Do naší poradny chodí asi 1 x za týden dotaz na problém týkající se refluxní choroby jícnu. Pro informaci tazatelů naší poradny jsem si dov...

Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Refluxní nemoc jícnu

Refluxní nemoc jícnuDo naší poradny chodí asi 1 x za týden dotaz na problém týkající se refluxní choroby jícnu. Pro informaci tazatelů naší poradny jsem si dovolil použít přehledně napsanou informaci z www.zdravcentra.sk, protože by bylo zbytečné se opakovat a teprve až na závěr přidám některé myšlenky z vlastní praxe.


Refluxní nemoc jícnu


Refluxní nemoc jícnu (RNJ), anglicky gastro-esophageal reflux disease (GERD), se řadí mezi nejčastější onemocnění jícnu. Zhruba 2 až 5 procent obyvatel západní Evropy má známky RNJ a 20 až 40 procent dospělých trápí občas pyróza (pálení žáhy), jež patří mezi příznaky RNJ. Podkladem pro vznik tohoto onemocnění je gastroesofageální reflux (proniknutí žaludečního obsahu do jícnu), který vede k podráždění jícnové sliznice a ke vzniku refluxní esofagitidy.

Příčinou vzniku gastroesofageálního refluxu je porucha funkce gastroesofageálního spojení (GES), které je tvořeno dolním jícnovým svěračem a anatomickým uspořádáním esofageálního hiátu a subkardiální části žaludku. Přestup refluxátu do jícnu usnadňuje zejména snížení tonu dolního jícnového svěrače (DJS), velký význam má především jeho tzv. tranzitorní relaxace, která vzniká nezávisle na polykání, trvá déle než relaxace při polykání a tlakové hodnoty klesají na úroveň tlaku intragastrického.1

Při vzniku refluxu se patrně uplatňuje i infekce Helicobacter pylori. Svědčí pro to častá koincidence výskytu GER a této infekce. Kauzální vztah mezi GER a H. pylori byl sledován v několika studiích (Šetka 1974, Siewert 1978, O'Connor 1994), nebyl však zatím dostatečně potvrzen.2 Čistá inkompetence DJS bez přítomnosti H. pylori v dospělosti bývá označována jako hypotenzní svěrač.1

Pro poškození sliznice jícnu je také důležité složení refluxátu, jehož nejdůležitější součástí je z tohoto hlediska HCl a pepsin. Po chirurgických výkonech na žaludku se objevuje tzv. alkalická esofagitida, jež je způsobena refluxem duodenální či jejunální šťávy obsahující žlučové kyseliny a pankreatický sekret. Na vznik RNJ má nemalý vliv i zvýšená acidita žaludečního sekretu. Z dalších mechanismů podílejících se na vzniku RNJ je nutno uvést poruchu samočisticí schopnosti jícnu, na níž se podílí jícnová peristaltika a množství a kvalita slin, a odolnost jícnové sliznice proti působení patologického refluxu.

Z patogenetického hlediska dělíme GER na primární (inkompetence GES, skluzná hiátová hernie) a sekundární (vzniká jako následek porušení GES operací nebo onemocněním, jako je např. DM, sklerodermie). Dále rozlišujeme fyziologický GER, který sporadicky vzniká u každého člověka a nepůsobí obtíže, a patologický GER, který vede k rozvoji RNJ.

Hlavními obtížemi, které přivedou pacienta k lékaři, je pyróza a palčivá retrosternální či epigastrická bolest. Obtíže se objevují častěji po jídle, především po tučných a kořeněných pokrmech. Dále dochází k regurgitaci, dysfagii a odynofagii. Často opomíjeným příznakem onemocnění jsou respirační obtíže způsobené aspirací refluxátu, k níž dochází v noci. Navenek se projevují ranním chrapotem, pocitem "knedlíku v krku", kašlem a astmatickými ekvivalenty. RNJ se vyskytuje nejvíce ve středním věku, často ve spojitosti s dalšími onemocněními trávicí trubice, např. peptickým vředem, cholelitiázou a divertikulitidou.

Pro diagnózu RNJ je důležitá anamnéza, průkaz GER pomocí pHmetrie, rtg a/nebo scintigrafie, zjištění přítomnosti esofagitidy a případných komplikací pomocí endoskopie a biopsie, rtg s dvojkontrastem, vyšetření peristaltiky a funkce DJS manometricky a rtg a průkaz případné hernie rentgenologicky a endoskopicky. Diagnostický algoritmus by měl postupovat v pořadí: anamnéza - endoskopie - pHmetrie - pomocná vyšetření k průkazu refluxu a k určení jiných příčin obtíží.1

Pro potvrzení diagnózy RNJ se nyní doporučuje provést terapeutický test 1. Pacienti s příznaky charakteristickými pro RNJ užívají po dobu dvou týdnů omeprazol v dávce 40 mg denně. Pokud příznaky vymizí, je diagnóza RNJ potvrzena. Podle dosavadních zkušeností je tento test svou spolehlivostí srovnatelný s 24hodinovou pHmetrií.

Mezi komplikace RNJ patří Barrettův jícen, brachyesofagus, striktura jícnu, vřed jícnu, krvácení, plicní komplikace a maligní transformace. Komplikace se mezi sebou mohou navíc kombinovat. Termín Barrettův jícen znamená metaplazii dlaždicového epitelu dolního jícnu na epitel cylindrický. Na jeho podkladě vznikají další uvedené komplikace; vřed jícnu, striktura jícnu a především se metaplastická přeměna epitelu se může maligně zvrhnout, je tedy prekancerózou.


Refluxní nemoc jícnu


V terapii RNJ se uplatňují konzervativní a chirurgické postupy. Cílem konzervativní léčby je dosažení rychlého odeznění obtíží, zhojení esofagitidy a prevence recidiv a vzniku komplikací.1 Skládá se z dietních a režimových opatření a medikamentózní terapie. Úprava stravovacího režimu spočívá v menších dávkách potravy, zákazu ležet po jídle, poslední konzumaci potravy 2-3 hodiny před spaním a ve vyloučení konzumace jídla v noci. Úprava diety znamená eliminaci tučných jídel, čokolády, alkoholu, citrusových a rajských šťáv a omezení konzumace kávy. Při obezitě je vhodné snížit tělesnou hmotnost. Důležité je polohování vleže - je třeba podložit hlavovou část o 10-12 cm oprot:o))i nohám. Nedoporučuje se déletrvající práce v předklonu.

Medikamentózní terapií se snažíme zvýšit odolnost a ochranu sliznice jícnu, zlepšit vyprazdňování jícnu a žaludku a utlumit žaludeční sekreci. Pro rychlý ústup pyrózy jsou používána antacida. Hliníková antacida mají účinek i při duodenálním refluxu. Hlavními léky pro terapii refluxní esofagitidy jsou antagonisté H2-receptorů (ranitidin, famotidin, nizatidin apod.). Podávají se po dobu 12 týdnů. Blokátory protonové pumpy (omeprazol, pantoprazol) jsou v současné době nejúčinnějšími léky z hlediska snížení žaludeční sekrece. Jejich hlavními indikacemi jsou závažnější stupeň esofagitidy a nedostatečná odpověď na léčbu zvýšenými dávkami antagonistů H2-receptorů.

V léčbě RNJ se dále používají prokinetika, především cisaprid, který aktivuje 5-HT serotoninergní receptory a působí zvýšení amplitudy peristaltických kontrakcí, zvýšení bazálního tonu DJS a snížení frekvence jeho tranzitorních relaxací.1 Cisaprid je lékem volby v I. stadiu refluxní esofagitidy. Ve vyšších stadiích se kombinuje s H2-antagonisty a blokátory protonové pumpy. Vyšší dávky však mohou vyvolat komorové dysrytmie, není proto vhodné kombinovat ho s erytromycinem, klaritromycinem, ketokonazolem a dalšími antimykotiky. Z ostatních prokinetik se v léčbě RNJ uplatňují metoklopramid a domperidon.


Refluxní nemoc jícnu


Chirurgická terapie je indikována v případě neúspěchu konzervativní léčby trvající několik měsíců, při přetrvávající těžké esofagitidě, při vzniku komplikací (krvácení, vřed). Cílem je zabránit dalšímu refluxu vytvořením artificiální tlakové bariéry v oblasti DJS. Provádí se tzv.Nissenova-Rossetiho fundoplikace, která spočívá v obalení uvolněné distální části jícnu manžetou tvořenou částí žaludečního fundu.3


Refluxní nemoc jícnu


Literatura:
1. Mařatka Z, a spol. Gastroenterologie. Praha: Karolinum, 1999.
2. Sedláčková M, a kol. Infekce Helicobacter pylori. Praha: Maxdorf Jessenius, 1996.
3. Klener P, a kol. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, 2002.

Zdroj:
http://www.zdravcentra.sk/cps/rde/xchg/zcsk/xsl/6932_3850.html


Pohled naší poradny na problematiku refluxní choroby jícnu je především zaměřen na tu oblast lidského dění, která se dotýká psychiky, životních stresů- tu část, kterou i klasická medicína nazývá psychosomatickou nemocí. Výjimkou jsou samozřejmě některé vrozené odchylky a tzv. anatomicky podmíněné příčiny, ale i v těchto případech se při podrobném rozboru ukazuje, že jsou také v závislosti na psychického stresu. Vzniklá anatomická odchylka pak "udržuje" nemoc v obtěžujícím stavu. Provedený operační výkon pomůže přerušit často vzniklý bludný kruh problémů, ale je logické, že pokud současně s operací není odstraněna skutečná příčina, je to jen otázkou času, kdy se nemoc projeví znovu.

Různé přírodní směry medicíny jasně upozorňují na toto místo, kde anatomicky přibližně ústí jícen do žaludku - vegetativní centrum - plexus solaris. Do tohoto centra se soustředí starosti a nahromaděné, potlačované emoce. A tyto pak mocně ovlivňují funkce svalů svěrače, žlázy produkující šťávy, peristaltiku a mnohé další. Je zcela logické, že tyto příčiny nelze trvale léčit tak, jak je uvedeno ve výše uvedeném článku, jednoduše proto, že neřeší skutečnou podstatu problému. Syntetické léky, zvláště při dlouhodobém používání, mají bez výjimky, vedlejší účinky, takže výsledkem takové symptomatické léčby vznikají další problémy, které nakonec vedou k chronickému obrazu nemoci.

V naší poradně je dominující pomyslná stavba tří pilířů a skutečně použití slova stavba vystihuje podstatu:
I.pilíř
Hledá příčiny nemoci - příčina vždycky existuje - bez výjimky
II.pilíř
Hledá způsoby, jak pojmenovanou příčinu odstranit - nejtěžší krok léčení !!!!
III.pilíř
Tvoří komplexní léčivý program, ale ten není prioritně postaven na lécích či jiných prostředcích. Nestaví se proti nemoci, proti následkům, ale snaží se v těle vytvořit takové podmínky, aby se tělo (a jeho obranný systém) dokázalo s daným problémem vypořádat samo.

Pokud nebudou vystavěny všechny tři pilíře, léčení nebude mít valný efekt.


Refluxní nemoc jícnu


Symbinatur disponuje četnými potravními doplňky, které mohou být pomocné při řešení tohoto problému. Ale dle nařízení Evropského parlamentu a Rady evropského společenství č. 1924/2006, nesmíme uvádět informace o účincích potravních doplňků na veřejné platformě. K tomu je určena poradna s lékařem


MUDr.P.Šácha

Podobné téma:
Žaludek chce klid a pohodu
Moudrosti přísloví

Pomocníci:
HERICIUM
ALOE VERA AND ENZYMES
PenoxalSymbinatur - Podobné články
 • Sinusitis - zánět vedlejších dutin nosních
 • Autoimunitní nemoci štítné žlázy
 • Morbus Crohn
 • Vysoký krevní tlak, neboli hypertenze
 • Collitis a Crohn
 • Suché sliznice
 • Ulcerózní colitis
 • Mentální anorexie
 • Duhringova choroba
 • Bércový vřed z pohledu nových možností
 • Premenstruační syndrom
 • Alzheimerova choroba a proces stárnutí
 • PROSTATA
 • Helikobakter pylori a mikrobiologická terapie
 • Antifosfolipidový (antikardiolipinový) syndrom
 • Zvýšené pocení
 • Chronický únavový syndrom a mykoplasmata
 • Křečová žíla chámovodu - Varikokele testis
 • Sarkoidóza
 • Psoriáza
 • Vitiligo
 • Štítná žláza
 • Idiopatická trombocytopenická purpura
 • Rosacea- růžovka
 • Akné z pohledu Symbinatur
 • Když jsou potíže s močovými cestami
 • Parkinsonova choroba
 • Porucha štítné žlázy
 • Krční mandle, záněty mandlí, tonsilektomie - imunita
 • Angína nemusí být angína
 • Prevence makulární degenerace
 • Preeklampsie
 • Pemfigus
 • Sklerodermie
 • Granulom
 • Polymyozitida
 • Idiopatická plicní fibróza
 • Kladívkový prst
 • Polyglobulie
 • Hysterie
 • Reakce na kůži
 • Cukrovka
 • Chrápání
 • Autismus
 • Lupénka (psoriáza)
 • Červí vejce, slibná léčba Crohnovy nemoci a kolitidy, BioCure GmbH, Barsbuttel
 • Dysmenorea
 • Vlk
 • Revmatická horečka
 • Pityriasis versicolor
 • Opacity - zákaly sklivce
 • Barevné nehty
 • Bloudivá ledvina
 • Pectus excavatum
 • Gilbertův syndrom
 • Panaritium = panaricium
 • Hořčík zasluhuje velkou pozornost
 • Jízda vozem, který nemá v pořádku tlumiče
 • Nevolnost a zvracení v těhotenství
 • Deprese a psychosomatické poruchy
 • Krční mandle
 • Absces a hnisavý proces
 • Ichtyóza
 • Glaukom
 • Vasomotorická rýma
 • Jak léčit prostatu?
 • V rodině máme alergie
 • Krvácení z nosu
 • Goodpasteurův syndrom
 • Dercumova choroba
 • Terč
 • CHOPN
 • Jizvy - jak zlepšit průběh hojení
 • Městnání tekutiny - otoky
 • Toxoalergická reakce
 • Potíže s páteří
 • Akutní zánět nosohltanu
 • Anemie - Když není dost červených krvinek a železa
 • M.Perthes
 • Aseptické nekrózy u dětí
 • Štítná žláza
 • Žaludek chce klid a pohodu
 • Zvýšené pocení
 • Pyogenní infekce
 • Artróza
 • O slinivce trochu jinak
 • Nízký tlak krve
 • Ekzém a lupénka
 • DEPRESE
 • Ledvinové kameny
 • Tenisový loket a fyzikální terapie
 • Angina pectoris
 • Je dobré mít nízký cholesterol?
 • Raynaudův jev
 • Bilirubin, žloutenka, Gilbertův syndrom a potravní doplňky
 • Epilepsie
 • Migréna
 • Myom - výsledek hormonální nerovnováhy
 • Divertikl – nemoc prezidenta
 • Muži ztrácejí své mužství.
 • Zdravá štítná žláza
 • Osteoporóza a zlomeniny
 • Xantelazma
 • Apoptóza
 • Osteochondróza
 • Břišní křeče
 • Asthma bronchiale u dětí
 • Osteoporóza
 • ED - erektylní dysfunkce a přírodními prostředky
 • Fascinující mechanizmus chrupavky
 • Rýma
 • Ischemická příhoda mozku
 • Streptokok - angína, zánět mandlí, spála...
 • Nepravý kloub
 • Mít cholesterol pod kontrolou
 • Skupina vitaminů B a psychika
 • Kompartment syndrom
 • Jenom rýma
 • Co způsobuje zánět
 • Jarní rýma
 • Kalprotektin
 • Protilátky proti jaterním buňkám
 • Symbinatur - Zpravodaj emailem
  Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


  Symbinatur - Přihlášení do klubu
  Heslo:


  Nikolčice - blog

  Symbinatur - Stálá nabídka
  NU-sůl - více NU-sůl
  výrobce: NU-sůl
  Nu-sůl je náhrada kuchyňské soli bez sodíku a glutamátu s draslíkem a nahr...
  CARNOSINE STAR - více CARNOSINE STAR
  výrobce: STARLIFE
  Karnosin je přírodní látka, biologicky aktivní peptid, tvořený 2 aminokysel...
  CMF 20 - více CMF 20
  výrobce: STARLIFE
  CMF je ideálně vyvážená kombinace vápníku, hořčíku, železa, minerálních lát...
  CLA 1000 - více CLA 1000
  výrobce: STARLIFE
  CLA - konjugovaná kyselina linolová je podle vědců schopná působit v těle t...
  MINS AND VITAMIN D - více MINS AND VITAMIN D
  výrobce: AVITA
  Výživový doplněk - komplex minerálních látek obohacený vitaminem D. Klíč...
  GYMNEMA SYLVESTRE STAR - více GYMNEMA SYLVESTRE STAR
  výrobce: STARLIFE
  Plazivá rostlina – liána gymnéma lesní - Gymnema sylvestre je domovem v Ind...
  Symbinatur - Nejbližší semináře

  Symbinatur - Diskuzní fórum

  Symbinatur - Tiskové zprávy

  S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
  Zavřít

  Naše společnost je partnerem Lyoness

  O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

  Symbinatur - Nejzajímavější seriály