Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Tiskové zprávy

Dotek z nebe
Přejato z časopisu LOGOS

Biblia je plná toho, ako Boh prejavuje svoju moc citeľným spôsobom
Mnohí z nás už boli na zhromaždeniach a videli, ako ľudia, za ktorých sa služobníci modlili, pokojne padajú na zem. Pokiaľ to bol pre vás nový jav, pravdepodobne ste si pomysleli: "Čo sa im stalo? Ktovie či sú v poriadku." Po tom, ako ste ďalej pozorovali, čo sa deje, ste tých istých ľudí videli ako žiaria od radosti, ako keby sa udialo niečo neuveriteľné. Tento článok bol napísaný s cieľom objasniť jav "padania pod mocou Ducha" alebo "odpočinku v Duchu", ako ho niektorí radšej nazývajú, s odôvodnením, že "padanie" nie je ideálny výraz pre taký nádherný Boží dotyk. Tieto riadky píšem, aby som vyplnil medzeru vo vyučovaní na túto tému, na ktorú sa pozrieme z perspektívy Písma, ako aj z perspektívy cirkevných dejín. Jedna z vecí, ktoré uvidíme, je, že prejavy Božej moci nie sú ničím novým, ale sprevádzali väčšinu mocných hnutí Ducha Svätého v dejinách cirkvi. Boli to práve nevedomosť a nevera, ktoré tak často okradli cirkev o takéto prejavy Božej moci. Mnohí veriaci vôbec neočakávajú, že by Boh urobil niečo nadprirodzené, ale sú preľaknutí a plní obáv, keď tak urobí! Pritom Biblia je plná toho, ako Boh prejavuje svoju moc citeľným spôsobom.

Prečo niektorí padajú na zem, keď sa za nich modlia?
Naše telá boli navrhnuté pre zem; preto, keď sa nebeský majestát dotkne zeme a keď sa Boh dotkne človeka mocným spôsobom, jeho telo to nevie úplne obsiahnuť a často padá pod mocou Ducha Svätého. Je dobré, že keď odídeme k Pánovi, dostaneme nové, nebeské telá špeciálne navrhnuté pre nebo, lebo ináč by sme celú večnosť strávili poležiačky!

Je to nový jav?
Niektorí ľudia mylne považujú "odpočinok v Duchu Svätom" za nový jav. To má však ďaleko od pravdy. Mnohé spisy z obdobia mocných Božích hnutí takéto skúsenosti zaznamenali.

John Wesley
John Wesley, evanjelista z 18. storočia, zožal hojnú kritiku od serióznych cirkevníkov, lebo mnohí "klesali k zemi" počas jeho zhromaždení, kým o iných sa zasa píše, že "ležali na zemi a nemohli vstať". Keď sa to stalo na jeho zhromaždení po prvý raz, Wesley ešte kázal. Niektorí účastníci vykríkli: "Je to diabol?" Iní zasa: "Je to Pán?" Wesley odpovedal: "Neviem, ale keď sa z toho tá žena preberie, ten, čo to spravil, za to zožne slávu." Wesley nepokračoval v kázaní, ale čakal 45 minút, kým sa dotyčná žena začala hýbať. Prvé slová, čo povedala, boli: "Chvála Pánovi! Sláva Bohu!" "Je to Pán, je to Pán!" zvolal Wesley, keď ďalej popisovala svoje stretnutie s Pánom.
Wesley pripisoval nadprirodzeným prejavom takú dôležitosť, že jeden z jeho kolegov, John Cennick, sa zmieňuje, že "keď nikto nebol 'rozrušený', často sa modlil: 'Pane, kde sú tvoje divy a znamenia?' Wesley vo svojom denníku spomenul, ako sa raz dozvedel, že James Watson, známy odpadlík, bol prítomný na jeho zhromaždení. Wesley zavolal: "Je tu James Watson? Ak áno, ukáž svoju moc, Pane!" V tom momente James Watson padol na zem ako kameň.

George Whitfield
Počas služby Georga Whitfielda, Wesleyho súčasníka, boli časté zmienky o ľuďoch, ktorí padali pod mocou Ducha "ležiac na zemi", zatiaľ čo iní zasa "odpadli rovno priateľom do náručia". Podľa mnohých historikov zohral Whitefield spomedzi kazateľov Veľkého prebudenia pravdepodobne najdôležitejšiu úlohu v tom, ako sa ľudia obracali ku Kristovi ako aj v šírení evanjelikálnej viery. A podobne, ako to bolo u Wesleyho, aj jeho služba bola charakteristická týmto javom.
Pri istej príležitosti v Court House Square v Bostone, v štáte Massachusetts, Whitfield povedal dvom mladým mužom, ktorí sa práve vyšplhali na strom: "Vy tam, priatelia, zíďte dole z tých stromov, lebo keď začnem kázať, príde na vás Božia moc a spadnete." Napokon zišli a netrvalo dlho, kým ľudia začali padať po celom Square.
Počas služby Georga Whitfielda boli časté zmienky o ľuďoch, ktorí padali pod mocou Ducha "ležiac na zemi"...
Whitfieldovo prvé osobné stretnutie s padaním pod Božou mocou je celkom úsmevné. Ešte v skorých začiatkoch svojej služby, keď spolupracoval v Anglicku s Johnom Wesleym a ľudia začali padať, Whitfield v liste Wesleymu vyjadril svoj nesúhlas slovami: "Nemôžem považovať za správne, že tak povzbudzuješ tieto kŕče, v ktorých sa ľudia zmietajú počas tvojej služby." Whitfield taktiež konfrontoval Wesleyho osobne. Ironicky pôsobí, že keď sám Whitfield kázal na druhý deň, štyria ľudia takmer naraz padli v jeho blízkosti. Wesley mu s humorom odpísal: "Verím, že budeme všetci zhovievaví voči Bohu, nech môže konať svoje dielo takým spôsobom, ako sa mu to páči."
Kým začal slúžiť po Amerike, Whitfieldovo kázanie úplne bežne doprevádzal jav odpočinku v Duchu Svätom. Pramene hovoria: "Niektorí padali bledí na smrť, druhí zalamovali rukami, ďalší ležali na zemi, iní zasa odpadávali priateľom rovno do rúk."

Jonathan Edwards
Jonathan Edwards opísal Whitefieldovu návštevu vo svojom domovskom meste Northampton, v štáte Massachusetts, vo svojich Listoch o prebudení: "Celá miestnosť bola plná výkrikov, odpadávania a podobných vecí. Ostatní ľudia z iných častí mesta o tom počuli a prišli na zhromaždenie. To čo videli a počuli, sa ich mocne dotýkalo, takže mnohí z nich boli premožení podobným spôsobom. A pokračovalo to ešte niekoľko hodín - čas modlitby, spevu, duchovných rád a rozhovorov. Zmienené stretnutie malo zjavne silný, pozitívny účinok na viacerých zúčastnených ako aj všeobecne na stav zbožnosti v meste."
Po Whitfieldovej návšteve sa tie isté účinky začali viacej vyskytovať aj v Edwardsovej vlastnej službe a na ďalší rok, keď kázal istým mladým ľuďom, mnohí "odpadávali". Niektorých zúčastnených Božia moc tak zasiahla, že neboli schopní odísť domov po vlastných a museli stráviť noc tam, kde boli.
Je zaujímavé, že Dejiny kresťanstva, ôsmy zväzok, opisujú Edwardsa, človeka, ktorý často vídaval, ako ľudia padajú pod Božou mocou, ako najväčšieho amerického teológa. Medzi ďalších priekopníkov, ktorí bežne vídavali tento jav počas svojej služby boli D.L. Moody, Evan Roberts, Smith Wigglesworth a Peter Cartwright. Sčasti kvôli tejto skúsenosti dostali Kvakeri svoju prezývku (angl. Quakers, od slova "quake", triasť sa). Jedna písomná zmienka hovorí: "Počas jedného zhromaždenia nemenej ako tisíc ľudí padlo na zem, ležiac zjavne bez vedomia či pohybu. Ani na chvíľu nebola podlaha menej ako spolovice plná."

Cane Ridge
Ako to už často býva, kresťania zvlažneli po odchode predošlej generácie, čím vlastne vydláždili cestu pre ďalšie veľké vyliatie Ducha, zvané "Druhé veľké prebudenie", ktoré začalo okolo roku 1799. Mnohí kazatelia cestovali na miesta s tým najväčším bezprávím ďalekého Západu, kde utekali vrahovia, zlodeji a pocestní lúpežníci, aby ušli jurisdikcii Východného pobrežia. Bolo to práve tam, kde sa odohralo slávne stanové zhromaždenie v Cane Ridge, v štáte Tennessee. Tejto stanovej kampane sa zúčastnil dav, ktorý sa rôzne odhaduje na 10 až 20 tisíc ľudí. Aby sme lepšie pochopili, aký to bol vlastne zázrak, musíme si uvedomiť, že najväčšie mesto v Kentucky malo vtedy menej ako 1800 obyvateľov. Plač a "mdloby", ako to vtedy často nazývali, boli v Cane Ridge úplne bežnou záležitosťou. Istý presbyteriánsky kazateľ napočítal 3000 ľudí, ktorí v tom istom čase ležali na zemi. Ďalší pozorovateľ, Charles Johnson, vo svojej knihe Pohraničné stanové zhromaždenie, popisuje: "Raz som videl, ako naraz padlo najmenej päťsto ľudí, ako keby sa na nich spustila paľba z päťsto zbraní."
Väčšina súdobých klerikov s týmito zhromaždeniami nesúhlasila a považovali ich za emocionálne vzbĺknutia. Boli to však práve tieto prebudenecké stretnutia, ktoré veľkým dielom prispeli k tomu, aby kresťanstvo v Amerike prežilo a naďalej prekvitalo.

Charles Finney
Charles Finney, slávny protestantský kazateľ a triezvy muž, ktorý sa vyhýbal nevhodným emóciám, videl stovky ľudí padnúť pod mocou Ducha. Keď kázal, mnohí dokonca padali zo stoličiek. V meste Utica, v štáte New York, sa to na jednom zhromaždení prihodilo štyristo ľuďom!
To mi pripomína jednu z bohoslužieb v období, keď som začínal slúžiť. Pastor ma vopred varoval: "Nesúhlasím s týmto padaním pod mocou Ducha Svätého, takže ti dovolím modliť sa za ľudí len pod podmienkou, že pri tom budú sedieť." On si myslel, že to vyrieši jeho dilemu, ale Božia moc v ten večer zostúpila tak silno, že ľudia padali zo svojich stoličiek na všetky strany.
V súvislosti s podobnými javmi na svojich zhromaždeniach došiel Finney k nasledovnému záveru: "V každom období dejín cirkvi vidíme prípady, kedy ľudia zažili také jasné prejavy Božej pravdy, že úplne premohli ich fyzickú silu. Toto sa zjavne stalo aj Danielovi. Odpadol a nevládal sa postaviť. Saul z Tarzu bol premožený žiarou slávy, ktorá ho obklopovala. Závoj je odňatý z mysle a pravdu vidno práve tak, ako ju máme vidieť, keď duch opustí telo. Niet sa teda čo čudovať, že Božia moc vtedy premôže telo."
Väčšina prebudení v minulosti bola charakteristická tým, že ľudia padali. Práve tieto prejavy poštvali anglikánskych klerikov proti Wesleymu. V istom (veľmi reálnom) zmysle sa Metodizmus "zrodil na vlastnom chrbte". Mnohé z týchto dramatických prejavov Božej moci viedli k tomu, že sa v anglicky hovoriacich krajinách mnohí obrátili ku Kristovi, a tak sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho duchovného dedičstva. Psychiater John White sa vyjadril, že "ak nástojíme na tom, že prebudenie musí byť decentné a upravené, automaticky si zastierame zrak pred väčšinou prebudení".
Veľké prebudenia v minulosti boli doprevádzané nezvyčajnými nadprirodzenými prejavmi (a odporujúcimi cirkevnými vodcami, ktorí stáli bokom a kritizovali). Až príliš často to bola túžba po dôstojnosti, ktorá umŕtvila tieto hnutia. Človek sa niekedy čuduje pri pomyslení na Ježišovu službu, či by dnes nášho Pána v mnohých zboroch radšej nepožiadali, aby odišiel, keby sa diali veci ako vtedy, keď démon zalomcoval s človekom a s veľkým krikom z neho vyšiel (Mk 1,26).
Tak veľmi sme si zvykli Bohu organizovať bohoslužby, kde sa nedeje nič nadprirodzené, že mnohí kresťania sa zľaknú, keď sa Boh začne naozaj hýbať. Avšak v Novej zmluve, nielenže ľudia padali, keď Boh prejavil svoju prítomnosť, ale aj steny sa triasli! (Sk 4,3) Pre ranú cirkev by boli šokujúce a čudné práve tie hodinové, predvídateľné, nudné bohoslužby!
Vo svojej knihe Premožený Duchom došiel Francis MacNutt k záveru: "Zdá sa, že kázanie v protestantskej cirkvi, ktoré malo ten najhlbší a najtrvácnejší účinok v Anglicku ako aj v Spojených štátoch, bolo taktiež doprevádzané tým, že poslucháči boli premožení mocou Ducha. Najvýznamnejší kazatelia v anglicky hovoriacich krajinách od polovice osemnásteho storočia do konca devätnásteho storočia bežne dosvedčovali, že na ich zhromaždeniach ľudia padali pod Božou mocou. Medzi anglikánmi to bol John Wesley, medzi metodistami George Whitfield a Francis Asbury, medzi kongregacionistami Jonathan Edwards, medzi presbyteriánmi Charles Finney a Barton Stone a, samozrejme, viacerí kvakeri."
Nezabudnite, že prvé obvinenie, ktoré si raná cirkev vyslúžila bolo, že sú "opití". Ako často sa nám dostáva takýchto obvinení zo sveta? Nie je v nás túžba vrátiť sa dvesto rokov do minulosti, keď metodistickí cirkevní vodcovia tvrdili, že ak poslucháči padli na zem počas kázania metodistického evajelistu, bolo to najlepšie znamenie toho, že onen evanjelista bol povolaný do služby biskupa?

Je to biblické?
Hoci sa výraz "odpočinok v Duchu Svätom" nenachádza priamo v Písme, skúsenosť, ktorú predstavuje, tam určite nachádzame. Daniel píše o tom, že v ňom nebolo sily a prišiel naňho tak hlboký spánok, že, keď sa ho Pán dotkol, padol. Saul, neskôr apoštol Pavol, padol na zem, keď sa stretol s Pánom na ceste do Damašku (Sk 9,14; 26,14). Presne to isté sa stalo Ezechielovi, keď videl Hospodinovu slávu (Ez 1,28). Aj apoštol Ján padol ako mŕtvy (Zj 1,1-17).
Jeden z najpozoruhodnejších príbehov v Písme zachytáva, ako vojaci, ktorí prišli zajať Ježiša v Getsemanskej záhrade (Jn 18,5-6), oznámili, že hľadajú "Ježiša Nazaretského" a on odpovedal "JA SOM". Niektoré preklady pridávajú "to", ale slovo "to" je v kurzíve a nenachádza sa v pôvodnom gréckom texte. Grécke "egó eimi" je dôrazné - "Ja, Ja som". Je to grécky ekvivalent hebrejského Božieho mena "JHVH". Ježiš ho používal pri opise Božieho charakteru (Ja som chlieb života; Ja som cesta, pravda a život; Ja som dobrý pastier; Ja som brána).
"Odpočinok v Duchu Svätom" je výsledkom toho, že Božia sláva sa citeľne prejavila.
Keď vyslovil tie slová, na zlomok sekundy sa Kristovo božstvo, ktoré bolo do veľkej miery počas jeho pozemského života skryté, otvorene vyjavilo a táto skupina silných rímskych vojakov, chrámová stráž a židovskí náboženskí vodcovia "spadli na zem" pod mocou slov, ktoré vyšli z jeho úst. Viete si predstaviť ten pohľad, keď sa zbierali zo zeme? Viem si predstaviť, ako sa ten, čo viedol tú skupinu, oprašoval a hovoril ostatným: "Neopovážte sa to nikomu povedať!"
Niektorí na to možno povedia: "Ale to sa stalo v Ježišovej prítomnosti." Áno, ale Ježiš povedal: "Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede." (Mt 18,20) Keď ľudia padli v Ježišovej prítomnosti vtedy, prečo by nemali teraz?

Zjavná Božia sláva
"Odpočinok v Duchu Svätom" je výsledkom toho, že Božia sláva sa citeľne prejavila. Na jednom zhromaždení, kde som kázal, bola Božia moc tak evidentná, že všetci prítomní padli na zem bez toho, aby som sa ich ja alebo ktokoľvek iný dotkol. Na inom zhromaždení som sa zasa modlil za prvú osobu stojacu v dlhom rade na modlitbu, načo celý rad padol ako domino. Mimochodom, nikdy predtým som v tých zboroch nekázal a podobné javy tam neboli na dennom poriadku. "Odpočinok v Duchu Svätom" je znamením intenzity prítomnej Božej moci a často je doprevádzaný mocou uzdraviť chorých a vyslobodiť poviazaných.

Mohlo by to byť len psychicky podmienené?
Samozrejme, že je to možné - tak ako s každou inou skúsenosťou. To však nevyvracia skutočnosť, že mnohí v Biblii, v dejinách cirkvi a dokonca aj dnes skutočne okúsili tento ozajstný Boží dotyk. Mnohé zbory, tu ako aj zahraničí, kde sa to stalo, nikdy predtým niečo také nevideli ani nepočuli. V skutočnosti práve preto píšem tieto riadky, lebo väčšina ľudí, ktorí padli pod mocou Ducha na mojich zhromaždeniach, sa s tým nikdy nestretli, nie to ešte aby skúsenosť vyvolávali autosugesciou! Tí, ktorí padli pod Božou mocou na mojich zhromaždeniach, pochádzali z rôznych pozadí a životných ciest a mali ďaleko od ľahko manipulovateľných typov - sú medzi nimi doktori, zdravotné sestry, kazatelia, farári, skeptici aj neveriaci, seriózni anglickí džentlmeni, riaditelia spoločností, sociálni pracovníci, učitelia, vedci a major vo výslužbe!
Táto skúsenosť dokonca nie je obmedzená ani na akési "ohnivé" zhromaždenia. Videl som, ako padali na zem ľudia, keď som s nimi hovoril o Kristovi na všetkých možných miestach, vrátane kuchyne a cintorína! Konkrétne v tom poslednom prípade som sa dosť obával, že niekto bude prechádzať cintorínom a myslieť si, že som dotyčnú postaršiu pani prepadol!
Pamätám si na jedno zhromaždenie, kde bola Božia prítomnosť tak evidentná, že pár, ktorý bol len tak na prechádzke, cítil, ako ich niečo ťahá do cirkvi a po skončení bohoslužby sa pýtali, čo sa deje. Keď som im povedal o Pánovi, spontánne zároveň spadli na zem pod Božou mocou. Keď vstali, s horlivosťou odovzdali svoje životy Kristovi a po tvári im stekali slzy radosti. Povedali mi o tom, ako už v minulosti počuli evanjelium, ale odmietli kresťanstvo s tým, že im chýbal "dôkaz".

Podobá sa to odpadnutiu?
Hoci niektorí kresťanskí vodcovia v devätnástom storočí používali výraz "odpadnutie" alebo "omdletie", tieto slová nepopisujú presne skutočnosť, aj keď to tak môže na prvý pohľad vyzerať. Po prvé, ľudia nestrácajú vedomie; naopak, hovoria o vyššom stave vedomia ako kedykoľvek predtým. Dotyčná osoba si zvyčajne naďalej uvedomuje, čo sa deje okolo, ale nevenuje tomu pozornosť.
Po druhé, na rozdiel od odpadnutia, človek vykazuje normálne fyzické známky života ako pulz a dýchanie. Zdôrazňujem, že nejde ani o odpadnutie ani bezvedomie. Kým odpadnutie je nepríjemné, odpočinok v Duchu Svätom je jedna z najúžasnejších skúseností na tejto strane neba.
Kým odpadnutie je nepríjemné, odpočinok v Duchu Svätom je jedna z najúžasnejších skúseností na tejto strane neba.
Charles Finney vo svojej knihe Oheň prebudenia píše: "Stretol som sa s mnohými prípadmi, kedy fyzická sila bola úplne premožená jasným porozumením nekonečne veľkých a hlbokých právd náboženstva. Na margo týchto prípadov hovorím, že nejde len o akési pochybné nadšenie, o ktorom som sa zmienil vo svojom predošlom liste. Lebo v týchto prípadoch sa nezdá, že by sa znehodnotil a pomiatol intelekt; naopak, myseľ je plná svetla. Dokázateľne tu nejde o prehnane prekypujúcu senzibilitu, ktorá spôsobuje plač či akékoľvek zvyčajné prejavy nadšenej predstavivosti alebo hlboko pohnutých pocitov. Nie je to žiadny taký prúd pocitov, ktorý by vyrušoval myseľ. Myseľ však vidí pravdu odostretú a v takých súvislostiach, že vezme všetku telesnú silu, zatiaľ čo mysli sa dostáva pohľad na odkrytú Božiu slávu. Závoj je odňatý z mysle a pravdu vidno práve tak, ako ju máme vidieť, keď duch opustí telo. Niet sa teda čo čudovať, že Božia moc vtedy premôže telo."

Čo ak ich kazateľ tlačí k zemi?
Žiaľ, počul som o tom, že sa to niekedy deje. Aj ja som sa už niekoľkokrát šiel prepadnúť od hanby kvôli "ťažkej ruke" niektorých kazateľov, ktorí sa modlili za ľudí. Toto pochybné správanie však neznamená, že ozajstné skúsenosti tohto charakteru nie sú platné. Ako sme už videli, mnohí ľudia padajú bez akéhokoľvek fyzického dotyku. Vždy, keď pri modlitbe kladiem ruky na ľudí, zámerne sa vyhýbam tomu, aby som na nich vyvíjal fyzický tlak. Iba zľahka ľuďom na hlavu položím ruku, kým sa modlím, alebo ich voľne držím za ruky. Často však nejdem ani tak ďaleko a iba na nich dýchnem. Vnímal som, že ma Pán vedie, aby som slúžil týmto spôsobom, presne tak, ako on dýchol na svojich učeníkov a oni prijali Ducha Svätého.
"Dýchol na nich a povedal im: Prijmite Svätého Ducha!" (Jn 20,22) Ježiš povedal, že budeme robiť tie isté veci ako On, a dokonca aj väčšie veci. Mnohokrát, keď som nasledoval Ježišov príklad, Duch Svätý mocne prišiel na ľudí. Ježiš povedal, že z nášho najhlbšieho vnútra budú prúdiť rieky živej vody. Duch Svätý, ktorý v nás prebýva, môže prúdiť cez nás, aby sa dotkol životov iných ľudí. Keď sa toto deje, ľudia vedia, že sa ich dotkol sám Boh. Nikto vtedy nemôže povedať, že ich niekto stlačil k zemi. Len skúste sfúknuť k zemi stokilového muža!
Je zaujímavé, že to isté slovo, ktoré sa v Písme používa pre "ducha" znamená aj "dych". Pri stvorení Boh do človeka vdýchol dych života. Ohľadom mŕtvych, suchých kostí v Ezechielovi 37, prorokovi Boh povedal:
"A riekol mi: Prorokuj k duchu, prorokuj, synu človeka, a povieš duchu: Takto hovorí Pán Hospodin: Od štyroch vetrov príď, duchu, a vej na týchto pobitých, aby ožili! Nuž prorokoval som tak, ako mi rozkázal. A vošiel do nich duch, a ožili." (9-10)

Prečo niekedy chytajú ľudí, za ktorých sa modlia?
Dostal som otázku, či je nevyhnutné, aby stál niekto za ľuďmi počas modlitieb a chytal tých, čo padnú pod mocou Ducha. Argument, ktorý používajú je, že ak ide o skutočný Boží dotyk, určite daná osoba neutrpí zranenie. Súhlasím, že Boh môže prikázať svojim anjelom, aby strážili jeho deti a zdvihli ich, aby si neporanili nohu o kameň - preto sa v súvislosti s týmto nádherným Božím dotykom niet čoho báť. Na druhej strane však ľudia, ktorí prišli pre modlitbu a ešte nemajú toto porozumenie Božej ochrany, môžu byť vystrašení pri pomyslení, že by padli na zem. Všimol som si ľudí, ktorí boli napätí a bolo jasné, že mali obavy, a už viac nemali na zreteli Pána, lebo niekto práve vtedy padol na zem. Preto mám dojem, že mať pri službe nablízku niekoho, kto bude chytať tých, ktorí by padli pod Božou mocou, nie je až tak nevyhnutné ako múdre, pre dobro ostatných ľudí.

Má niekto klásť ruky a ďalej sa modliť na človeka, ktorý padol pod Božou mocou?
Nie. Pokiaľ nejde o nejaké démonické prejavy alebo hlboké náreky, ktoré by naznačovali, že je potrebná ďalšia služba, treba ho nechať tak. Boh s tou osobou jedná, preto do toho viac nevstupujte. Môžete sa za neho modliť, ale nezoskupte sa okolo neho, nenakláňajte sa k nemu a nedotýkajte sa ho. Ako som už uviedol, tí ľudia nie sú v bezvedomí, takže keď na nich niekto kladie ruky, alebo nad nimi stojí a nahlas sa modlí s vystretými rukami (ako to majú niektorí kresťania vo zvyku), môže odvrátiť ich pozornosť od toho, čo Boh práve robí.

Ako si môžeme byť istí, že je to od Boha a nie od satana?
Ak mám byť úprimný, najprv som bol trochu opatrný. Veľmi sa ma však dotklo, aký pozitívny účinok mala táto skúsenosť na životy veriacich. Vedie ľudí k oslave Boha a mnohí dosvedčujú, že ich to následne pritiahlo bližšie k Ježišovi. Pri viacerých príležitostiach som bol svedkom toho, ako bol tento Boží dotyk rozhodujúci pri privádzaní ľudí ku Kristovi. Biblická skúška je: "Budete ich poznať po ovocí." (Mt 7,15-20) Pre mňa sú početné svedectvá o zmenených životoch, uzdraveniach a slobode z celoživotných pút dostatočným dôkazom zdroja týchto skúsenosti. Niečo pochybného pôvodu by nepriviedlo ľudí bližšie k Ježišovi. Niekto raz na otázku skeptika ohľadom krstu v Duchu Svätom povedal: "Ak je to z diabla, tak potom sa diabol musel obrátiť!"
Niektorí túto skúsenosť nesprávne prirovnávajú k hypnotickému tranzu, známemu medzi primitívnymi kmeňmi v Afrike, v Oriente a v Latinskej Amerike. Takéto prirovnania však vznikajú z nevedomosti. Odpočinok v Duchu Svätom je veľmi pokojná skúsenosť, nie ako desivé, nekontrolovateľné posadnutie v okultizme.
Diabol nikdy nikoho nepožehnal ani nevyslobodil! Početné svedectvá tých, ktorých premohol Duch Svätý na zhromaždeniach, kde som slúžil, obsahujú frázy ako "požehnanie príliš mocné, aby ho moje telo obsiahlo" alebo "premožený obrovským pokojom". Iní zasa hovoria o tom ako ich naplnila "radosť", "úžasné vedomie Pánovej prítomnosti" a "premáhajúci Boží úžas". Niektorí hovoria, že boli "naplnení až po okraj" Božou láskou a keď už boli plní, pokojne padli na zem a odpočívali. Niektorí vstanú hneď, zatiaľ čo iní odpočívajú niekoľko minút, dokonca hodín. Často ľudia prijímajú vnútorné uzdravenie z hlbokých rán z minulosti, keď sú zaplavení Božou láskou a milosrdenstvom.
Mnohí zjavne získavajú schopnosť odovzdať svoj život Bohu novým spôsobom. Niektorí sa vyjadrili: "Ako keby ma opustilo tridsať rokov smútku." Iní zasa prekypujú radostným smiechom pri úľave, ktorú prináša sloboda z dlhotrvajúcej depresie, bolesti, či poviazania. Zdá sa, že zo všetkých mimoriadnych vecí, ktoré sa dejú počas odpočinku v Duchu Svätom, uzdravenie je tá najbežnejšia.
Tak ako sa Pavol často zmieňoval o svojom stretnutí s Pánom na ceste do Damašku, spomienka na také dôverné a mocné stretnutia s Bohom mnohým pomohla v ťažších obdobiach ich ďalšieho kresťanského života. Hoci niektorí hovoria iba o hlbokom vedomí Božej prítomnosti, pre mnohých iných je to skúsenosť, ktorá im zmenila život. Mnohokrát som videl, ako prišiel väčší prielom iba po niekoľkých minútach ležania na tvári v Božej prítomnosti a sláve, než po rokoch poradenstva a služby.
Počul som stovky ľudí vydávať svedectvo o tom, ako prijali tento dotyk z nebies a ovocie bolo vždy dobré! Niekedy sa zdá, že Boh prejaví svoju moc, aby dal ľuďom vedieť, že stále koná. Duch Svätý je ako mocný vietor (Jn 3,8). Vietor nevidíme, ale vidíme jeho účinok. "Odpočinok v Duchu Svätom" môže skutočne vzbudiť vieru v chorých, za ktorých sa modlili, aj keď ešte nevidno okamžité dôkazy o uzdravení, lebo odchádzajú bez pochybností o tom, že sa ich Boh dotkol.

Prečo ľudia padajú dozadu a nie dopredu?
Pravdepodobne preto, lebo im stoja v ceste nohy! Nie každý padá dozadu; videl som mnohých, ako padli dopredu alebo nabok. Biblia veľmi nezdôrazňuje, ktorým smerom ľudia padli, ale to, že padli v Pánovej prítomnosti. Väčšina miest, ktoré hovoria o padnutí na tvár, hovorí skôr o dobrovoľnom klaňaní sa v podriadenosti Bohu ako o prípadoch, kedy boli ľudia premožení Božou slávou. Keď prišli vojaci zajať Ježiša, Písmo zdôrazňuje, že "postúpili naspäť a padli na zem". (Jn 18,6)

Prečo niektorí ľudia padnú a iní nie?
Niekedy opisujem "odpočinok v Duchu Svätom" ako "Božiu duchovnú anestézu pre božskú operáciu na vnútornom človeku". Ako niekto povedal: "Keď sa to stane počas služby oslobodenia, čokoľvek zlé bude mať pri takom prejave Božej moci existenčný problém". To, že niektorí padajú, kým iní nie, neznamená, že niektorí sú svätejší ako tí druhí. Je to skôr tak, že Boh koná v každom z nás tak, ako to On sám považuje za najlepšie. Je možné sa vzpierať Duchu, keďže Boh sa nám nikdy nebude vnucovať. Niektorí nepadnú, lebo sa bránia Duchu Svätému. Ten vzdor im vidno na tvárach, keď sa za nich človek modlí. Avšak iní kráčajú tak blízko s Pánom, že sú na moc Ducha viac zvyknutí, a preto nepadnú. Je zaujímavé, že keď Wesley prvýkrát kázal v novom meste, ľudia často padali, ale keď sa do toho mesta po nejakom čase vrátil a slúžil tam, padanie nebolo také časté. Bolo to takmer akoby tí ľudia boli "duchovne uzemnení" k Božej moci, keď chodili s Pánom.

Zdroj požehnania
Je udivujúce, koľko listov dostávam, ako napríklad od jednej dievčiny, ktorá píše: "Boh mi dal silu odpustiť môjmu otcovi rany, ktoré mi spôsobil. On sám tie rany uzdravil. Stalo sa to v ten večer, keď si sa za mňa modlil a ja som padla pod mocou Ducha Svätého. Nikdy predtým sa mi to nestalo. Vstala som ako nový človek a moje staré obavy a zranenia boli pochované. Teraz má Boh opäť vládu nad mojím životom. Je to pre mňa tak udivujúce, že Boh dokázal len tak zmeniť moje myslenie a pocity."
Dokonca teraz, keď som sa pripravoval na písanie tohto vyučovania, mi napísala jedna pani: "Po rokoch konečne žiadna bolesť - ach, aká radosť! Ešte stále objavujem, čo všetko Boh pre mňa urobil, keď mi vtedy dal svoju anestézu. Ale je to veľmi dobré!"
Myron bol mladý drogový díler a sám bol hlboko namočený v drogovej závislosti. Jeden priateľ ho raz pozval na zhromaždenie a Myron mu povedal: "Ak je Ježiš skutočný, musí mi ukázať niečo viac ako to, čo som zakúsil s drogami." Keď na konci zaznela výzva, okamžite sa rozhodol prijať Krista. Počas modlitieb padol pod Božou mocou a keď vstal, povedal: "Žiadal som Boha, aby sa dokázal a On to urobil." Teraz po viacerých rokoch je Myron v službe na plný úväzok a mnohých už priviedol ku Kristovi.

Záver
Tento jav, bežný v dejinách cirkvi ako aj v Božom slove, by mal mať miesto v našom zborovom živote, ak je tam naozaj prítomná Božia sláva. Radšej, ako sa obávať, keď sa Boh pohne, modlime sa horlivo, aby sme v dňoch, ktoré máme pred sebou, videli viac a viac ako je evanjelium sprevádzané prejavmi Ducha a moci. (1Kor 2,4-5)

Odpočívať v Duchu Svätom znamená byť premožený Božou prítomnosťou a odlišuje sa od:
1. Biblických príbehov o ľuďoch, ktorými hádzali démoni počas služby vyslobodenia, ako sa to často dialo počas Ježišovej služby (napr. Mk 9,14-15). V tomto prípade išlo o dôsledok stretu Božej moci a moci temnoty.
2. Padnutia na tvár pod ťarchou ťažkého bremena, ako napríklad, keď Ježiš padol na tvár v naliehavej modlitbe v Getsemanskej záhrade (Mt 26,36-39). Keď niekto naozaj "odpočíva v Duchu Svätom", je to preňho nádherná a uvoľňujúca skúsenosť (čo naznačuje aj samotné slovo "odpočinok"). Nie je to odpadnutie ani strata vedomia; títo ľudia sú skôr premožení Božou prítomnosťou a slávou.
3. Dobrovoľného padnutia na tvár (Lk 17,16; Mt 17,6). Toto sa deje vtedy, keď z vlastnej vôle padneme na kolená alebo na tvár pred Bohom v uctievaní či modlitbe, čo je odozva človeka Bohu.
4. Prípadov súdu, ako v prípade Ananiáša a Zafiry, ktorým Boh vzal život, lebo sa pokúšali oklamať Ducha Svätého (Sk 5,1-11).

Preklad: Peter Málik


Tiskové zprávy
14.10.2019 - Kulturní komise v Nikolčicích pořádá

15.04.2019 - Velikonoce se blíží

08.04.2019 - Jak předcházet nemocem u dětí - Beseda s rodiči a prarodiči dětí.

01.04.2019 - Klubový večer pro seniory z Nikolčic

25.03.2019 - Jak předcházet nemocem u dětí - Beseda s rodiči a prarodiči dětí.

18.03.2019 - Čím jsou Nikolčice zajímavé v dějinách Moravy a Evropy?

23.12.2018 - Jak se nestát otrokem nemoci - přednáška

17.12.2018 - Prosincový pochod kolem Nikolčic - II. ročník

10.12.2018 - Stoleté období Nikolčic za pánů z Pernštejna

27.11.2018 - Zdravotní okénko

19.11.2018 - Ozvěny pohnutých dob

29.10.2018 - Planety a měsíce, vesmír, jak ho neznáte

08.10.2018 - Zdravotní okénko - Přednáška o využití přírodních prostředků k upevnění zdraví

17.09.2018 - Československá legie - přednáška Nikolčice

18.06.2018 - Z historie některých rodů Morkůvek

16.04.2018 - Jak se připravit na alergii

09.04.2018 - Horečka u dětí

31.03.2018 - Přednáška o československých letcích

23.03.2018 - Možnosti molekulárního vodíku - Přednáška

16.03.2018 - Co s nemocí ? - přednáška

09.03.2018 - Novokřtěnci na Moravě (odkaz Habánů) - Přednáška

25.02.2018 - Jak se nestát otrokem nemoci

19.02.2018 - Je možné žít bez léků?

12.02.2018 - Život s chronickou nemocí

31.07.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu je solení

24.07.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu je nárazníkový systém

14.07.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu je cholesterol

10.07.2017 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

02.07.2017 - Symbinatur point v Brně - Prázdniny s MORINGOU

22.06.2017 - Symbinatur point v Brně - S AVITOU před odjezdem na prázdniny

16.06.2017 - SYMBINATUR POINT V Brně - Využívat výhody LYONESS

12.06.2017 - Symbinatur point v Brně - Před létem se vybavíme mladým ječmenem

05.06.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu MOLEKULÁRNÍ VODÍK

29.05.2017 - Symbinatur point v Brně – PENOXAL

19.05.2017 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

15.05.2017 - Cesta ke zdraví podle Symbinatur

09.05.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu je MULTI STAR

28.04.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu jsou chlamydie

21.04.2017 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Brno

18.04.2017 - Symbinatur point v Brně - alergie

07.04.2017 - Symbinatur point v Brně - Jaro začínáme s chlorelou

03.04.2017 - Symbinatur point v Brně – LIFESTAR

26.03.2017 - Symbinatur point v Brně – PERILLYL

20.03.2017 - Symbinatur point v Brně – Jarní únava

10.03.2017 - Symbinatur point v Brně - Mini-přednáška nejenom o prevenci

06.03.2017 - Symbinatur point v Brně - Liposomální léčiva nastupují

27.02.2017 - Symbinatur point v Brně - věnovaný autoimunitním nemocem

20.02.2017 - Symbinatur point v Brně - řešení zdravotních problémů

13.02.2017 - Symbinatur point v Brně - Preventivní opatření před těhotenstvím

05.02.2017 - Symbinatur point v Brně - STARLIFE

29.01.2017 - Symbinatur point v Brně - AVITA

20.01.2017 - Symbinatur point v Brně - Systém Symbi

16.01.2017 - Symbinatur point v Brně – PENOXAL

09.01.2017 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

02.01.2017 - Symbinatur point v Brně - ALOE ARBORESCENS

26.12.2016 - Symbinatur s.r.o., přeje všem lidem úspěšné vykročení do roku 2017

19.12.2016 - SYMBINATUR point v Brně

12.12.2016 - Symbinatur point v Brně - vánoční balíčky AVITA

05.12.2016 - Symbinatur point v Brně - ZDRAVÉ VIDĚNÍ

21.11.2016 - Symbinatur point v Brně - MULTI STAR

14.11.2016 - Symbinatur point v Brně - MOLEKULÁRNÍ VODÍK

06.11.2016 - Symbinatur point v Brně - Akné

31.10.2016 - Symbinatur point v Brně - Na programu chronická rýma, záněty dutin.

24.10.2016 - Symbinatur point v Brně - Astma

17.10.2016 - Symbinatur point v Brně - AVITA

10.10.2016 - Symbinatur point v Brně - Podzim - chlorella a mladý ječmen

03.10.2016 - Symbinatur point v Brně

26.09.2016 - Symbinatur point v Brně - Příprava na podzimní oslabení imunity IV

18.09.2016 - Symbinatur point v Brně - Příprava na podzimní oslabení imunity III

12.09.2016 - Symbinatur point v Brně - Příprava na podzimní oslabení imunity II

05.09.2016 - Symbinatur point v Brně - Příprava na podzimní oslabení imunity

29.08.2016 - Symbinatur point v Brně - Školní rok začíná – BRAIN STAR je připraven

22.08.2016 - Symbinatur point v Brně

15.08.2016 - Symbinatur point v Brně - AVITA - ALOE VERA AND ENZYMES

06.08.2016 - Symbinatur point v Brně - Přehled antioxidantů

01.08.2016 - Symbinatur point v Brně

25.07.2016 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

18.07.2016 - Symbinatur point v Brně - Prázdniny s MORINGOU

11.07.2016 - Symbinatur point v Brně – MOLEKULÁRNÍ VODÍK

04.07.2016 - SYMBINATUR point v Brně

27.06.2016 - Symbinatur point v Brně - S AVITOU před odjezdem na prázdniny

20.06.2016 - Symbinatur point v Brně – PENOXAL

13.06.2016 - Symbinatur point v Brně – MOLEKULÁRNÍ VODÍK

06.06.2016 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

30.05.2016 - Květnová přednáška s AVITOU - Brno

23.05.2016 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

16.05.2016 - Přednáška nejenom o prevenci

09.05.2016 - Symbinatur point v Brně – DEAD SEA MORINGA

02.05.2016 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

25.04.2016 - Symbinatur point v Brně – NEUROCHOLIN

18.04.2016 - Symbinatur point v Brně – LIFESTAR

11.04.2016 - Symbinatur point v Brně - Jaro a mladý ječmen

04.04.2016 - Symbinatur point v Brně - Jaro začínáme s chlorelou

28.03.2016 - Symbinatur point v Brně – Acaí

20.03.2016 - Symbinatur point v Brně – Jarní únava

13.03.2016 - Symbinatur point v Brně – ADAPTACE na stres

07.03.2016 - Symbinatur point v Brně – PERILLYL

29.02.2016 - Symbinatur point v Brně - Na programu je měření na přístroji DFM

22.02.2016 - Symbinatur point v Brně - Astma

15.02.2016 - Symbinatur point v Brně – Jak se připravit na alergii

08.02.2016 - Symbinatur point v Brně - O možnostech detoxikace

31.01.2016 - BRNO GOSPEL CHOIR

25.01.2016 - BRNO GOSPEL CHOIR

18.01.2016 - Lyžujeme s dětmi v Němčičkách

11.01.2016 - AB DOER - CVIČÍCÍ STROJ

02.01.2016 - Symbinatur point v Brně - Systém Symbi

27.12.2015 - Silvestr v SYMBINATUR

21.12.2015 - Kyslík, kyslík, kyslík - bez něj není život

14.12.2015 - Symbinatur point v Brně - Vitalita po padesátce

06.12.2015 - Prosincový pochod kolem Jevišovky

30.11.2015 - Kolem Mušova

23.11.2015 - INFO CENTRUM V BRNĚ

16.11.2015 - Sportovně relaxační víkend se SYMBINATUR

09.11.2015 - Vyšlápneme si v listopadu pod Pálavu

02.11.2015 - SYMBINATUR zve do Therme Laa an der Thaya

26.10.2015 - SYMBINATUR zve do Aqualandu Moravia

19.10.2015 - Ledovka 2014

12.10.2015 - Divácké putování Maryša

05.10.2015 - PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝMI VINOHRADY - Mutěnice

28.09.2015 - SYMBINATUR připravil zajímavý program - Chilli For People

19.09.2015 - Pojďte putovat přes vinohrady a sklepy do Moravské Nové Vsi

14.09.2015 - Tenisový turnaj ve čtyřhře v Šanově

07.09.2015 - Ve Znojmě bude živo

30.08.2015 - Vezměte kola a jeďte s námi

24.08.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu chronická rýma, záněty dutin.

17.08.2015 - Symbinatur point v Brně - Tentokráte je na programu podstatné téma

08.08.2015 - Symbinatur point v Brně - Tentokráte je na programu: Porucha štítné žlázy

01.08.2015 - Ubytování v SYMBINATUR

26.07.2015 - Symbinatur point v Brně - Ramissio Revitalize

19.07.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je cholesterol

12.07.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je revmatoidní artritida

06.07.2015 - Symbinatur point v Brně - Mladý ječmen a léto

29.06.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je nárazníkový systém

22.06.2015 - 20 okruhů - HEVLÍN

15.06.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je epigenetika

08.06.2015 - SYMBINATUR POINT V Brně - Využívat výhody LYONESS

01.06.2015 - Červnový pochod podél Dyje a Pulkavy

24.05.2015 - Symbinatur point v Brně - Sledování účinku chlorelly na zdravotní stav

17.05.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je zdravý spánek

11.05.2015 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

03.05.2015 - Aktivní pobyt se SYMBINATUR

25.04.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je kolagen

20.04.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu jsou chlamydie

13.04.2015 - Symbinatur point v Brně

13.04.2015 - SETKÁNÍ SYMBINATUR

06.04.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je beta glukan

30.03.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je alergie

23.03.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je GOJI

15.03.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je nesnášenlivost mléka

09.03.2015 - Seminář na téma alergie

02.03.2015 - Symbinatur point v Brně

23.02.2015 - Konzultační den ve Zlíně

16.02.2015 - Konzultační den ve Zlíně

02.02.2015 - Seminář na téma EKZÉM

24.01.2015 - SYMBINATUR zve do Therme Laa an der Thaya

19.01.2015 - Přednáška o možnostech detoxikace

04.01.2015 - Astma

29.12.2014 - Víkendové lyžování v Rakousku

22.12.2014 - Silvestr v SYMBINATUR

15.12.2014 - Preventivní medicína v Hevlíně

08.12.2014 - SYMBINATUR hraje squash

30.11.2014 - Přednáška a kyslíková koupel

24.11.2014 - Magnety a lidské tělo

17.11.2014 - Plavecký víkend v SYMBINATUR

10.11.2014 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

02.11.2014 - Listopadové pěší putování kolem Morkůvek

27.10.2014 - Listopadové pěší putování kolem Morkůvek

19.10.2014 - Pálavský gulášfest

12.10.2014 - SYMBINATUR jede na tenisový turnaj do Vídně

06.10.2014 - Sbírání šípků a trnek

27.09.2014 - Za houbami na Havranické vřesoviště

21.09.2014 - Ukončení cyklosezóny

14.09.2014 - Tour de burčák okolo Znojma

07.09.2014 - Velkopavlovické vinobraní 2014

01.09.2014 - Putování za burčákem

24.08.2014 - Konec prázdnin na bruslích

17.08.2014 - Ahoj sousede - Hallo Nachbar

10.08.2014 - Krojované hody

02.08.2014 - Vavřinecké putování po sklepech - Hrušovany nad Jevišovkou

27.07.2014 - Večer u cimbálu

27.07.2014 - 6. den na Thassosu

20.07.2014 - Thassos - výlet na Ypsarion

13.07.2014 - Okolo Mikulova

06.07.2014 - Podyjí očima hydrobiologa

28.06.2014 - KOLEM HOREM DOLEM

22.06.2014 - Cyklopeleton jede z Hustopeč

16.06.2014 - Baby - friendly prostředí

08.06.2014 - OKOLO KYJOVA

01.06.2014 - Sobotní odpoledne v údolí Kaji

25.05.2014 - Výprodej čokoládových antioxidantů XOCAI

18.05.2014 - Kaja – údolí potoka Kajabach - Rakousko

11.05.2014 - Májové putování okolím Modrých Hor

03.05.2014 - KOLOBĚŽKY V AKCI

28.04.2014 - BRNO-VÍDEŇ

13.04.2014 - Veselice v krojích

06.04.2014 - Dubnový pochod podél Dyje a Pulkavy

30.03.2014 - SYMBINATUR vás zve na pěší pochod zapomenutou krajinou kolem Hevlína

23.03.2014 - XIV. ročník pochodu Pro život

16.03.2014 - Goji, kustovnice čínská

09.03.2014 - Preventivní medicína v Brně

02.03.2014 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

23.02.2014 - ZAPOMENUTÝ OBJEV NĚMECKÉHO DRŽITELE NOBELOVY CENY

16.02.2014 - Konzultace nad zdravotním problémem

09.02.2014 - SYMBINATUR Vás zve na pěší pochod podél zimní řeky Dyje

31.01.2014 - Návštěva MUŠOVA

26.01.2014 - Sáňkování v Hevlíně

19.01.2014 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

12.01.2014 - Lyžujeme s dětmi v Němčičkách

05.01.2014 - Víkendové pěší túry

29.12.2013 - Víkendové lyžování v Rakousku

22.12.2013 - Silvestr v SYMBINATUR

15.12.2013 - SYMBINATUR zve do Aqualandu Moravia

08.12.2013 - Prosincový pochod kolem Jevišovky

01.12.2013 - Adventmarkt in der LOAMGRUI - vánoční trh v Loamgrui

24.11.2013 - Plavecký víkend v SYMBINATUR

17.11.2013 - Preventivní medicína v Hevlíně

10.11.2013 - Preventivní medicína v Hevlíně

03.11.2013 - Výstup k ledovým slujím

27.10.2013 - Listopadové pěší putování kolem Morkůvek

20.10.2013 - Ledové sluje

13.10.2013 - Divácké putování Maryša

06.10.2013 - PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝMI VINOHRADY - Mutěnice

29.09.2013 - Pochod slováckými vinohrady - HODONÍN

22.09.2013 - Ukončení cyklosezóny

15.09.2013 - Na kolech kolem Znojma

08.09.2013 - Na Moravě je živo

01.09.2013 - Nesmetanová dýňová polévka

18.08.2013 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

11.08.2013 - Výživou ovlivnit astma

04.08.2013 - VODA

28.07.2013 - CARNOSINE STAR - DOPLNĚK STRAVY

21.07.2013 - Zázračný nápoj

13.07.2013 - Kdo dnes může do lázní

07.07.2013 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Souvislosti nemocí III - BRNO

30.06.2013 - Zelený snídaňový nápoj

23.06.2013 - Dermatolog radí, jak připravit kůži před letní dovolenou

16.06.2013 - RAAM 2013 začíná

09.06.2013 - 5 největších mýtů o opalování

02.06.2013 - Krásná slova ministra zdravotnictví pět minut po dvanácté

26.05.2013 - Kdo s koho

19.05.2013 - Jaké ovoce je ještě zdravé

12.05.2013 - Dopřejme si pohyb

05.05.2013 - Svěží mátový koktejl

28.04.2013 - Volně dýchat

21.04.2013 - Kdy začít s péčí proti vráskám

14.04.2013 - LÉK NA RAKOVINU BYL JIŽ OBJEVEN: GERSONŮV ZÁZRAK

07.04.2013 - Zdravý recept pro ty, kdo neumí vařit

01.04.2013 - Jak utišit plačící miminko

24.03.2013 - Čerstvé vitamíny i přes zimu

17.03.2013 - Osudy matek a miminek

10.03.2013 - Císařský řez novým trendem?

01.03.2013 - Cukrovka

24.02.2013 - Cholesterol

17.02.2013 - Ochrana proti UV záření

10.02.2013 - MEDICINÁLNÍ HOUBY- komplexní systém léčby vytvořený přírodou

03.02.2013 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Brno

27.01.2013 - Bambusové vlákno a jeho výhody

20.01.2013 - Alergie

13.01.2013 - Antioxidanty

06.01.2013 - Adaptogeny

30.12.2012 - VITA STAR

25.12.2012 - Pomazánky od A do Z pro Vás

16.12.2012 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Brno

09.12.2012 - Ekzém v zimním období

02.12.2012 - VITAMIN D3 STAR - doplněk stravy

25.11.2012 - Výrobky Kyäni

18.11.2012 - Kyäni Sunrise

11.11.2012 - Reference SMART Textile

04.11.2012 - Vliv stravy na atopický ekzém

28.10.2012 - Plané přemítání

21.10.2012 - Na začátku byl ekzém

14.10.2012 - Angina pectoris

07.10.2012 - Ó, šaty, šaty!

01.10.2012 - Čeho nejvíce litujeme před smrtí

23.09.2012 - Existenčné ohrozenie Izraela vyvrcholí v septembri

16.09.2012 - Zmrzačena povstalci, uzdravena Ježíšem

09.09.2012 - Facebook a manželská nevěra

02.09.2012 - Psali o nás v magazínu medicalclinic

26.08.2012 - Příručka pacienta 30 - Skrytý studijní program lékařských fakult

19.08.2012 - Tomáš Sedláček

12.08.2012 - Více než 9 z 10 Američanů věří v Boha

05.08.2012 - Paradise Picures - Galerie na schodech

29.07.2012 - Zázračný len - zdraví

22.07.2012 - Víte co je karob?

15.07.2012 - Křesťanské příspěvky populárnější než jiné celebrity

08.07.2012 - UltiCare LT-99 Best

01.07.2012 - Zkušenosti s produkty STARLIFE - 2

24.06.2012 - Očkování, jaká je skutečnost?

17.06.2012 - ZELENÉ POTRAVINY A LIDSKÉ TĚLO - očima fyzioterapeuta

10.06.2012 - Příručka pacienta 29 - O propojení emocí se zdravím nebo nemocí

03.06.2012 - Příručka pacienta 28 - Vezměte svou léčbu do vlastních rukou

27.05.2012 - SMART Textile

20.05.2012 - Zkušenosti s produkty STARLIFE

13.05.2012 - Pastor na Titanicu kričal: Nespasení do člnov!

01.05.2012 - O předpojatosti a jak proti ní (o Edvardu Benešovi)

22.04.2012 - Medicína a náboženství

15.04.2012 - Nový nórsky bestseller: BIBLIA

08.04.2012 - Padlý anjel

01.04.2012 - Z piedestálu na popravisko

25.03.2012 - Megapodvod?

18.03.2012 - Šľachtitelia chorôb

11.03.2012 - Darvinizmus a jeho následky

04.03.2012 - Buďte jako děti

26.02.2012 - Vibrotonie

19.02.2012 - 445 bábätiek zachránených vďaka filmu Bella

12.02.2012 - Čemu lidé věří a co uctívají?

05.02.2012 - Rabíni odobrili terapeutickú liečbu homosexuality

29.01.2012 - Novodobé závislosti

23.01.2012 - Závislosti

15.01.2012 - Existuje neškodná droga?

08.01.2012 - Brno v ohni

01.01.2012 - Pišvorky s buňkami

26.12.2011 - MUDr. Jan Hnízdil: Co je důležitější než růst HDP

18.12.2011 - Bakteriofágy - návrat podivné léčby

11.12.2011 - Nezničitelná bakterie

04.12.2011 - Dotek z nebe

27.11.2011 - Počet lidí s nefunkčními ledvinami na Blanensku a Svitavsku roste

20.11.2011 - Zdravé město Chrudim podporuje nekuřácké restaurace

13.11.2011 - Biologická léčba

06.11.2011 - PSYPOS - O léčitelích

30.10.2011 - Něco mezi nebem a zemí

23.10.2011 - Lekári a kresťanská viera

16.10.2011 - PSYPOS

09.10.2011 - Umělé sladidlo NutraSweet je neurotoxin

02.10.2011 - Martin Mazúch - Rozhovor s pastorem Olomouckého sboru

25.09.2011 - Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti - květen 2011

11.09.2011 - Na polích číhá smrt

04.09.2011 - Chemický útok

28.08.2011 - PROČ NEPOUŽÍT KONOPÍ, ABYCHOM ODVRÁTILI SKLENÍKOVÝ EFEKT?

21.08.2011 - Pyramidy Giza - radarové anomálie 1

14.08.2011 - Konopí zabíjí rakovinné buňky

07.08.2011 - Vyrážky po očkovaní - všetko je len náhoda

01.08.2011 - Výběr zajímavých článků

24.07.2011 - ASPARTAM JE JED!

17.07.2011 - Vakcína proti HPV - vážné problémy po vakcinaci : ztráty vědomí, krevní sraženiny, úmrtí a další.

10.07.2011 - PETICE za svobodnou volbu v očkování

03.07.2011 - Svět zachvátila epidemie nedostatku vitamínu D

26.06.2011 - 10 nejhorších potravin z nabídky českých supermarketů

19.06.2011 - Škola verejného zdravia

12.06.2011 - Voda - podle Pasteurova institutu

05.06.2011 - Start národního nadačního projektu v České republice

29.05.2011 - Registrace léku s obsahem marihuany poprvé v ČR

22.05.2011 - Varování: Starší lidé na svou práci nebudou mentálně stačit

15.05.2011 - Detoxikace (očista) organismu

01.05.2011 - Celostní medicína dnešní doby

24.04.2011 - ARCUS - ONKO CENTRUM

17.04.2011 - Pase ovčák ovce na zelené louce

10.04.2011 - Buď se chcete léčit, anebo uzdravit. Je to vaše volba.

27.03.2011 - Prevence úrazů a násilí na ZŠ - pozvánka

20.03.2011 - Nežádoucí účinek: SMRT

13.03.2011 - Komentář z Paříže od Roberta Změlíka, který celé dění HME prožíval přímo na stadionu

06.03.2011 - USA: Matka, která odmítla chemoterapii pro svého syna a zcela ho uzdravila přírodní léčbou, je nyní ve vězení a syna zřejmě čeká chemoterapie

27.02.2011 - Scan mozku odhalí autismus za čtvrt hodiny

20.02.2011 - Ceny cigaret ve skutečnosti nerostou

13.02.2011 - Krevní test pro včasnou diagnózu rakoviny

06.02.2011 - Deset největších lží o zdravotní péči

09.01.2011 - Metoda mesodiencefalické modulace

02.01.2011 - Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV

26.12.2010 - Objev zeleného fluorescenčního GFP proteinu

19.12.2010 - Mindball - posilovna mozku

12.12.2010 - John Virapen: Acylpyrín vás može zabiť skor, ako sa dostanete k dverám lekárne

05.12.2010 - Moderní věda uznává hodnotu světla

28.11.2010 - Galerie na schodech - pozvánka na výstavu

21.11.2010 - Noční osvětlení zvyšuje hlavně riziko vzniku rakoviny prsu

07.11.2010 - Pilulka den poté - antikoncepce nebo potrat?

24.10.2010 - Farmafirmy zaznamenaly velké vítězství: Byliny a doplňky podle direktivy EU zmizí z trhu

10.10.2010 - USA: Matka, která odmítla chemoterapii pro svého syna

26.09.2010 - Domácí škola

12.09.2010 - V Třebíči pomohou lidem na vozíčku

05.09.2010 - Moderní výuka náboženství jako prevence sociálně patologických jevů

29.08.2010 - Přišlo nám mailem

01.08.2010 - Práškům odzvonilo: Oblibu si získávají přírodní přípravky

25.07.2010 - Lidé už se nedopují prášky. Volí šetrnější cesty k úlevě

18.07.2010 - Katastrofa, ktorá zmení život na našej planéte

04.07.2010 - Porevoluční opalovací boom přivádí na kožní stále více lidí

27.06.2010 - Evropská komise se bude zabývat likvidační vyhláškou na obnovitelné zdroje

Symbinatur - Zpravodaj emailem
Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


Symbinatur - Přihlášení do klubu
Heslo:


Symbinatur - Stálá nabídka
OSTEO STAR - více OSTEO STAR
výrobce: STARLIFE
Doplněk stravy Dodává organismu potřebnou denní dávku vápníku, hořčíku, ...
Lady-Comp - více Lady-Comp
výrobce: Přirozená antikoncepce
Lady-Comp je inteligentní minipočítač sloužící k přirozené kontrole početí ...
Reishi - více Reishi
výrobce: MERCURY
podle receptury Dr. med. Michalzika Doplněk stravy. Reishi (Ganoderma l...
Pearly - více Pearly
výrobce: Přirozená antikoncepce
Pearly je počítač pracující na stejném principu jako Lady-Comp. Tento příst...
ANGELICA STAR - více ANGELICA STAR
výrobce: STARLIFE
Během života prochází ženský organismus mnoha změnami. Hormonální vývoj, tě...
COENZYSTAR Q10 - více COENZYSTAR Q10
výrobce: STARLIFE
COENZYSTAR Q10 je formule, jejíž hlavní složkou je koenzym Q10, který je dů...
Symbinatur - Nejbližší semináře

Symbinatur - Diskuzní fórum

Symbinatur - Tiskové zprávy

S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Zavřít

Naše společnost je partnerem Lyoness

O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

Symbinatur - Nejzajímavější seriály