Základy kterékoliv medicíny jsou položeny na tom, zda se dokáže pojmenovat příčina nemoci....

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Výmluvy?

Výmluvy?Základy kterékoliv medicíny jsou položeny na tom, zda se dokáže pojmenovat příčina nemoci.


Výmluvy?


Tento fakt je každému jasný a je to také logické. Když neznám příčinu a nedovedu pojmenovat princip patologického procesu, lze nemoc vyléčit?

Pokud je známa příčina, léčba je specifická a přinese vyléčení. Pokud příčina není pojmenována, zůstává léčba symptomatická, která reaguje na následky, na projevy nemoci s cílem vzniklý projev utlumit, pacientovi ulehčit. A pokud se k tomuto účelu použije chemický lék, který není tělu přirozený, mnohdy přináší vedlejší efekty, takže sám o sobě přinese pacientovi novou nemoc.

Řečnická otázka proto zní: Proč není prováděna léčba podle příčiny?

Odpověď není snadná, faktorů, které brání hledání příčiny, je hodně.


Výmluvy?


Příčiny stavu je třeba hledat na dvou rovinách:

První rovina je hmotná, změřitelná. Zde pracuje praktický lékař, specialista, vědecký výzkumník. Na základě jejich konstatování nálezu ordinují léky.

Druhá rovina je nehmotná, nezměřitelná, a přitom je mnohem více podstatná, vlastně klíčová, a do ní specialisté zasahovat nedovedou…

Lékaři mají k dispozici moderní techniku, jejíž pomocí lze perfektně popsat nemoc, laboratorní výsledky představí lékaři obraz biochemických, hormonálních, imunitních reakcí, složení krve, tekutin… Zobrazovací technika přesně popíše anatomickou strukturu orgánu, tělních dutin apod. A na základě těchto nálezů je stanovena diagnóza. Mnohdy nelze při stanovení diagnózy použít jedno slovo, ale musí se použít celé věty rozvité nebo několik vět, aby bylo možno nemoc popsat.

A zde platí pravidlo, že čím je delší diagnóza, tím méně je ta konkrétní nemoc vlastně poznána, a tak lékař jen popisuje příznaky - latinsky.
A na základě diagnózy je stanovena léčba.

Je nutné přijmout fakt, že výsledky těchto nákladných vyšetření nepopisují příčinu, ale pouze registrují reakci těla.
A pokud z nich budeme tvořit příčinný řetězec, dostaneme se do prázdna…


Příklad příčinného řetězce

Pacient má teplotu a červený krk, provede se sedimentace nebo zkouška CRP a hodnoty jsou vysoké. Je tedy jasné, že v těle probíhá zánět. Výtěr z krku prozradí, že se pomnožil bacil streptokok. Diagnóza zní: streptokoková angína. Pacient navštívil lékaře, aby mu pomohl, on zjistil angínu a bacil, který může život pacienta ohrozit: Bacil může napadnout srdce, ledviny, klouby… Indikace pro antibiotikum je jasná, je třeba situaci ohrožení zastavit. Pacient odchází domů s neschopenkou, antibiotikem, lékem proti zánětu a s lékem na tlumení teploty a bolesti.
Klasická situace, nelze o ní diskutovat.

Skutečně o ní nelze diskutovat?
Je bacil streptokok skutečnou příčinou?
Není to snad pouhý spouštěč nemoci?

Každý člověk má přece v tělesné výbavě imunitní systém s dovedností bacil rozpoznat a zničit. V tomto případě je jasné, že jej rozpoznal a začal aktivovat obranný systém, vytvořil teplotu, v krvi se aktivují bílé krvinky a protizánětlivé mechanizmy, o tom přece svědčí vysoká sedimentace…
Pokud lékař provedl úvahu, zhodnotil situaci a vidí, že útok bacilu je nebezpečný, že imunitní systém tento boj sám nezvládne, nasadí antibiotikum a situaci uklidní. Tím to ovšem nekončí, úvaha musí pokračovat dále. Proč by to imunitní systém neměl zvládnout, proč bylo nutno zasáhnout a situaci vyřešit antibiotikem? Kdo má rozhodnout o tom, zda antibiotikum nasadit, nebo nechat imunitu bojovat? Kdo za tento krok převezme odpovědnost? Pacient sám? On je laik, on přišel za lékařem, aby mu pomohl, a tím na něj vlastně vědomě tuto odpovědnost přenesl. Lékař tedy musí postupovat tak, aby předešel komplikacím, a bez rozpaků antibiotikum nasadí…
Takže situaci nevyřešil vlastní imunitní systém, ale vyřešilo to za něj antibiotikum. Nebyla léčena příčina, ale následek, protože bacil není hlavní příčinou problému, nýbrž imunitní systém, který měl potíže to sám vyřešit. A situace je o to komplikovanější, že vlastně po nasazení antibiotika nevíme, jestli by to imunita sama vyřešila, protože byla „zavčas“ nasazena antibiotika. Imunitní systém tedy tímto zákrokem posílen nebyl, ba naopak - byl ještě více oslaben…

Co se stane za 14 dní, kdy se po tomto způsobu neléčení příčiny a pouhého potlačení následku pacient znovu setká s bacilem?
Dokáže imunitní systém z pozice předchozího oslabení čelit novému útoku bacilu? Bude se situace opakovat, bude muset lékař opět použít postup předcházení následků, a tak znovu nasadí antibiotikum? Kolikrát se tato situace bude opakovat, než se pacient dostane k imunologovi, aby on začal pátrat po skutečné příčině, proč imunitní systém nedovede bacil sám zničit?

Je docela možné, že na začátku tohoto příběhu byla imunita pacienta s bolestmi v krku v pořádku. Pacient byl jen vyčerpán, unaven, přetížen např. 12tihodinovou pracovní dobou, kterou provázely stresy s neplněním plánu. Pacient je přece laik, on neví (?), že nemá pracovat dvanáct hodin denně a že se má varovat stresu a vyčerpání. No, smůla, do toho se připletl streptokok a následkem toho má bolest v krku. Ještě že tady máme lékaře, na kterého přeneseme odpovědnost, on nasadí antibiotika, jednou, dvakrát, třikrát… Ale ne…, tento postup k ničemu nevede, ten doktor mě nedovede vyléčit, angíny se mně stále vracejí a prý mám jít na imunologii…

Závěr imunologa zní: chronický zánět mandlí (tonsilitis chronica), imunologický profil normální.

Imunolog provede klasická vyšetření v rozsahu běžných možností. Výsledky, které mu přicházejí z laboratoře, mu příčinu nevysvětlují. Opět je zde stejné schéma - ukazují se hodnoty, které popisují, jak imunitní systém reaguje.
Proto doporučuje logický postup - konzultaci na ORL s úmyslem odstranit chronickou tkáň mandle a provede imunomodulaci některým z obecných a dostupných imunomodulátorů typu Broncho-waxom, Luivac. A když se výsledek nedostaví, nechá pacientovi vyrobit přesnější vakcínu.
Specialista vnímá, že problém se týká imunity, laboratoř to sice nepotvrdila, ale přesto trvá na postupu, který by mohl reakce imunity vylepšit. Řídí se logickou úvahou, že tímto „vakcinačním“ způsobem bude imunitu trénovat, aby byla schopna reagovat na prokázaný bacil, až se s ním setká. Imunolog tedy také neřeší příčinu, protože ji dostupnými vyšetřeními, které spadají do úhrady pojišťovnami, nedokáže specificky pojmenovat.

Potřeboval by, aby se provedlo ještě speciálnější vyšetření na úrovni molekulární imunologie, ale ta se zatím provádí pouze ve výzkumných laboratořích a nejsou hrazena pojišťovnami, tudíž se jimi nemůže normálně zabývat. Musí počkat, jak dopadne navrhovaná symptomatická terapie, a v případě, že by neuspěla, dokonce v tom případě, kdyby se pacientovi stav zhoršil, a také pokud jeho stav bude splňovat výběrová kritéria, zařadí pacienta do výzkumného programu…
Co myslíte, pokud se toto vyšetřování uskuteční, jak asi dopadne? Zjistí se na molekulární úrovni příčina patologického procesu? Nebo opět dosáhneme s vypětím omezených sil společnosti určitých výsledků, které nám budou stále ukazovat, jak tělo reaguje? A je možné, že existuje ještě další objektivní -specifické, podrobnější vyšetření na úrovni mikrosvěta?
A nezdá se vám, že ta materiální hmotná rovina nenápadně přechází do roviny nemateriální, kterou již nedokážeme prokazovat nějakými přístroji a testy?

Na tomto rozhraní hmotné a nehmotné roviny se objevují techniky kolem určování funkce neurotransmiterů a obory jako psychoneuroimunologie, biomodulace, psychosomatiky, jež prosazují myšlenku, že se somatický jev odehrává na základě psychického programu, který si člověk v sobě tvoří.
V tomto materiálně neprokazatelném prostředí se pohybují různé ezoterické a okultní metody - kineziologie, Reiki, EAV, biorezonance, homeopatie atd. Ano, od dávných dob lidstvo o tomto rozhraní materiálna a nemateriálna ví a snadno v něm bloudí, člověk je snadno sveden na scestí.
Klasická medicína se tomuto bloudění vyhýbá tvrzením, že je založena na důkazech, a o příčinách, které nedokáže prokázat, prostě napíše, že jsou neznámé, idiopatické apod. a svou pozornost soustředí na rozvíjení ošetřovatelské techniky, která pacientovi zajišťuje „žitelnost“.

Popisem uvedeného příčinného řetězce jsem chtěl ukázat na složitost pátrání, a hlavně jsem chtěl poukázat na to, že právě ta složitost je hlavní překážkou… Proto je mnohem snazší příčinu určit jako idiopatickou, neznámou, nebo neurčitelnou. Lékař ví, že cesta hledání je dlouhá, nákladná a nejistá, proto se raději do pátrání nepouští. A pacient zase říká: „Nikdo mi příčinu nezjistil“ nebo „Snažím se na ni přijít sám, ale nedaří se mi to“.

SYMBINATUR pracuje s tímto tématem po léta, prošli jsme různými stadii vývoje a zkoumání a dá se říci, že se specializujeme na hledání příčin pacientova stavu. Vytvořili jsme k tomu téměř dokonalé podmínky - viz seznam našich poraden.

Potřebujeme široké spektrum informací a ochotu pacienta spolupracovat, a nejen jeho samotného, nýbrž i celé rodiny. Víme, že příčina vždy existuje, jinak to nemůže být. Každá akce má svou reakci a nemoc je ta reakce, takže bez příčiny (bez akce) nemůže nemoc vzniknout. To je základní fakt.

Rozbor situace, skládání všech dostupných informací, hledání souvislostí mezi nimi, sestavování životní časové osy.

Z vytvořené mozaiky vybereme základní otázky. Je při nich vysloven určitý argument - ten může vést k objasnění příčiny, nebo alespoň jednoho článku řetězce příčin. A úkolem pacienta a jeho rodiny je vyřčený argument potvrdit, nebo vyvrátit, nejlépe s pomocí takto orientovaného lékaře. Když to pacient s jistotou udělá - potvrdí nebo vyvrátí – posune se v pátrání dál. Pokud bude argument potvrzen, stane se předmětem nápravy. Nebude-li potvrzen, vypustí se z programu dalšího pátrání. Pro potvrzení nebo vyloučení argumentu má existovat dost informací a podkladů, které mu umožní rozhodnout se. Nebo se musí podnikat další kroky, aby získal doplňující informace, které mu k správnému rozhodování pomohou. Jestliže pacient diskutovaný argument neprozkoumá a přeskočí jej s tím, že se ho netýká, pak se nikam neposune. Zůstane v pátrání stát.

Ale pozor!! V tom případě již nemůže říkat, že neví, kde je příčina, nebo že neví, co má dělat…! Pak už se jenom vymlouvá. Když řekne, že něco udělat nejde, pak to nejde. Mohu jen pokrčit rameny a poznamenat si: Tvrdí, že to nejde. Má to udělat pro sebe, nelze to ošidit, neplatí tu žádné výmluvy, nelze si situaci odlehčovat tvrzením (jak často slýchávám), že jiní lidé to mají také, že to dělají stejně, že je to běžné… Takové argumenty nemoc nezajímají. Jde o konkrétního pacienta a ne o jiné lidi. (Však oni, když tvrdí, že to mají také, mají své problémy, se kterými se nesvěřují…)

V drtivých případech pátrání po příčinách se dostáváme do roviny nehmotné.
Člověk nemá jen tělo, ale má také duši a ducha. A jestliže to dosud nevíte, pak to přijměte jako základní fakt života.

Vše musí být v rovnováze. Když tomu tak je, tělo je zdravé, když tomu tak není, objeví se nemoc.
Je evidentní, že tato nerovnováha hraje svou roli. Např. se podle programu v mysli člověka řídí imunitní a hormonální systém a mysl se zase řídí podle ducha. Toto považuji za klíčový okamžik. Nerovnováhu nemůže řešit žádný lék. Pokud bude ve vás nerovnováha, s léčením se neposunete ke zlepšení.

Problém úzce souvisí s vírou, která je či není ve vaší rodině. Samozřejmě nemám na mysli nějaké okultní, ezoterické, či léčitelské praktiky, nemám na mysli ani klasické náboženství, ale čistou víru v Boha, která má být v srdcích celé rodiny.

V léčebném postupu se pak objeví toto pořadí hodnot:

1. Víra v jediného Boha (jasný duchovní program, který vás vede životem). Je třeba o tom hodně přemýšlet, proč jsem tento bod umístil na první místo. Bez Boha nejste nic. Člověk nevěřící nemá velké šance pochopit, kde dělá chyby, kde jsou kořeny jeho problému.

Programování:
Máte svůj zdravotní problém, chodíte ke specialistovi - materialistovi, očekáváte od něj vyléčení… A místo toho vám specialista vštípí do mysli program, že je vaše nemoc nevyléčitelná, že se její postup dá současnými „léky“ brzdit, ale ne vyléčit.

Proto se musíte na prvním místě tohoto programu - negativního nasměrování - zbavit a odmítnout jej.

Často pozoruji, že se mnoho lidí dostane až do tohoto bodu, ale nevědí, jak dále, přešlapují na místě, obracejí pozornost jen na lidi. Navštěvují specialisty různých profesí, léčitele, homeopaty, kartářky, věštkyně, pracují s vesmírnou energií, zapalují si doma vonné tyčinky, meditují, točí se podle pěti tibeťanů... V popředí zájmu je stále jen tělo a duše, respektive logika, rozum, vlastní světonázor, duch chybí nebo jej hledají někde ve vesmíru… O tom vypráví článek Žlutá cesta k cíli.


2. Specifické vyšetření, které dokáže objasnit, proč receptory regulačních systémů nesprávně fungují. Tato cesta je však klikatá, jak jsem výše naznačil. Nicméně se přece jen někdy podaří, že pacient dostane v rovině hmotné dosti dobrou šanci problém řešit.

Pokud nejsou splněny tyto dva rozhodující body, zbývá skutečně jen tzv. symptomatická (udržovací) léčba, reagující pouze na příznak, a je zcela jedno, jestli je to lék chemický, či přírodní. Tuto léčbu pak pacient x let praktikuje a, řečeno jinými slovy, po celou dobu je otrokem své nemoci.

I člověka, jemuž se podaří splnit druhý bod programu, se týká bod první. A když se jím neřídí, jeho penězi zaplacená šance se stejně časem vytratí.

Co přinese rozbor?

Ukáže konkrétní cestu, kterou je třeba se dát.
A ta cesta jasně říká, že chronicky nemocný člověk musí udělat v životě totální změnu, obrat, musí se doslova znovu narodit. Všechno zlé opustit a postavit se čelem k Bohu, postupovat podle desatera, naučit se správně rozhodovat, zvolit odpovídající priority života, musí přestat být laik, musí převzít odpovědnost za své zdraví. Má se vydat po žluté cestě, dát si do pořádku své osobní a rodinné vztahy…


Výmluvy?


Postupně se mu začnou narovnávat myšlenky, je třeba odpustit, zbavit se strachu, získat lepší sebevědomí, ve víře odmítnout nemoc. Tehdy se začne lepšit reakce imunity, hormonální regulace, zlepší se psychika. Co se zdálo být nemožné, ukáže se, že možné je. Když je Bůh s vámi, kdo proti vám?


MUDr. P. Šácha

Symbinatur - Podobné články
 • Porcelán v sekretáři nebo léčení ?
 • Otrávený mozek
 • Proč se léčba nedaří III. - odblokovat stres
 • Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
 • Přínos SYMBIVITY pro nový věk
 • Soužení
 • Psychika a střevo – zdraví a nemoc
 • Rozvod a chronické nemoci
 • Příčiny nemocí
 • Progresivní postup
 • Lidské jedy vedou k poruše funkce organizmu
 • Přírodní zákony se nedají obcházet I
 • Přírodní zákony se nedají obcházet II
 • Nemoc je odsunuta do budoucnosti
 • Dobrý lék
 • Žlutá cesta k cíli
 • Příprava na detoxikaci I
 • Mantinely nemoci
 • Jak se daří bylince pod betonem ?
 • Proti proudu řeky
 • Cíl léčby
 • Chceš abych ti odpustil? Nemáš nárok!
 • Životní časová osa
 • Co jsem udělal špatně?
 • Pondělní syndrom
 • Zkažené ovoce
 • Samoléčivá schopnost těla
 • PRIORITA II
 • Kdo není připraven změnit svůj život, nemůže se uzdravit – Hippokratés
 • Budoucnost medicíny - díl první
 • Budoucnost medicíny - díl druhý
 • Nemoc a zdraví jsou v patové situaci
 • Zrcadlo nastavené nemoci
 • Poučení z chyb
 • Těsné pouto s Bohem
 • Rodina je důležitá ve zdraví i v nemoci
 • Posílení imunitního systému u zaměstnanců
 • Priorita I
 • Kdy přestřihnout pomyslnou pupečníkovou šňůru?
 • Preventivní opatření před těhotenstvím
 • Kobercový nálet antibiotik
 • Chemický, nebo přírodní lék?
 • Pochopení nemoci
 • Diskusní fóra
 • První bývá plán
 • Partnerské vztahy a nemoci ledvin
 • Víra tvá tě uzdraví
 • Aby se mozek ve stáří nezmenšoval
 • Potravní doplňky
 • O imunitě
 • Problém lidstva
 • SYMBIVITA
 • Satisfakce probiotik
 • Cesta k vyléčení
 • Modlitba před jídlem
 • Nestačí jen užívat léky
 • Nový život
 • Totální změna
 • Cesta zpět ke zdraví
 • Pštrosí politika
 • Tři pilíře pro úspěšné léčení nemocí
 • Budoucnost medicíny - díl třetí
 • Regulační systém mozku a spouštěcí faktory nemoci
 • Reflexní vegetativní test-DFM
 • Důmyslnost regulačního systému lidského těla
 • Homotoxíny a homotoxony
 • Tabu nad léčivými účinky bylin
 • Rovnováha života
 • Starat se o detoxikaci včas
 • Tři pravidla v praxi
 • Sledování účinku
 • Chaos v imunitě
 • Naděje
 • Jen tak mimochodem - nemoc
 • Rozhodování
 • Je lepší nemocem předcházet
 • Duchovní kapitál
 • Ohrožení zdraví stresovým myšlením
 • Napnutá struna
 • Nevyrovnanost života a porucha štítné žlázy
 • Samoléčivý proces
 • Podobenství o vytrženém kmeni stromu
 • Je možné vyhnout se péči lékařů?
 • Dostatek spánku a po zátěži relax
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  TREND RELAX - více TREND RELAX
  výrobce: STARLIFE
  TREND RELAX je produkt s obsahem z extraktů známých léčivých rostlin, které...
  ADAPTOGENS - více ADAPTOGENS
  výrobce: Health Detox
  odolnost a imunita nutraceutikum (funkční doplněk stravy): 100 vegetari...
  L-LYSINE - více L-LYSINE
  výrobce: STARLIFE
  Esenciální aminokyselina lysin je nutná k syntéze některých životně důležit...
  NONI FOR WOMEN STAR - více NONI FOR WOMEN STAR
  výrobce: STARLIFE
  Doplněk stravy Morinda citrifolia – Noni – je rostlina s vyrovnaným obsa...
  Piperin 98,6 - Slim & Beauty - více Piperin 98,6 - Slim & Beauty
  výrobce: Health Detox
  PIPERIN Slim & Beauty oceňují zejména ženy, které mají opakovanými diet...
  OPC Bio Complex - více OPC Bio Complex
  výrobce: MERCURY
  Naše tělo je samoléčicí se systém. Příčinou většiny chorob je nedostatek ži...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály