opieral sa predovšetkým o Aristotelovo a Ptolemaiovo nazeranie na svet. Jeho heliocentricky orientovaný Zoroaster obsahuje prvky novoplatonizmu, ktorý tvrdí, že celý svet je veľký organický celok. Okrem prírodných vied sa zaoberal aj históriou, písal dokonca aj básne - ako študent kresťansky ladenú poéziu, neskôr príležitostné verše.
Pre svoju aktuálnosť si však získala obrovskú popularitu najmä jeho politická tvorba, predovšetkým dizertačná práca Pro vindiciis contra tyranos (O nároku na odpor proti tyranom). Podľa Jesenia si ľud panovníka volí, aby udržiaval vonkajší aj vnútorný mier. Ak vládca porušuje zmluvu a stáva sa tyranom, ľud má právo zvrhnúť ho. Toto unikátne dielo - mimochodom, dodnes nevyšlo v slovenčine - z neho urobilo ideológa protihabsburského stavovského povstania v rokoch 1618 - 1620.

Na dvore Rudolfa II.
Praha ho natoľko fascinovala, že sa v nej usadil. Od roku 1601 dokonca prednášal na univerzite - podľa prísnych katolíckych pravidiel vyučujúci nesmeli byť ženatí, pre Jesenia však profesori urobili výnimku, aby mohli rozšíriť možnosti vzdelávania aj o medicínu, ktorá sa na univerzite dovtedy nevyučovala.
V roku 1602 sa stal osobným lekárom Rudolfa II. Habsburského. Na dvore tohto "cisára ezoterikov, alchymistov a astrológov" sa sústreďovali poprední vedci, filozofi, lekári a astronómovia z celého sveta. Ján Jesenius tu získal blízke kontakty s poprednými humanistickými vzdelancami. Stretol tu dokonca aj priateľa zo študentských čias, matematika a astronóma Johanna Keplera, ale aj slávneho Tycha de Brahe. V Prahe istý čas pôsobil dokonca Giordano Bruno.
Rudolf II. bol po náboženskej stránke veľmi umiernený. Udržiaval blízke kontakty aj s príslušníkmi nekatolíckych náboženstiev a vydaním Rudolfovho Majestátu zaručil protestantom slobodu vierovyznania. Postupne však začínal podporovať protireformačné snahy, čo u Jesenia vyvolalo nevôľu.
Keď na uhorský trón nastúpil cisárov brat Matej II., prisľúbil českým stavom náboženské slobody. Za to získal ich podporu a prebral vládu nad Moravou, Uhorskom a Rakúskom. Jesenius sa v roku 1608, plný nádejí, stal jeho osobným lekárom. Keď však Matej II. po smrti brata zasadol na cisársky trón, svoje sľuby nedodržal. Aby udržal moc v rukách Habsburgovcov, potreboval podporu katolíkov, a tak im ustúpil v cirkevných požiadavkách a vrátil sa k protireformácii. Pre Jesenia to bolo ďalšie sklamanie sa v Habsburgovcoch. V roku 1612 teda odišiel zo služieb Mateja II. V tom čase prišiel aj o milovanú manželku. Smútok zaháňal štúdiom, vydávaním ďalších diel a cestovaním po Slovensku, Nemecku a Švajčiarsku.

Rektor a diplomat
V roku 1617 sa vrátil do Prahy na univerzitu, nielen ako prednášajúci, ale aj ako jej rektor. Výber vynikajúceho vedca a zároveň stavovského ideológa na túto pozíciu bol predovšetkým politickým krokom.
Európa tých čias sa zmietala v zápase medzi dvoma typmi zriadenia - španielskou monarchiou tradičného typu a novým demokratickým zriadením, ktoré predstavovala Republika siedmich provincií na území dnešného Holandska. Republika sa stala vzorom aj pre radikálnu stavovskú opozíciu v Česku, ktorá chcela zvrhnúť Habsburgovcov a pripojiť sa k Benátčanom, Holanďanom a švajčiarskym kantónom.
Vedec sa svojej novej funkcie ujal s obrovským zanietením. Pod jeho vedením sa univerzita zmenila na centrum evanjelickej stavovskej opozície. Viedla sa na nej ostrá opozičná politika a jej rektor sa stal významnou postavou stavovského povstania. V poslednom desaťročí svojho života sa tak Jesenius vrátil k radikálnym filozofickým názorom, ktoré zastával počas štúdií v Padove.
Za nové štátne zriadenie bojoval nielen svojou tvorbou, ale aj aktívnou diplomatickou činnosťou. Keď sa rozhodovalo o nástupcovi Mateja II., ktorý bol bezdetný, Jesenius sa vybral na rodné Slovensko, aby zabránil podpore Ferdinanda II. uhorskými stavmi. Napriek jeho obrovskému nasadeniu a odvahe riskovať v neistých časoch sa cesta skončila neúspechom. Svoj cieľ nedosiahol, navyše ho zatkli a niekoľko mesiacov väznili vo Viedni. Jeho vyjednávanie s Gabrielom Betlenom sa počas neskoršieho súdneho procesu stalo priťažujúcou okolnosťou.

Čia zem, toho viera
Napätie v krajine sa vyostrovalo už za Mateja II. Po nástupe Ferdinanda II. na trón sa však situácia radikálne zhoršila. Absolutistický vládca neuznával svetské práva šľachty a jeho popularita rapídne klesala. Prichádzalo k čoraz častejším porušeniam Rudolfovho Majestátu. Zatvárali sa protestantské kostoly, pretože stáli na pozemkoch patriacich katolíckej vrchnosti, čím porušovali dávne pravidlo: Čia zem, toho viera. Protestanti však boli rozhorčení a po zbúraní kostola v Hrobe sa 21. mája 1618 napriek kráľovmu zákazu zišli v priestoroch univerzity.
Na druhý deň na tajnej schôdzi radikálnej opozície dohodli plán tretej pražskej defenestrácie. Keďže za pôvodcov zákazu zvolávať snem na ochranu svojich práv považovali dvoch kráľovských miestodržiteľov, Viléma Slavatu a Jaroslava Bořitu, hnev nekatolíkov sa zameral na nich. Predstavitelia stavov sa húfne vybrali na Pražský hrad. V miestodržiteľskej kancelárii zinscenovali improvizovaný súd, Slavatu a Bořitu obvinili z porušenia Rudolfovho Majestátu, nepriateľstva k stavom a odsúdili ich na vyhodenie z okien kancelárie.
Generálny snem Českej koruny po defenestrácii vyhlásil Ferdinanda II. za oficiálne zosadeného. Po ňom nastúpil na trón mladý Fridrich Falcký, ktorý spočiatku otvorene podporoval české stavy. Za jeho vlády vydal Jesenius spolu s prorektorom Petrom Fradeliom rad dokumentov, v ktorých sa celá univerzita radikálne postavila proti Habsburgovcom ako predstaviteľom absolutistickej moci. V slávnom lekárovi horel obrovský oheň nadšenia. Okrem Habsburgovcov vystupoval ostro aj proti jezuitom, ktorí bránili náboženskej slobode a presadzovali nadvládu katolíkov. Proti nim bol namierený jeho spis z roku 1619, v ktorom ich obvinil z úkladov proti pražskej univerzite.

Kruté predstavenie
Onedlho však nastal zlom. V prebiehajúcej tridsaťročnej vojne s rímskokatolíckou cirkvou protestantské vojsko 8. novembra 1620 prehralo rozhodujúci boj - Bitku na Bielej hore. Hoci trvala iba hodinu, definitívne spečatila osud stavovského povstania. Zbabelý Fridrich Falcký utiekol z Prahy. Organizátorov vrátane doktora Jesenia zatkli a za účasť na protihabsburskom sprisahaní ich odsúdili na smrť. Verejná hromadná poprava 27 urodzených pánov bola 21. júna 1621 na Staromestskom námestí. Väčšina z nich sa pritom previnila iba tým, že prijala nejakú funkciu.
Jesenius bol potrestaný najprísnejšie, pretože ako diplomat v službách stavov prehováral uhorský snem, aby sa odklonil od cisára. Okrem toho boli jeho proticisársky zamerané spisy ideovým základom protihabsburského odporu. Idey, pre ktoré ho jeho súčasníci postavili na piedestál, ho priviedli na popravisko. Za trest mu mali zaživa vytrhnúť jazyk - pretože zradil jazykom na "poradách a posolstvách", rozštvrtiť ho - pretože "štvrtil ľudí" a potom sťať. Cisár však trest "zmiernil" tak, že ho najprv sťali a až potom mu kat vytrhol jazyk.
Hlavu aj s jazykom spolu s hlavami ďalších jedenástich pánov na výstrahu pribili na Staromestskej veži, kde zostali desať rokov. Telo lekára pri Horskej bráne rozštvrtili a jeho časti nabodnuté na koly verejne vystavili. Zahynul rukou toho istého kata, ktorý mu zabezpečil mŕtvolu obesenca na jeho slávnu prvú verejnú pitvu. Jeseniove pozostatky neskôr premiestnili do Týnskeho chrámu, po čase však zmizli a dodnes nevedno, kde ležia.
Poprava "troch pánov, siedmich rytierov a sedemnástich mešťanov" predstavovala drastickú bodku sa vlnou protihabsburského odporu. Toto kruté predstavenie malo svetu ukázať, že sa Habsburgovci nedajú zastrašiť vzburami a tvrdo potrestajú každého svojho odporcu. Prehra protestantov na Bielej hore zároveň spustila silnú protireformačnú vlnu, ktorej výsledkom bola násilná rekatolizácia.
Literárne dielo slávneho lekára v Prahe po jeho poprave systematicky ničili, takže sa veľa jeho spisov nezachovalo. Miesto jeho tragického konca dodnes pripomínajú dlažobné kocky na Staromestskom námestí, vyznačujúce priestor, kde stálo popravné lešenie. My sme však na svojho slávneho rodáka akoby zabudli - na jeho počesť je pomenovaná len lekárska fakulta v Martine.
Časy všestranne nadaných polyhistorov, akým bol aj Ján Jesenius, sú nenávratne preč. Jeho humanistické posolstvo viery v nekonečné možnosti ľudského umu je však aktuálne dodnes.

Reprodukcie:
Dr. Jesenius sa v roku 1600 preslávil prvou verejnou pitvou v priestoroch pražskej univerzity.
Mnohé Jeseniove diela boli zničené, viaceré sa však zachovali.
Dobová kresba Jeseniovej popravy 21. júna 1621.


Zdroj: http://www.extraplus.sk/1967/z-piedestalu-na-popravisko
Tiskové zprávy
15.03.2020 - Vliv půstu na zdraví a duchovní pohodu - Křepice

09.03.2020 - Umění žít bez léků

24.02.2020 - Půst pro zdraví

17.02.2020 - Umění stárnout

09.02.2020 - Přednáška - umění stárnout

14.01.2020 - Divadelní představení - PÍSEK DO OČÍ

13.01.2020 - POZVÁNKA NA KONCERT

23.12.2019 - Slavnostní zahájení

16.12.2019 - Vánoční koncert

23.11.2019 - Adventní koncert

04.11.2019 - O rodu Delly, který prošel historií Morkůvek

14.10.2019 - Kulturní komise v Nikolčicích pořádá

15.04.2019 - Velikonoce se blíží

08.04.2019 - Jak předcházet nemocem u dětí - Beseda s rodiči a prarodiči dětí.

01.04.2019 - Klubový večer pro seniory z Nikolčic

25.03.2019 - Jak předcházet nemocem u dětí - Beseda s rodiči a prarodiči dětí.

18.03.2019 - Čím jsou Nikolčice zajímavé v dějinách Moravy a Evropy?

23.12.2018 - Jak se nestát otrokem nemoci - přednáška

17.12.2018 - Prosincový pochod kolem Nikolčic - II. ročník

10.12.2018 - Stoleté období Nikolčic za pánů z Pernštejna

27.11.2018 - Zdravotní okénko

19.11.2018 - Ozvěny pohnutých dob

29.10.2018 - Planety a měsíce, vesmír, jak ho neznáte

08.10.2018 - Zdravotní okénko - Přednáška o využití přírodních prostředků k upevnění zdraví

17.09.2018 - Československá legie - přednáška Nikolčice

18.06.2018 - Z historie některých rodů Morkůvek

16.04.2018 - Jak se připravit na alergii

09.04.2018 - Horečka u dětí

31.03.2018 - Přednáška o československých letcích

23.03.2018 - Možnosti molekulárního vodíku - Přednáška

16.03.2018 - Co s nemocí ? - přednáška

09.03.2018 - Novokřtěnci na Moravě (odkaz Habánů) - Přednáška

25.02.2018 - Jak se nestát otrokem nemoci

19.02.2018 - Je možné žít bez léků?

12.02.2018 - Život s chronickou nemocí

15.05.2017 - Cesta ke zdraví podle Symbinatur

21.04.2017 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Brno

26.12.2016 - Symbinatur s.r.o., přeje všem lidem úspěšné vykročení do roku 2017

30.05.2016 - Květnová přednáška s AVITOU - Brno

16.05.2016 - Přednáška nejenom o prevenci

31.01.2016 - BRNO GOSPEL CHOIR

25.01.2016 - BRNO GOSPEL CHOIR

18.01.2016 - Lyžujeme s dětmi v Němčičkách

11.01.2016 - AB DOER - CVIČÍCÍ STROJ

27.12.2015 - Silvestr v SYMBINATUR

21.12.2015 - Kyslík, kyslík, kyslík - bez něj není život

06.12.2015 - Prosincový pochod kolem Jevišovky

30.11.2015 - Kolem Mušova

23.11.2015 - INFO CENTRUM V BRNĚ

16.11.2015 - Sportovně relaxační víkend se SYMBINATUR

09.11.2015 - Vyšlápneme si v listopadu pod Pálavu

02.11.2015 - SYMBINATUR zve do Therme Laa an der Thaya

26.10.2015 - SYMBINATUR zve do Aqualandu Moravia

19.10.2015 - Ledovka 2014

12.10.2015 - Divácké putování Maryša

05.10.2015 - PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝMI VINOHRADY - Mutěnice

28.09.2015 - SYMBINATUR připravil zajímavý program - Chilli For People

19.09.2015 - Pojďte putovat přes vinohrady a sklepy do Moravské Nové Vsi

14.09.2015 - Tenisový turnaj ve čtyřhře v Šanově

07.09.2015 - Ve Znojmě bude živo

30.08.2015 - Vezměte kola a jeďte s námi

01.08.2015 - Ubytování v SYMBINATUR

22.06.2015 - 20 okruhů - HEVLÍN

01.06.2015 - Červnový pochod podél Dyje a Pulkavy

11.05.2015 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

03.05.2015 - Aktivní pobyt se SYMBINATUR

13.04.2015 - SETKÁNÍ SYMBINATUR

09.03.2015 - Seminář na téma alergie

23.02.2015 - Konzultační den ve Zlíně

16.02.2015 - Konzultační den ve Zlíně

02.02.2015 - Seminář na téma EKZÉM

24.01.2015 - SYMBINATUR zve do Therme Laa an der Thaya

19.01.2015 - Přednáška o možnostech detoxikace

04.01.2015 - Astma

29.12.2014 - Víkendové lyžování v Rakousku

22.12.2014 - Silvestr v SYMBINATUR

15.12.2014 - Preventivní medicína v Hevlíně

08.12.2014 - SYMBINATUR hraje squash

30.11.2014 - Přednáška a kyslíková koupel

24.11.2014 - Magnety a lidské tělo

17.11.2014 - Plavecký víkend v SYMBINATUR

10.11.2014 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

02.11.2014 - Listopadové pěší putování kolem Morkůvek

27.10.2014 - Listopadové pěší putování kolem Morkůvek

19.10.2014 - Pálavský gulášfest

12.10.2014 - SYMBINATUR jede na tenisový turnaj do Vídně

06.10.2014 - Sbírání šípků a trnek

27.09.2014 - Za houbami na Havranické vřesoviště

21.09.2014 - Ukončení cyklosezóny

14.09.2014 - Tour de burčák okolo Znojma

07.09.2014 - Velkopavlovické vinobraní 2014

01.09.2014 - Putování za burčákem

24.08.2014 - Konec prázdnin na bruslích

17.08.2014 - Ahoj sousede - Hallo Nachbar

10.08.2014 - Krojované hody

02.08.2014 - Vavřinecké putování po sklepech - Hrušovany nad Jevišovkou

27.07.2014 - Večer u cimbálu

27.07.2014 - 6. den na Thassosu

20.07.2014 - Thassos - výlet na Ypsarion

13.07.2014 - Okolo Mikulova

06.07.2014 - Podyjí očima hydrobiologa

28.06.2014 - KOLEM HOREM DOLEM

22.06.2014 - Cyklopeleton jede z Hustopeč

16.06.2014 - Baby - friendly prostředí

08.06.2014 - OKOLO KYJOVA

01.06.2014 - Sobotní odpoledne v údolí Kaji

25.05.2014 - Výprodej čokoládových antioxidantů XOCAI

18.05.2014 - Kaja – údolí potoka Kajabach - Rakousko

11.05.2014 - Májové putování okolím Modrých Hor

03.05.2014 - KOLOBĚŽKY V AKCI

28.04.2014 - BRNO-VÍDEŇ

13.04.2014 - Veselice v krojích

06.04.2014 - Dubnový pochod podél Dyje a Pulkavy

30.03.2014 - SYMBINATUR vás zve na pěší pochod zapomenutou krajinou kolem Hevlína

23.03.2014 - XIV. ročník pochodu Pro život

16.03.2014 - Goji, kustovnice čínská

09.03.2014 - Preventivní medicína v Brně

02.03.2014 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

23.02.2014 - ZAPOMENUTÝ OBJEV NĚMECKÉHO DRŽITELE NOBELOVY CENY

16.02.2014 - Konzultace nad zdravotním problémem

09.02.2014 - SYMBINATUR Vás zve na pěší pochod podél zimní řeky Dyje

31.01.2014 - Návštěva MUŠOVA

26.01.2014 - Sáňkování v Hevlíně

19.01.2014 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

12.01.2014 - Lyžujeme s dětmi v Němčičkách

05.01.2014 - Víkendové pěší túry

29.12.2013 - Víkendové lyžování v Rakousku

22.12.2013 - Silvestr v SYMBINATUR

15.12.2013 - SYMBINATUR zve do Aqualandu Moravia

08.12.2013 - Prosincový pochod kolem Jevišovky

01.12.2013 - Adventmarkt in der LOAMGRUI - vánoční trh v Loamgrui

24.11.2013 - Plavecký víkend v SYMBINATUR

17.11.2013 - Preventivní medicína v Hevlíně

10.11.2013 - Preventivní medicína v Hevlíně

03.11.2013 - Výstup k ledovým slujím

27.10.2013 - Listopadové pěší putování kolem Morkůvek

20.10.2013 - Ledové sluje

13.10.2013 - Divácké putování Maryša

06.10.2013 - PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝMI VINOHRADY - Mutěnice

29.09.2013 - Pochod slováckými vinohrady - HODONÍN

22.09.2013 - Ukončení cyklosezóny

15.09.2013 - Na kolech kolem Znojma

08.09.2013 - Na Moravě je živo

01.09.2013 - Nesmetanová dýňová polévka

18.08.2013 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

11.08.2013 - Výživou ovlivnit astma

04.08.2013 - VODA

28.07.2013 - CARNOSINE STAR - DOPLNĚK STRAVY

21.07.2013 - Zázračný nápoj

13.07.2013 - Kdo dnes může do lázní

07.07.2013 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Souvislosti nemocí III - BRNO

30.06.2013 - Zelený snídaňový nápoj

23.06.2013 - Dermatolog radí, jak připravit kůži před letní dovolenou

16.06.2013 - RAAM 2013 začíná

09.06.2013 - 5 největších mýtů o opalování

02.06.2013 - Krásná slova ministra zdravotnictví pět minut po dvanácté

26.05.2013 - Kdo s koho

19.05.2013 - Jaké ovoce je ještě zdravé

12.05.2013 - Dopřejme si pohyb

05.05.2013 - Svěží mátový koktejl

28.04.2013 - Volně dýchat

21.04.2013 - Kdy začít s péčí proti vráskám

14.04.2013 - LÉK NA RAKOVINU BYL JIŽ OBJEVEN: GERSONŮV ZÁZRAK

07.04.2013 - Zdravý recept pro ty, kdo neumí vařit

01.04.2013 - Jak utišit plačící miminko

24.03.2013 - Čerstvé vitamíny i přes zimu

17.03.2013 - Osudy matek a miminek

10.03.2013 - Císařský řez novým trendem?

01.03.2013 - Cukrovka

24.02.2013 - Cholesterol

17.02.2013 - Ochrana proti UV záření

10.02.2013 - MEDICINÁLNÍ HOUBY- komplexní systém léčby vytvořený přírodou

03.02.2013 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Brno

27.01.2013 - Bambusové vlákno a jeho výhody

20.01.2013 - Alergie

13.01.2013 - Antioxidanty

06.01.2013 - Adaptogeny

30.12.2012 - VITA STAR

25.12.2012 - Pomazánky od A do Z pro Vás

16.12.2012 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Brno

09.12.2012 - Ekzém v zimním období

02.12.2012 - VITAMIN D3 STAR - doplněk stravy

25.11.2012 - Výrobky Kyäni

18.11.2012 - Kyäni Sunrise

11.11.2012 - Reference SMART Textile

04.11.2012 - Vliv stravy na atopický ekzém

28.10.2012 - Plané přemítání

21.10.2012 - Na začátku byl ekzém

14.10.2012 - Angina pectoris

07.10.2012 - Ó, šaty, šaty!

01.10.2012 - Čeho nejvíce litujeme před smrtí

23.09.2012 - Existenčné ohrozenie Izraela vyvrcholí v septembri

16.09.2012 - Zmrzačena povstalci, uzdravena Ježíšem

09.09.2012 - Facebook a manželská nevěra

02.09.2012 - Psali o nás v magazínu medicalclinic

26.08.2012 - Příručka pacienta 30 - Skrytý studijní program lékařských fakult

19.08.2012 - Tomáš Sedláček

12.08.2012 - Více než 9 z 10 Američanů věří v Boha

05.08.2012 - Paradise Picures - Galerie na schodech

29.07.2012 - Zázračný len - zdraví

22.07.2012 - Víte co je karob?

15.07.2012 - Křesťanské příspěvky populárnější než jiné celebrity

08.07.2012 - UltiCare LT-99 Best

01.07.2012 - Zkušenosti s produkty STARLIFE - 2

24.06.2012 - Očkování, jaká je skutečnost?

17.06.2012 - ZELENÉ POTRAVINY A LIDSKÉ TĚLO - očima fyzioterapeuta

10.06.2012 - Příručka pacienta 29 - O propojení emocí se zdravím nebo nemocí

03.06.2012 - Příručka pacienta 28 - Vezměte svou léčbu do vlastních rukou

27.05.2012 - SMART Textile

20.05.2012 - Zkušenosti s produkty STARLIFE

13.05.2012 - Pastor na Titanicu kričal: Nespasení do člnov!

01.05.2012 - O předpojatosti a jak proti ní (o Edvardu Benešovi)

22.04.2012 - Medicína a náboženství

15.04.2012 - Nový nórsky bestseller: BIBLIA

08.04.2012 - Padlý anjel

01.04.2012 - Z piedestálu na popravisko

25.03.2012 - Megapodvod?

18.03.2012 - Šľachtitelia chorôb

11.03.2012 - Darvinizmus a jeho následky

04.03.2012 - Buďte jako děti

26.02.2012 - Vibrotonie

19.02.2012 - 445 bábätiek zachránených vďaka filmu Bella

12.02.2012 - Čemu lidé věří a co uctívají?

05.02.2012 - Rabíni odobrili terapeutickú liečbu homosexuality

29.01.2012 - Novodobé závislosti

23.01.2012 - Závislosti

15.01.2012 - Existuje neškodná droga?

08.01.2012 - Brno v ohni

01.01.2012 - Pišvorky s buňkami

26.12.2011 - MUDr. Jan Hnízdil: Co je důležitější než růst HDP

18.12.2011 - Bakteriofágy - návrat podivné léčby

11.12.2011 - Nezničitelná bakterie

04.12.2011 - Dotek z nebe

27.11.2011 - Počet lidí s nefunkčními ledvinami na Blanensku a Svitavsku roste

20.11.2011 - Zdravé město Chrudim podporuje nekuřácké restaurace

13.11.2011 - Biologická léčba

06.11.2011 - PSYPOS - O léčitelích

30.10.2011 - Něco mezi nebem a zemí

23.10.2011 - Lekári a kresťanská viera

16.10.2011 - PSYPOS

09.10.2011 - Umělé sladidlo NutraSweet je neurotoxin

02.10.2011 - Martin Mazúch - Rozhovor s pastorem Olomouckého sboru

25.09.2011 - Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti - květen 2011

11.09.2011 - Na polích číhá smrt

04.09.2011 - Chemický útok

28.08.2011 - PROČ NEPOUŽÍT KONOPÍ, ABYCHOM ODVRÁTILI SKLENÍKOVÝ EFEKT?

21.08.2011 - Pyramidy Giza - radarové anomálie 1

14.08.2011 - Konopí zabíjí rakovinné buňky

07.08.2011 - Vyrážky po očkovaní - všetko je len náhoda

01.08.2011 - Výběr zajímavých článků

24.07.2011 - ASPARTAM JE JED!

17.07.2011 - Vakcína proti HPV - vážné problémy po vakcinaci : ztráty vědomí, krevní sraženiny, úmrtí a další.

10.07.2011 - PETICE za svobodnou volbu v očkování

03.07.2011 - Svět zachvátila epidemie nedostatku vitamínu D

26.06.2011 - 10 nejhorších potravin z nabídky českých supermarketů

19.06.2011 - Škola verejného zdravia

12.06.2011 - Voda - podle Pasteurova institutu

05.06.2011 - Start národního nadačního projektu v České republice

29.05.2011 - Registrace léku s obsahem marihuany poprvé v ČR

22.05.2011 - Varování: Starší lidé na svou práci nebudou mentálně stačit

15.05.2011 - Detoxikace (očista) organismu

01.05.2011 - Celostní medicína dnešní doby

24.04.2011 - ARCUS - ONKO CENTRUM

17.04.2011 - Pase ovčák ovce na zelené louce

10.04.2011 - Buď se chcete léčit, anebo uzdravit. Je to vaše volba.

27.03.2011 - Prevence úrazů a násilí na ZŠ - pozvánka

20.03.2011 - Nežádoucí účinek: SMRT

13.03.2011 - Komentář z Paříže od Roberta Změlíka, který celé dění HME prožíval přímo na stadionu

06.03.2011 - USA: Matka, která odmítla chemoterapii pro svého syna a zcela ho uzdravila přírodní léčbou, je nyní ve vězení a syna zřejmě čeká chemoterapie

27.02.2011 - Scan mozku odhalí autismus za čtvrt hodiny

20.02.2011 - Ceny cigaret ve skutečnosti nerostou

13.02.2011 - Krevní test pro včasnou diagnózu rakoviny

06.02.2011 - Deset největších lží o zdravotní péči

09.01.2011 - Metoda mesodiencefalické modulace

02.01.2011 - Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV

26.12.2010 - Objev zeleného fluorescenčního GFP proteinu

19.12.2010 - Mindball - posilovna mozku

12.12.2010 - John Virapen: Acylpyrín vás može zabiť skor, ako sa dostanete k dverám lekárne

05.12.2010 - Moderní věda uznává hodnotu světla

28.11.2010 - Galerie na schodech - pozvánka na výstavu

21.11.2010 - Noční osvětlení zvyšuje hlavně riziko vzniku rakoviny prsu

07.11.2010 - Pilulka den poté - antikoncepce nebo potrat?

24.10.2010 - Farmafirmy zaznamenaly velké vítězství: Byliny a doplňky podle direktivy EU zmizí z trhu

10.10.2010 - USA: Matka, která odmítla chemoterapii pro svého syna

26.09.2010 - Domácí škola

12.09.2010 - V Třebíči pomohou lidem na vozíčku

05.09.2010 - Moderní výuka náboženství jako prevence sociálně patologických jevů

29.08.2010 - Přišlo nám mailem

01.08.2010 - Práškům odzvonilo: Oblibu si získávají přírodní přípravky

25.07.2010 - Lidé už se nedopují prášky. Volí šetrnější cesty k úlevě

18.07.2010 - Katastrofa, ktorá zmení život na našej planéte

04.07.2010 - Porevoluční opalovací boom přivádí na kožní stále více lidí

27.06.2010 - Evropská komise se bude zabývat likvidační vyhláškou na obnovitelné zdroje

Symbinatur - Zpravodaj emailem
Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


Symbinatur - Přihlášení do klubu
Heslo:


Nikolčice - blog

Symbinatur - Stálá nabídka
BETA-CAROTENE STAR - více BETA-CAROTENE STAR
výrobce: STARLIFE
BETA-CAROTENE STAR obsahuje provitamin beta-karoten, který patří do skupiny...
NONI FOR MEN STAR - více NONI FOR MEN STAR
výrobce: STARLIFE
Doplněk stravy Morinda citrifolia – Noni – je rostlina s vyrovnaným obsa...
BARLEY STAR - více BARLEY STAR
výrobce: STARLIFE
Mladý ječmen je bohatým přírodním zdrojem 18 aminokyselin, 14 minerálních l...
CMF 20 - více CMF 20
výrobce: STARLIFE
CMF je ideálně vyvážená kombinace vápníku, hořčíku, železa, minerálních lát...
LIPOSOMAL MAGNESIUM - více LIPOSOMAL MAGNESIUM
výrobce: AVITA
liposomální hořčík Liposomální forma umožňuje rychlé rozpuštění a vstřeb...
JOY FLEX - více JOY FLEX
výrobce: AVITA
Výživový doplněk na podporu pohybového systému. Klíčové charakteristiky:...
Symbinatur - Nejbližší semináře

Symbinatur - Diskuzní fórum

Symbinatur - Tiskové zprávy

S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Zavřít

Naše společnost je partnerem Lyoness

O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

Symbinatur - Nejzajímavější seriály