Název mé dnešní úvahy nenaznačuje téma veselé. Píši úvahu na základě dojmů, které mám, když jsem v kontaktu se svými klienty...

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Soužení

Soužení
Soužení


Název mé dnešní úvahy nenaznačuje téma veselé. Píši úvahu na základě dojmů, které mám, když jsem v kontaktu se svými klienty.

Obracejí se ke mně s prosbou o řešení své chronické nemoci, protože se o její příčině od svých praktických lékařů, ba ani od svých specialistů, nedozvídají.

Pacient, který přichází do poradny, je ovlivněn klasickým systémem zdravotnictví, mediálními informacemi a v neposlední řadě také zavánějící politickou situací. Zjišťuje, že se tudy nedá pokračovat.

Oslovuje zcela jinou filozofii, které zpočátku vlastně moc nerozumí. Není zvyklý na to, že by se jeho zdravotní problém mohl řešit také jiným způsobem než podáním léku.
Dostáváme se do bodu, kdy nejsme na stejné rovině myšlení.

Prvním krokem našeho programu je pojmenování příčin, pochopení příčin, poučení se z příčin a přijetí příčin.
Druhým bodem programu je hledání cest, zda lze pojmenované příčiny odstranit, a teprve potom má přijít třetí bod programu, kde se máme zabývat sestavováním léčebného programu.

Tento postup není vysokým procentem v běžné praxi dodržován.
Proces bývá zkrácen skokem hned do třetí fáze - předpisem léku na přítomný příznak, následek, projev nemoci.

S pacientem provedeme rozbor, sestavíme jeho životní časovou osu, vysvětlíme si pomocnou teorii Dr. Reckewega, pomocí níž si můžeme obecně znázornit, co se v těle děje. Pacient mi podle svých možností poskytne výsledky dosud provedených vyšetření, na základě kterých je sestavena v klasickém pojetí diagnóza jeho nemoci.

Sestavíme tak mozaiku informací, které nás povedou k cíli. Někdy je přitom použito překvapivé množství vyšetřovacích metod, jak zobrazovacích, tak laboratorních, někteří klienti mají za sebou také různé alternativní vyšetřovací metody.

Laboratorní výsledek popíše určitou veličinu měřeného testu, a tím ukazuje, jak tělo reaguje. Zobrazovací vyšetření znázorní precizním způsobem tvar, rozměr, velikost orgánu, ukáže odchylku od normálního stavu, zobrazí, co do "normy" nepatří. Když je na histologickém obraze popsán nález, pak zobrazuje detail tkáně, lékař rozeznává, že tam probíhá zánět, nebo vidí rakovinné bujení, ale to nejsou výsledky, které by smysluplně popisovaly příčinu, proč takto tělo reaguje, proč je tkáň v zánětu, proč je tam odchylka od normy.

Závěr, který se opírá o takové vyšetřování, je stále jen obecný.
Nevypovídá o skutečné příčině. Léčení zjištěného zánětu protizánětlivým lékem není léčením příčiny, nýbrž následku.

Platí pravidlo: čím je mechanizmus problému popsán do větší hloubky, specifičtěji, tím pak můžete očekávat konkrétnější, specifičtější terapii.
Pokud to zůstane na této úrovni = obecné úrovni, pak můžete mít jen tomu odpovídající obecnou léčbu.

A v tomto okamžiku přicházíme ke kritickému bodu.

Je třeba komunikovat s lékaři a položit jim otázku, zda je možné udělat ještě podrobnější vyšetření, například imunologické, a požádat, aby se k tomu použilo třeba i nadstandardní metody doma nebo v zahraničí, které dokáží podstatu problému blíže určit.

Zdá se, že požadavek je logický, ale dosáhnout jeho realizace je obvykle nad rámec lidských sil - a pacient může být rád, že se provedeným vyšetřením dopracoval alespoň k sestavení diagnózy.
Často slýchám větu: Do této doby jsem byl svým lékařem považován za simulanta, ale když mám nyní stanovenu diagnózu, alespoň mi uvěřil.

Pokud se však chcete posunout dále, jak jsem výše uvedl, pak musíte překonat tuto bariéru a nemáte zůstat ve stadiu spokojenosti s tím, "jak to je".

A tehdy má zasedat rodinná rada pacienta a převzít iniciativu do svých rukou v hledání cesty k bližšímu pojmenování příčiny.
Podrobnější metody určitě existují, ale jde o to, jak přimět lékaře pracující v zaběhnutém systému, aby je udělali, a důležitá je ona klíčová otázka, kdo specifické vyšetření zaplatí (pojišťovna nebo pacient sám?). Pacienti sami kladou zoufalé otázky, zda systém, ve kterém mají problém řešit, vůbec chce příčinu řešit. Nebo zda je jednodušší nasadit potlačující léky, jak se to běžně v praxi dělá.


A každý nositel své chronické nemoci si musí ujasnit, zda je v jeho moci splnit požadavky prvního bodu popsaného programu.

Jestliže ano, někam ho to posune.
Jestliže ne, zůstane stát na místě. A nemoc to vůbec nezajímá.
Nyní čtenář chápe, proč jsem článek nazval "soužení".

První bod programu hovoří o příčinách a dosud jsme se bavili o pojmenování příčinných řetězců na úrovni měřitelné, vědecké, pozorovatelné, hmotné - na úrovni fyzického těla.

Jenže mozek řídí tělo pomocí MYSLI, spolupracuje s duší. A každý věřící ví, že člověk je trojjediná bytost. Má tělo, duši a ducha. Jestliže ale chybí Duch svatý, a v činnosti jsou jen tělo a duše, pak je to problém. Člověk není chráněn a tuto dvojici ovládá "ten zlý". Bůh vás má rád, On si nepřeje, abyste trpěl/a. Jak je možné, že se modlíte, že jste ve víře, ale máte nemoc takového charakteru? To není Jeho vůle, to je dílo "toho zlého". Jak je možné, že "ten zlý" vítězí a řídí nemoc? Pak není něco s vaší vírou v pořádku.

V medicíně při léčení má být jasný tolerantní vztah mezi pacientem a lékařem. A to i v otázce víry v Boha. Tehdy lze dosáhnout úspěšného efektu léčení.
A současně ve víře má být jasný vztah mezi věřícím a jeho pastorem. Tehdy je věřící správně veden k Bohu a dosáhne spasení.

Není možné, aby šel pacient se strachem a bez důvěry ke svému lékaři, stejně tak není možné, aby chodil věřící s nedůvěrou ke svému pastorovi. Za takových okolností nelze očekávat úspěšné léčení a o vyléčení nemůže být vůbec řeč. Pokud člověk nemá v pořádku tyto základní vztahy, má problém, a to velký problém.

Z duchovního hlediska je podle Dr. Davida Yonggi Cho nutná horká víra v Boží slovo.

Je nutný život s obnoveným myšlením, je třeba změnit myšlenkový postoj, rozvázat poměr s duchem nenávisti.
1. Mnoho lidí trpí mnoha způsoby nenávisti. Je skryta v srdci a nic se s ní nedělá. Nenávist je hřích a odděluje člověka od Boha. Neodpouštějící duše je často nepřítel číslo jedna.
2. Mnoho lidí žije ve strachu. Pokud neodevzdají svůj strach Bohu, nemohou rozvíjet svou víru. Strach jim dává pouta a brání vyléčení.
3. Mnoho lidí žije s komplexem méněcennosti a jsou neustále frustrováni, žijí v zajetí zlého ducha méněcennosti a skrývají ho často po celý svůj život.

A uvedu ještě poslední, čtvrtý hřích.
4. Mnoho lidí trpí tím, že se cítí vinni. To musí každý překonat, aby mohl mít aktivní obecenství s Bohem. Dokud někdo trpí pocitem viny, brání proudu Božích zdrojů. Když se cítí nehodni a plni viny, mají v sobě nenávist a neodpustili, jsou plni strachu, mají přijít k Bohu, On je očistí, odpustí jim a oni budou schopni odpustit sami sobě. Pak přijde uzdravení.

Jsem věřící a svou lékařskou praxi jsem spojil s vírou v Boha. Od té doby mohu ukázat svým pacientům, kteří chtějí slyšet, mnohem jasnější cestu k jejich léčení.

Pro řešení chronické nemoci se nemůžete spoléhat pouze na vědu a materiálno.
Potřebujete respektovat projevy neviditelné, nehmotné, neměřitelné, nezobrazitelné... Těchto projevů nemůžete dosáhnout, pokud budou ve Vašem těle vládnout například výše popsané vlastnosti a pokud bude MYSL ovládat j e n inteligence, logika a potřeba vědeckých dokladů či opodstatnění.

Chci věřit, že jsem touto úvahou více objasnil skutečnost, kterou má každý chronicky nemocný člověk před sebou, a ukázal na cestu, kterou se může dát.


MUDr. P. ŠáchaSymbinatur - Podobné články
 • Porcelán v sekretáři nebo léčení ?
 • Otrávený mozek
 • Proč se léčba nedaří III. - odblokovat stres
 • Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
 • Přínos SYMBIVITY pro nový věk
 • Psychika a střevo – zdraví a nemoc
 • Rozvod a chronické nemoci
 • Příčiny nemocí
 • Progresivní postup
 • Lidské jedy vedou k poruše funkce organizmu
 • Přírodní zákony se nedají obcházet I
 • Přírodní zákony se nedají obcházet II
 • Nemoc je odsunuta do budoucnosti
 • Dobrý lék
 • Žlutá cesta k cíli
 • Příprava na detoxikaci I
 • Mantinely nemoci
 • Jak se daří bylince pod betonem ?
 • Proti proudu řeky
 • Cíl léčby
 • Chceš abych ti odpustil? Nemáš nárok!
 • Životní časová osa
 • Co jsem udělal špatně?
 • Pondělní syndrom
 • Zkažené ovoce
 • Samoléčivá schopnost těla
 • PRIORITA II
 • Kdo není připraven změnit svůj život, nemůže se uzdravit – Hippokratés
 • Budoucnost medicíny - díl první
 • Budoucnost medicíny - díl druhý
 • Nemoc a zdraví jsou v patové situaci
 • Zrcadlo nastavené nemoci
 • Poučení z chyb
 • Těsné pouto s Bohem
 • Rodina je důležitá ve zdraví i v nemoci
 • Posílení imunitního systému u zaměstnanců
 • Priorita I
 • Kdy přestřihnout pomyslnou pupečníkovou šňůru?
 • Kobercový nálet antibiotik
 • Výmluvy?
 • Chemický, nebo přírodní lék?
 • Pochopení nemoci
 • Diskusní fóra
 • První bývá plán
 • Partnerské vztahy a nemoci ledvin
 • Víra tvá tě uzdraví
 • Aby se mozek ve stáří nezmenšoval
 • Potravní doplňky
 • O imunitě
 • Problém lidstva
 • SYMBIVITA
 • Satisfakce probiotik
 • Cesta k vyléčení
 • Modlitba před jídlem
 • Nestačí jen užívat léky
 • Nový život
 • Totální změna
 • Cesta zpět ke zdraví
 • Pštrosí politika
 • Tři pilíře pro úspěšné léčení nemocí
 • Budoucnost medicíny - díl třetí
 • Regulační systém mozku a spouštěcí faktory nemoci
 • Reflexní vegetativní test-DFM
 • Důmyslnost regulačního systému lidského těla
 • Homotoxíny a homotoxony
 • Tabu nad léčivými účinky bylin
 • Rovnováha života
 • Starat se o detoxikaci včas
 • Stres vyhovuje nemoci a ničí zdraví
 • Tři pravidla v praxi
 • Sledování účinku
 • Chaos v imunitě
 • Naděje
 • Jen tak mimochodem - nemoc
 • Kterou cestou se vydat?
 • Je lepší nemocem předcházet
 • Duchovní kapitál
 • Ohrožení zdraví stresovým myšlením
 • Napnutá struna
 • Nevyrovnanost života a porucha štítné žlázy
 • Podobenství o vytrženém kmeni stromu
 • Je možné vyhnout se péči lékařů?
 • Dostatek spánku a po zátěži relax
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Symbinatur - Stálá nabídka
  NU-sůl - více NU-sůl
  výrobce: NU-sůl
  Nu-sůl je náhrada kuchyňské soli bez sodíku a glutamátu s draslíkem a nahr...
  Boswellia 85 - více Boswellia 85
  výrobce: MERCURY
  Doplněk stravy. Vzácný indický kadidlovník pilovitý (Boswellia serrata) ...
  GLUTAMINE STAR - více GLUTAMINE STAR
  výrobce: STARLIFE
  Doplněk stravy Glutamin k získání kvalitního svalového vlákna GLUTAMI...
  KUDZU STAR - více KUDZU STAR
  výrobce: STARLIFE
  Kudzu – Puearia lobata, má domov v Indii, Číně a Japonsku. Tradiční čínská ...
  ECHINACEA STAR - více ECHINACEA STAR
  výrobce: STARLIFE
  potravní doplněk sirup s obsahem látek podporujících obranyschopnost ...
  Açaí - více Açaí
  výrobce: Health Detox
  Rostlina açaí je amazonskými indiány nazývána stromem života a plody ovocem...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály