Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Tiskové zprávy

Darvinizmus a jeho následkyUž mnoho nepravdivých a antibiblických teórii sa postupom času infiltrovalo do povedomia spoločnosti a navyše, väčšina z nich sa rafinovaným spôsobom stala nediskutovanou pravdou alebo objektívnou informáciou, ktorá je ľuďom predkladaná ako fakt.

Veľmi podobným spôsobom sa v spoločnosti a vo vedeckom svete udomácnila teória s názvom darvinizmus. V čom presne táto teória spočíva, a aké rozsiahle následky vlastne zanechala, sa pokúsim objasniť v tomto článku.

Degeneráciou od opice k človeku
Charles Darwin, vedec z Británie, ktorý sa zaoberal genetikou a vývinom človeka, nikdy priamo nevyhlásil, že popiera existenciu Boha a kresťanstva. Avšak jeho neskorší výskum a závery sa kvôli svojmu charakteru nedajú nazvať výstižnejšie ako ateistické.

Vďaka málo nálezom a snáď aj vďaka veľkej dávke svojej fantázie, začal Darwin vyvíjať teóriu, ktorú už dnes poznáme ako EVOLÚCIA. Slovo ako také vyjadruje neustále prebiehajúci vývoj, nemusí byť reč len o vývine človeka, aj keď podľa Darwina sa človek, do takej podoby a zručnosti, v akej ho poznáme dnes, vyvíjal milióny a milióny rokov. Teória spočíva v tvrdení, že človek a opica majú rovnakého predka (ape), no v istej fáze vývoja sa určitá časť opíc oddelila (odbočila od štandardného vývoja) a začala pod vplyvom klimatických a spoločenských zmien prejavovať lepšiu zručnosť, šikovnosť, neskôr reč a chôdzu bez pomoci horných končatín.

Nálezov kostier ľudoopov, ako nazýval jedincov, ktorí neboli ani ľudia ani opice, je však len niekoľko a ich dôveryhodnosť sa len postupne stáva predmetom ďalšieho vedeckého skúmania. Kresťanskí vedci, ktorí sa Darwinovu teóriu snažia rozvrátiť, veria, že ide sčasti o kostry opíc a sčasti o kostry niekoľko geneticky zdegenerovaných ľudí. Aj v Biblii sa dozvedáme, že prevrátenosť na svete bola pred potopou veľká, a tak nie je vylúčené, že ľudia, rodinní príslušníci s mnohými ochoreniami, často medzi sebou plodili ďalších hriechom degenerovaných "ľudoopov", pričom samotná degenerácia tak mutovala. Bodku za podobnými ohavnosťami priniesla až spomínaná potopa, ktorú prežil len Noe s (určite geneticky nedegenerovanou) rodinou.

Práve degenerácia bola základom Darwinovho výkladu formovania sa opice na človeka (pritom išlo pravdepodobne o opačný proces...). Avšak zabudol pri svojich úvahách na jednu maličkosť - pravdepodobnosť, že dieťa zdieľa s oboma rodičmi rovnakú degeneráciu, je veľmi nízka, až takmer žiadna. To znamená, že aj postihnutí rodičia môžu mať z biologického hľadiska úplne zdravé deti a naopak. Takže, ak by sa jednej Darwinovej opici podarilo počas jej života dospieť napr. ku oddeleniu palca od ostatných prstov (čo je veľmi nepravdepodobné), jej potomstvo by malo s veľkou pravdepodobnosťou opäť všetkých päť prstov na jednej úrovni (ako štandardné opice). Jedno je isté - degenerácia nie je proces, pri ktorom dochádza k zlepšeniu - práve naopak. Aj preto je nemožné, aby invalidný gén zaručil plusový evolučný vývin celej generácie. Mimochodom, v rámci biologických procesov je tiež nemožné, aby mutácia spôsobila prechod z jedného druhu na iný. To znamená, že ani po jadrovom ožiarení či následkom inej katastrofy, nebude z červíka ryba a z ryby rak. Preto opica môže zmutovať, ale nikdy nie na človeka.

Je ešte mnoho nedoriešených záležitostí, ktoré vyžadujú opätovné zváženie pravdivosti Darwinovej teórie vo svete, no pre nás ako kresťanov je snáď najdôležitejší aspekt, a to vývojový stupeň, v ktorom by daná opica, teda zviera, mala dostať ľudskú dušu, ducha, vôľu a ľudský rozum. Je jasné, že tieto "výnimočnosti", ktorými sa od zvierat odlišujeme, sa nedajú postupne nadobudnúť, ani ľudsky vyvinúť. Sú nesfalšovateľné a dokonale Bohom stvorené.

Opica alebo Adam?
Existuje istá skupina vedcov (s ktorými sa mimochodom stotožňujú aj niektoré cirkvi), ktorí by sa dali nazvať ako "kompromisti". Ich teória totiž spočíva v pohodlnej kombinácii stvorenia a evolúcie. Tvrdia, že evolúcia bola možná, no zároveň cieľavedomo riadená Bohom. Je to však len ďalší naoko úspešný pokus o to, aby bola aj ovca celá, aj vlk sýty... Tvrdenie, že opice a človek mali rovnakého predka, je totiž minimálne také antibiblické, ako popieranie knihy Genezis - Božieho slova.

Je faktom, že aj katolícka cirkev uznala možnosť Darwinovej evolučnej teórie a je to, žiaľ, len jedna z jej ďalších hrubých chýb. Metaforickosť, ktorá je Starému zákonu prisudzovaná, vedie k postupnému ateizmu - ľudia postupne naberajú vieru, že kompletná Biblia je len metaforické umelecké dielo, a teda sa naň nedá spoľahnúť a ani mu veriť. A ak je Genezis metafora, potom aj prvotný hriech človeka neexistuje, teda neexistuje ani hriech ako taký. A ak neexistuje hriech, aj výkupná obeť Krista je len nepodstatná metafora a zmŕtvychvstanie je len akási legenda... Popretie relevantnosti akejkoľvek časti Biblie teda vedie k postupnej degradácii viery ako takej a jej významu. Veľmi podobný efekt malo v 19. storočí verejné uznanie darvinizmu, a taktiež to ovplyvnilo vnímanie ľudí. Do spoločnosti sa takto veľkou mierou infiltroval materializmus (ktorý tam už bol zasievaný aj oveľa skôr) a vedecký výklad všetkých javov vo svete zosilnel. Boh už nie je ten všemocný Stvoriteľ a šesť dní už pokojne môže symbolizovať napr. šesť miliárd rokov (aj keď nikto nevzal na vedomie, že v tom prípade nás napríklad čaká šesť miliárd rokov práce a posledná miliarda rokov zaslúženého oddychu)...

Charles Darwinvedec z Británie,
ktorý sa zaoberal genetikou a vývinom človeka

Ďalší vývojový stupeň darvinizmu: Sociálny darvinizmus

V priebehu 19. storočia bol tzv. sociálny darvinizmus totožný s darvinizmom, keďže išlo o ideologicky zhodné filozofie. Obe položili svoj základ na "boji jedincov". Touto teóriou zvykol Darwin vysvetľovať svoje tvrdenia o tom, ako sa práve človek mohol stať pánom ľudstva, najdokonalejším a zvrchovaným jedincom. Tvrdil totiž, že človek v dnešnej podobe nesie tie najideálnejšie vlastnosti, vďaka ktorým vyhral boj o prežitie a stal sa nadradeným. Podľa Darwina prežijú len tí najlepší, slabší sú porazení silnejšími. V opačnom prípade by vraj evolúcia nemohla niesť svoj progresívny charakter, keďže človek ako taký by bez boja nemal dôvod na zlepšovanie a vývoj. Darwin jednoducho determinoval svoju evolučnú teóriu bojom.

Thomas Malthus - prvý sociálny darvinista?
V literatúre sa často dočítame o tom, že pán Thomas Malthus bol jedným z prvých sociálnych darvinistov, ktorí adoptovali Darwinove myšlienky o spoločenskom boji. Pravda je však taká, že títo páni sa navzájom ovplyvňovali, dokonca sa vo svojich úvahách podporovali. Malthus ako prvý prišiel na nápad, ktorý sa podľa neho nazval Maltuzianizmus a spôsobil veľké škody na jeho rodnom anglickom, ale i európskom obyvateľstve. Jeho teória spočívala vo výpočtoch, že zem postupne stráca svoje prírodné zdroje a ľudstvo nepriamoúmerne k tomu rastie. Vypočítal, že pri takomto vývoji to nebude trvať dlho a celé ľudstvo postihne katastrofa v podobe hladu a chudoby. Na to, aby sa takej katastrofe zamedzilo, navrhol aj riešenia - prestať podporovať slabých a chudobných, keďže oni boli tie slabé články spoločnosti, ktoré viac konzumovali ako produkovali.

Tvrdenie, že opice a človek mali rovnakého predka, je minimálne také antibiblické, ako popieranie knihy Genezis

"Namiesto toho, aby sme chudobným odporúčali čistotu, mali by sme ich povzbudzovať v opačných návykoch. V mestách by sme mali zúžiť ulice, vtesnať viac ľudí do domov a postarať sa o návrat moru. Na vidieku by sme mali budovať dediny v blízkosti statických vodných nádrží a povzbudzovať ľudí, aby sa usídľovali najmä v močaristých a nevhodných podmienkach..." Po tom, ako predložil Malthus svoje argumenty vtedajšej vláde Veľkej Británie, boli nastolené nové opatrenia. V knihách sa často dočítame, že zhoršené pracovné podmienky vo Veľkej Británii a v Európe v 19. storočí boli spôsobené priemyselnou revolúciou, no vzhľadom na to, že práve na Malthusov podnet sa začalo s novými opatreniami, nie je vylúčené, že práve on mal na svedomí 16 a viac hodinový pracovný čas a neľudské pracovné podmienky pre najnižšie a teda aj najchudobnejšie pracujúce vrstvy, ktoré dohromady spôsobovali najviac 4-ročnú životnosť v manufaktúrach. Takýmto spôsobom sa zo spoločnosti odstraňovali najslabší jedinci, ktorí podľa Darwinovej teórie boja boli i tak odsúdení na zánik a podľa Malthusa oberali spoločnosť o šancu napredovať a vystačiť s prírodnými zdrojmi. Súčasťou Malthusovej teórie bolo tvrdenie, že svetové katastrofy a vojny boli vlastne pozitívne javy, ktoré zabraňovali spomínanému preľudneniu a udržiavali v spoločnosti zdravú rovnováhu.

Maltuzianizmus v praxi: Eugenika od Sira Francisa Galtona
Zjednodušene by sa dalo povedať, že eugenika predstavovala súhrn praktických postupov na výkon Malthusovych myšlienok. Najprv to však bol len súhrn prevažne filozofických myšlienok Galtona, bratanca Charlesa Darwina. Galton sa, ako mnohí iní, vo veľkej miere inšpiroval štúdiami Darwina, najmä časťou o prirodzenom výbere. Jeho práca ho fascinovala. Svoje myšlienky súhrnne nazval eugenika, čo v gréčtine približne znamená "veda o dobrom pôvode (narodení)".

Galton vnímal eugeniku ako prirodzené pokračovanie darvinovskej evolúcie, ktorá zahŕňa prirodzený výber (slabší jedinci uhynú, alebo sú porazení silnejšími v rámci evolúcie). Argumentoval tým, že už starí Sparťania rozumeli tomuto prirodzenému princípu, a preto zaviedli tzv. Infanticídu - vyvražďovanie novorodencov, ktorí disponovali menším potenciálom prežiť. V Galtonovom prevedení sa tento zámer vykonával pod rúškom darvinizmu za pomoci moderných prostriedkov - - genocída, sterilizácia, separácia a mnohé iné. Cieľ bol ten istý - očistiť spoločnosť od nevhodných jedincov s horšími genetickými predpokladmi.

Eugenika v 19. storočí predstavovala počiatky modernej eutanázie. Teda vidíme, že aj tá má svoje myšlienkové podklady v darvinizme. Ba čo viac, vývin vedy a techniky v 20. storočí umožnil rafinovanejšie a masovejšie vykonávanie eugeniky. Tieto myšlienky sa šírili a tešili veľkému ohlasu v mnohých krajinách, vrátane USA, Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska, Švédska...

Prvá svetová vojna a súvislosť s darvinizmom
Príčina prvej svetovej vojny býva často označovaná ako komplexná a nepochybne taká aj bola. Po Európe sa šíril nacionalizmus a malé územia sa pod týmto myšlienkovým vplyvom chceli osamostatňovať. Je však nutné spomenúť, že vodcovia vtedajších európskych mocností boli navyše silne ovplyvnení myšlienkami darvinizmu.

Najviac ich oslovili časti, v ktorých bola európska rasa nepriamo nominovaná za dominantnú a evolučne najvyvinutejšiu. Darwin totiž tvrdil, že evolučne najvyvinutejšia rasa na tejto planéte je tzv. "nordická rasa". Svoje tvrdenie podložil tak, že ľudia žijúci na severe dokázali svoju životaschopnosť tým, že prežili v drsných životných podmienkach, a preto majú právo dominovať nad ostatnými rasami, ktoré na svoje prežitie nepotrebujú také množstvo námahy, zručnosti a sebazáchovy. Avšak to, čo na konci 19. storočia tak zamiešalo karty, bol postupne narastajúci kolonializmus európskych mocností. Tie si odobrovali svoje násilie a nútené podrobovanie tým, že ako evolučne a teda prirodzene nadradení majú právo dominovať nad domorodcami, ktorí sa javili ako evolučne menej vyvinutí.

Vzájomné napätie medzi mocnosťami takto narastalo až po vypuknutie prvej svetovej vojny v r.1914.

Hitler a druhá svetová vojna
Hľadanie súvislostí medzi sociálnym darvinizmom, teda darvinizmom a katastrofami, ktoré postihli ľudstvo v 19. a 20. storočí, môže v tomto prevedení znieť trochu prehnane až násilne, ale žiaľ, z výrokov a prehlásení hlavných aktérov tej doby je zrejmé, že boli inšpirovaní myšlienkami Charlesa Darwina.

Výnimkou nebol ani Adolf Hitler. Pôvodne neschopný a nezaujímavý maliar amatér sa vďaka odovzdanosti straníckej ideológii a rečníctvu pred poníženým nemeckým národom stal vodcom nezmyselnej misie - zjednotiť celý svet do obrovskej "3. ríše", kde by sa dominantným etnikom stala germánska árijská rasa. Nie je náhoda, že atribúty, ktoré mal spĺňať ideálny árijec, boli zhodné s tým, ako Darwin popisoval severanov - ľudí so svetlou pokožkou, blond vlasmi a modrými očami. Takisto nie je náhoda, že kniha, ktorú Hitler vytvoril vo väzení, niesla názov Môj boj (Mein Kampf). Inšpirovaný Darwinovým dielom Pôvod druhov (The Origin of Species), ktorej celý názov by sa dal preložiť ako "Pôvod druhov spôsobený prirodzeným výberom alebo zachovaním zvýhodnených rás v boji o život" (The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life), Hitler rozpracoval podrobnú koncepciu toho, ako si predstavuje realizáciu tejto myšlienky. O väčšine zverstiev, ktoré vtedy zamýšľal, sa písalo v knihe o jeho boji proti nevhodným rasám, no nikto tieto intencie nebral vážne, až kým Hitler nezačal s ich realizáciou. Hlavným terčom boli samozrejme Židia a táto skutočnosť má hlavne hlboké duchovné pozadie, no okrem nich sa Hitler masovým spôsobom zbavoval aj fyzicky a duševne postihnutých, teda znevýhodnených, nevhodných, homosexuálov, jehovistov a mnohých ďalších, ktorí by mohli brániť vo vyvinutí dokonalej rasovo čistej spoločnosti. Presne, ako to Galton navrhol vtedy pred asi 60. rokmi, bránil v rozmnožovaní nevhodných a podporoval množenie vhodných jedincov (Lebensborn). Aj preto bol fašizmus Hitlera v mnohom odlišný od svojich domnelých predchodcov - od španielskeho a talianskeho fašizmu.

Komunizmus a sociálny darvinizmus
Pred tým, ako sa dostanem k súvislostiam medzi týmito dvoma ideológiami, ešte spomeniem, že darvinizmus je vo svojej podstate veľmi materialistický smer. Aj preto boli už v jeho raných počiatkoch filozofi Marx a Engels veľmi potešení jeho obsahom, ktorý zodpovedal ich predstavám o dialektickom materializme. Plekanov, ktorý je považovaný za zakladateľa ruského komunizmu, dokonca prehlásil, že marxizmus je darvinizmus vo svojej aplikácii na sociálnu vedu, teda stotožnil základy oboch. Ba čo viac, evolučná teória prehlasovala vznik života čistou náhodou. Táto myšlienka šikovne podporovala ateizmus, ktorý komunizmus striktne vyžadoval. Takisto myšlienky o boji, ktoré pramenia už zo spomínaných konceptov darvinovskej evolúcie, boli Marxom neskôr pretransformované na tzv. triedny boj. Marx tiež prehlásil, že pre spoločnosť ako takú je triedny boj nevyhnutný. Je zjavné, čím sa vlastne inšpiroval. Ešte zjavnejšie sú následky, ktoré komunizmus zanechal na ľudstve. Nespočetné milióny mŕtvych, bezdôvodne týraní a ideológiou poznačení a zaslepení ľudia...

darvinizmus je priamym kanálom pre materializmus, cynizmus a tiež rasizmus

Je otázne, či sú viditeľné následky darvinizmu také rozsiahle, ako tie neviditeľné. Tento článok ani z malej časti nemôže obsiahnuť škodu, ktorú spôsobil, keďže ani nie je možné tieto škody nejako ohraničiť. Je dobre uvedomiť si, že darvinizmus sa stal a ešte stále je priamym kanálom pre materializmus, cynizmus a tiež rasizmus.

Vo väčšine štátov USA je výučba darvinizmu, ako jedinej možnej teórie vzniku človeka, zakázaná. Školstvo sa skôr prikláňa k teórii Inteligentného Dizajnu, no ani táto cesta nie je to najlepšie riešenie. V ústave USA je totiž zakotvená striktná odluka cirkvi od štátu, a preto boli štátne školy nútené nahradiť pojem Jedinečného Tvorcu BOH výrazom Inteligentný Dizajnér, čo je taktiež len ďalšie kompromisné riešenie. Avšak v porovnaní s postkomunistickým Slovenskom a ďalšími krajinami je to veľký pokrok. Myslím, že deťom, ani starším ľuďom by nemala byť Darwinova teória vštepovaná ako pravdepodobná cesta vzniku človeka, nehovoriac o kresťanoch. Súhlasom s touto ideológiou totiž súhlasíme zároveň so všetkým, čo spôsobila a spôsobuje.


Použité zdroje:
Rosevear, David: Has Darwin Had His Day?, Creational Science
www.wikipedia.org
www.harunyahya.com; Darwinism and Materialism
http://www.milost.cz/logos/clanok/darvinizmus-a-jeho-nasledky

Tiskové zprávy
14.10.2019 - Kulturní komise v Nikolčicích pořádá

15.04.2019 - Velikonoce se blíží

08.04.2019 - Jak předcházet nemocem u dětí - Beseda s rodiči a prarodiči dětí.

01.04.2019 - Klubový večer pro seniory z Nikolčic

25.03.2019 - Jak předcházet nemocem u dětí - Beseda s rodiči a prarodiči dětí.

18.03.2019 - Čím jsou Nikolčice zajímavé v dějinách Moravy a Evropy?

23.12.2018 - Jak se nestát otrokem nemoci - přednáška

17.12.2018 - Prosincový pochod kolem Nikolčic - II. ročník

10.12.2018 - Stoleté období Nikolčic za pánů z Pernštejna

27.11.2018 - Zdravotní okénko

19.11.2018 - Ozvěny pohnutých dob

29.10.2018 - Planety a měsíce, vesmír, jak ho neznáte

08.10.2018 - Zdravotní okénko - Přednáška o využití přírodních prostředků k upevnění zdraví

17.09.2018 - Československá legie - přednáška Nikolčice

18.06.2018 - Z historie některých rodů Morkůvek

16.04.2018 - Jak se připravit na alergii

09.04.2018 - Horečka u dětí

31.03.2018 - Přednáška o československých letcích

23.03.2018 - Možnosti molekulárního vodíku - Přednáška

16.03.2018 - Co s nemocí ? - přednáška

09.03.2018 - Novokřtěnci na Moravě (odkaz Habánů) - Přednáška

25.02.2018 - Jak se nestát otrokem nemoci

19.02.2018 - Je možné žít bez léků?

12.02.2018 - Život s chronickou nemocí

31.07.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu je solení

24.07.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu je nárazníkový systém

14.07.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu je cholesterol

10.07.2017 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

02.07.2017 - Symbinatur point v Brně - Prázdniny s MORINGOU

22.06.2017 - Symbinatur point v Brně - S AVITOU před odjezdem na prázdniny

16.06.2017 - SYMBINATUR POINT V Brně - Využívat výhody LYONESS

12.06.2017 - Symbinatur point v Brně - Před létem se vybavíme mladým ječmenem

05.06.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu MOLEKULÁRNÍ VODÍK

29.05.2017 - Symbinatur point v Brně – PENOXAL

19.05.2017 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

15.05.2017 - Cesta ke zdraví podle Symbinatur

09.05.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu je MULTI STAR

28.04.2017 - Symbinatur point v Brně - Na programu jsou chlamydie

21.04.2017 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Brno

18.04.2017 - Symbinatur point v Brně - alergie

07.04.2017 - Symbinatur point v Brně - Jaro začínáme s chlorelou

03.04.2017 - Symbinatur point v Brně – LIFESTAR

26.03.2017 - Symbinatur point v Brně – PERILLYL

20.03.2017 - Symbinatur point v Brně – Jarní únava

10.03.2017 - Symbinatur point v Brně - Mini-přednáška nejenom o prevenci

06.03.2017 - Symbinatur point v Brně - Liposomální léčiva nastupují

27.02.2017 - Symbinatur point v Brně - věnovaný autoimunitním nemocem

20.02.2017 - Symbinatur point v Brně - řešení zdravotních problémů

13.02.2017 - Symbinatur point v Brně - Preventivní opatření před těhotenstvím

05.02.2017 - Symbinatur point v Brně - STARLIFE

29.01.2017 - Symbinatur point v Brně - AVITA

20.01.2017 - Symbinatur point v Brně - Systém Symbi

16.01.2017 - Symbinatur point v Brně – PENOXAL

09.01.2017 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

02.01.2017 - Symbinatur point v Brně - ALOE ARBORESCENS

26.12.2016 - Symbinatur s.r.o., přeje všem lidem úspěšné vykročení do roku 2017

19.12.2016 - SYMBINATUR point v Brně

12.12.2016 - Symbinatur point v Brně - vánoční balíčky AVITA

05.12.2016 - Symbinatur point v Brně - ZDRAVÉ VIDĚNÍ

21.11.2016 - Symbinatur point v Brně - MULTI STAR

14.11.2016 - Symbinatur point v Brně - MOLEKULÁRNÍ VODÍK

06.11.2016 - Symbinatur point v Brně - Akné

31.10.2016 - Symbinatur point v Brně - Na programu chronická rýma, záněty dutin.

24.10.2016 - Symbinatur point v Brně - Astma

17.10.2016 - Symbinatur point v Brně - AVITA

10.10.2016 - Symbinatur point v Brně - Podzim - chlorella a mladý ječmen

03.10.2016 - Symbinatur point v Brně

26.09.2016 - Symbinatur point v Brně - Příprava na podzimní oslabení imunity IV

18.09.2016 - Symbinatur point v Brně - Příprava na podzimní oslabení imunity III

12.09.2016 - Symbinatur point v Brně - Příprava na podzimní oslabení imunity II

05.09.2016 - Symbinatur point v Brně - Příprava na podzimní oslabení imunity

29.08.2016 - Symbinatur point v Brně - Školní rok začíná – BRAIN STAR je připraven

22.08.2016 - Symbinatur point v Brně

15.08.2016 - Symbinatur point v Brně - AVITA - ALOE VERA AND ENZYMES

06.08.2016 - Symbinatur point v Brně - Přehled antioxidantů

01.08.2016 - Symbinatur point v Brně

25.07.2016 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

18.07.2016 - Symbinatur point v Brně - Prázdniny s MORINGOU

11.07.2016 - Symbinatur point v Brně – MOLEKULÁRNÍ VODÍK

04.07.2016 - SYMBINATUR point v Brně

27.06.2016 - Symbinatur point v Brně - S AVITOU před odjezdem na prázdniny

20.06.2016 - Symbinatur point v Brně – PENOXAL

13.06.2016 - Symbinatur point v Brně – MOLEKULÁRNÍ VODÍK

06.06.2016 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

30.05.2016 - Květnová přednáška s AVITOU - Brno

23.05.2016 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

16.05.2016 - Přednáška nejenom o prevenci

09.05.2016 - Symbinatur point v Brně – DEAD SEA MORINGA

02.05.2016 - Symbinatur point v Brně - Diagnostika funkční medicíny (DFM)

25.04.2016 - Symbinatur point v Brně – NEUROCHOLIN

18.04.2016 - Symbinatur point v Brně – LIFESTAR

11.04.2016 - Symbinatur point v Brně - Jaro a mladý ječmen

04.04.2016 - Symbinatur point v Brně - Jaro začínáme s chlorelou

28.03.2016 - Symbinatur point v Brně – Acaí

20.03.2016 - Symbinatur point v Brně – Jarní únava

13.03.2016 - Symbinatur point v Brně – ADAPTACE na stres

07.03.2016 - Symbinatur point v Brně – PERILLYL

29.02.2016 - Symbinatur point v Brně - Na programu je měření na přístroji DFM

22.02.2016 - Symbinatur point v Brně - Astma

15.02.2016 - Symbinatur point v Brně – Jak se připravit na alergii

08.02.2016 - Symbinatur point v Brně - O možnostech detoxikace

31.01.2016 - BRNO GOSPEL CHOIR

25.01.2016 - BRNO GOSPEL CHOIR

18.01.2016 - Lyžujeme s dětmi v Němčičkách

11.01.2016 - AB DOER - CVIČÍCÍ STROJ

02.01.2016 - Symbinatur point v Brně - Systém Symbi

27.12.2015 - Silvestr v SYMBINATUR

21.12.2015 - Kyslík, kyslík, kyslík - bez něj není život

14.12.2015 - Symbinatur point v Brně - Vitalita po padesátce

06.12.2015 - Prosincový pochod kolem Jevišovky

30.11.2015 - Kolem Mušova

23.11.2015 - INFO CENTRUM V BRNĚ

16.11.2015 - Sportovně relaxační víkend se SYMBINATUR

09.11.2015 - Vyšlápneme si v listopadu pod Pálavu

02.11.2015 - SYMBINATUR zve do Therme Laa an der Thaya

26.10.2015 - SYMBINATUR zve do Aqualandu Moravia

19.10.2015 - Ledovka 2014

12.10.2015 - Divácké putování Maryša

05.10.2015 - PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝMI VINOHRADY - Mutěnice

28.09.2015 - SYMBINATUR připravil zajímavý program - Chilli For People

19.09.2015 - Pojďte putovat přes vinohrady a sklepy do Moravské Nové Vsi

14.09.2015 - Tenisový turnaj ve čtyřhře v Šanově

07.09.2015 - Ve Znojmě bude živo

30.08.2015 - Vezměte kola a jeďte s námi

24.08.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu chronická rýma, záněty dutin.

17.08.2015 - Symbinatur point v Brně - Tentokráte je na programu podstatné téma

08.08.2015 - Symbinatur point v Brně - Tentokráte je na programu: Porucha štítné žlázy

01.08.2015 - Ubytování v SYMBINATUR

26.07.2015 - Symbinatur point v Brně - Ramissio Revitalize

19.07.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je cholesterol

12.07.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je revmatoidní artritida

06.07.2015 - Symbinatur point v Brně - Mladý ječmen a léto

29.06.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je nárazníkový systém

22.06.2015 - 20 okruhů - HEVLÍN

15.06.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je epigenetika

08.06.2015 - SYMBINATUR POINT V Brně - Využívat výhody LYONESS

01.06.2015 - Červnový pochod podél Dyje a Pulkavy

24.05.2015 - Symbinatur point v Brně - Sledování účinku chlorelly na zdravotní stav

17.05.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je zdravý spánek

11.05.2015 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

03.05.2015 - Aktivní pobyt se SYMBINATUR

25.04.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je kolagen

20.04.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu jsou chlamydie

13.04.2015 - Symbinatur point v Brně

13.04.2015 - SETKÁNÍ SYMBINATUR

06.04.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je beta glukan

30.03.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je alergie

23.03.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je GOJI

15.03.2015 - Symbinatur point v Brně - Na programu je nesnášenlivost mléka

09.03.2015 - Seminář na téma alergie

02.03.2015 - Symbinatur point v Brně

23.02.2015 - Konzultační den ve Zlíně

16.02.2015 - Konzultační den ve Zlíně

02.02.2015 - Seminář na téma EKZÉM

24.01.2015 - SYMBINATUR zve do Therme Laa an der Thaya

19.01.2015 - Přednáška o možnostech detoxikace

04.01.2015 - Astma

29.12.2014 - Víkendové lyžování v Rakousku

22.12.2014 - Silvestr v SYMBINATUR

15.12.2014 - Preventivní medicína v Hevlíně

08.12.2014 - SYMBINATUR hraje squash

30.11.2014 - Přednáška a kyslíková koupel

24.11.2014 - Magnety a lidské tělo

17.11.2014 - Plavecký víkend v SYMBINATUR

10.11.2014 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

02.11.2014 - Listopadové pěší putování kolem Morkůvek

27.10.2014 - Listopadové pěší putování kolem Morkůvek

19.10.2014 - Pálavský gulášfest

12.10.2014 - SYMBINATUR jede na tenisový turnaj do Vídně

06.10.2014 - Sbírání šípků a trnek

27.09.2014 - Za houbami na Havranické vřesoviště

21.09.2014 - Ukončení cyklosezóny

14.09.2014 - Tour de burčák okolo Znojma

07.09.2014 - Velkopavlovické vinobraní 2014

01.09.2014 - Putování za burčákem

24.08.2014 - Konec prázdnin na bruslích

17.08.2014 - Ahoj sousede - Hallo Nachbar

10.08.2014 - Krojované hody

02.08.2014 - Vavřinecké putování po sklepech - Hrušovany nad Jevišovkou

27.07.2014 - Večer u cimbálu

27.07.2014 - 6. den na Thassosu

20.07.2014 - Thassos - výlet na Ypsarion

13.07.2014 - Okolo Mikulova

06.07.2014 - Podyjí očima hydrobiologa

28.06.2014 - KOLEM HOREM DOLEM

22.06.2014 - Cyklopeleton jede z Hustopeč

16.06.2014 - Baby - friendly prostředí

08.06.2014 - OKOLO KYJOVA

01.06.2014 - Sobotní odpoledne v údolí Kaji

25.05.2014 - Výprodej čokoládových antioxidantů XOCAI

18.05.2014 - Kaja – údolí potoka Kajabach - Rakousko

11.05.2014 - Májové putování okolím Modrých Hor

03.05.2014 - KOLOBĚŽKY V AKCI

28.04.2014 - BRNO-VÍDEŇ

13.04.2014 - Veselice v krojích

06.04.2014 - Dubnový pochod podél Dyje a Pulkavy

30.03.2014 - SYMBINATUR vás zve na pěší pochod zapomenutou krajinou kolem Hevlína

23.03.2014 - XIV. ročník pochodu Pro život

16.03.2014 - Goji, kustovnice čínská

09.03.2014 - Preventivní medicína v Brně

02.03.2014 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

23.02.2014 - ZAPOMENUTÝ OBJEV NĚMECKÉHO DRŽITELE NOBELOVY CENY

16.02.2014 - Konzultace nad zdravotním problémem

09.02.2014 - SYMBINATUR Vás zve na pěší pochod podél zimní řeky Dyje

31.01.2014 - Návštěva MUŠOVA

26.01.2014 - Sáňkování v Hevlíně

19.01.2014 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

12.01.2014 - Lyžujeme s dětmi v Němčičkách

05.01.2014 - Víkendové pěší túry

29.12.2013 - Víkendové lyžování v Rakousku

22.12.2013 - Silvestr v SYMBINATUR

15.12.2013 - SYMBINATUR zve do Aqualandu Moravia

08.12.2013 - Prosincový pochod kolem Jevišovky

01.12.2013 - Adventmarkt in der LOAMGRUI - vánoční trh v Loamgrui

24.11.2013 - Plavecký víkend v SYMBINATUR

17.11.2013 - Preventivní medicína v Hevlíně

10.11.2013 - Preventivní medicína v Hevlíně

03.11.2013 - Výstup k ledovým slujím

27.10.2013 - Listopadové pěší putování kolem Morkůvek

20.10.2013 - Ledové sluje

13.10.2013 - Divácké putování Maryša

06.10.2013 - PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝMI VINOHRADY - Mutěnice

29.09.2013 - Pochod slováckými vinohrady - HODONÍN

22.09.2013 - Ukončení cyklosezóny

15.09.2013 - Na kolech kolem Znojma

08.09.2013 - Na Moravě je živo

01.09.2013 - Nesmetanová dýňová polévka

18.08.2013 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

11.08.2013 - Výživou ovlivnit astma

04.08.2013 - VODA

28.07.2013 - CARNOSINE STAR - DOPLNĚK STRAVY

21.07.2013 - Zázračný nápoj

13.07.2013 - Kdo dnes může do lázní

07.07.2013 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Souvislosti nemocí III - BRNO

30.06.2013 - Zelený snídaňový nápoj

23.06.2013 - Dermatolog radí, jak připravit kůži před letní dovolenou

16.06.2013 - RAAM 2013 začíná

09.06.2013 - 5 největších mýtů o opalování

02.06.2013 - Krásná slova ministra zdravotnictví pět minut po dvanácté

26.05.2013 - Kdo s koho

19.05.2013 - Jaké ovoce je ještě zdravé

12.05.2013 - Dopřejme si pohyb

05.05.2013 - Svěží mátový koktejl

28.04.2013 - Volně dýchat

21.04.2013 - Kdy začít s péčí proti vráskám

14.04.2013 - LÉK NA RAKOVINU BYL JIŽ OBJEVEN: GERSONŮV ZÁZRAK

07.04.2013 - Zdravý recept pro ty, kdo neumí vařit

01.04.2013 - Jak utišit plačící miminko

24.03.2013 - Čerstvé vitamíny i přes zimu

17.03.2013 - Osudy matek a miminek

10.03.2013 - Císařský řez novým trendem?

01.03.2013 - Cukrovka

24.02.2013 - Cholesterol

17.02.2013 - Ochrana proti UV záření

10.02.2013 - MEDICINÁLNÍ HOUBY- komplexní systém léčby vytvořený přírodou

03.02.2013 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Brno

27.01.2013 - Bambusové vlákno a jeho výhody

20.01.2013 - Alergie

13.01.2013 - Antioxidanty

06.01.2013 - Adaptogeny

30.12.2012 - VITA STAR

25.12.2012 - Pomazánky od A do Z pro Vás

16.12.2012 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Brno

09.12.2012 - Ekzém v zimním období

02.12.2012 - VITAMIN D3 STAR - doplněk stravy

25.11.2012 - Výrobky Kyäni

18.11.2012 - Kyäni Sunrise

11.11.2012 - Reference SMART Textile

04.11.2012 - Vliv stravy na atopický ekzém

28.10.2012 - Plané přemítání

21.10.2012 - Na začátku byl ekzém

14.10.2012 - Angina pectoris

07.10.2012 - Ó, šaty, šaty!

01.10.2012 - Čeho nejvíce litujeme před smrtí

23.09.2012 - Existenčné ohrozenie Izraela vyvrcholí v septembri

16.09.2012 - Zmrzačena povstalci, uzdravena Ježíšem

09.09.2012 - Facebook a manželská nevěra

02.09.2012 - Psali o nás v magazínu medicalclinic

26.08.2012 - Příručka pacienta 30 - Skrytý studijní program lékařských fakult

19.08.2012 - Tomáš Sedláček

12.08.2012 - Více než 9 z 10 Američanů věří v Boha

05.08.2012 - Paradise Picures - Galerie na schodech

29.07.2012 - Zázračný len - zdraví

22.07.2012 - Víte co je karob?

15.07.2012 - Křesťanské příspěvky populárnější než jiné celebrity

08.07.2012 - UltiCare LT-99 Best

01.07.2012 - Zkušenosti s produkty STARLIFE - 2

24.06.2012 - Očkování, jaká je skutečnost?

17.06.2012 - ZELENÉ POTRAVINY A LIDSKÉ TĚLO - očima fyzioterapeuta

10.06.2012 - Příručka pacienta 29 - O propojení emocí se zdravím nebo nemocí

03.06.2012 - Příručka pacienta 28 - Vezměte svou léčbu do vlastních rukou

27.05.2012 - SMART Textile

20.05.2012 - Zkušenosti s produkty STARLIFE

13.05.2012 - Pastor na Titanicu kričal: Nespasení do člnov!

01.05.2012 - O předpojatosti a jak proti ní (o Edvardu Benešovi)

22.04.2012 - Medicína a náboženství

15.04.2012 - Nový nórsky bestseller: BIBLIA

08.04.2012 - Padlý anjel

01.04.2012 - Z piedestálu na popravisko

25.03.2012 - Megapodvod?

18.03.2012 - Šľachtitelia chorôb

11.03.2012 - Darvinizmus a jeho následky

04.03.2012 - Buďte jako děti

26.02.2012 - Vibrotonie

19.02.2012 - 445 bábätiek zachránených vďaka filmu Bella

12.02.2012 - Čemu lidé věří a co uctívají?

05.02.2012 - Rabíni odobrili terapeutickú liečbu homosexuality

29.01.2012 - Novodobé závislosti

23.01.2012 - Závislosti

15.01.2012 - Existuje neškodná droga?

08.01.2012 - Brno v ohni

01.01.2012 - Pišvorky s buňkami

26.12.2011 - MUDr. Jan Hnízdil: Co je důležitější než růst HDP

18.12.2011 - Bakteriofágy - návrat podivné léčby

11.12.2011 - Nezničitelná bakterie

04.12.2011 - Dotek z nebe

27.11.2011 - Počet lidí s nefunkčními ledvinami na Blanensku a Svitavsku roste

20.11.2011 - Zdravé město Chrudim podporuje nekuřácké restaurace

13.11.2011 - Biologická léčba

06.11.2011 - PSYPOS - O léčitelích

30.10.2011 - Něco mezi nebem a zemí

23.10.2011 - Lekári a kresťanská viera

16.10.2011 - PSYPOS

09.10.2011 - Umělé sladidlo NutraSweet je neurotoxin

02.10.2011 - Martin Mazúch - Rozhovor s pastorem Olomouckého sboru

25.09.2011 - Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti - květen 2011

11.09.2011 - Na polích číhá smrt

04.09.2011 - Chemický útok

28.08.2011 - PROČ NEPOUŽÍT KONOPÍ, ABYCHOM ODVRÁTILI SKLENÍKOVÝ EFEKT?

21.08.2011 - Pyramidy Giza - radarové anomálie 1

14.08.2011 - Konopí zabíjí rakovinné buňky

07.08.2011 - Vyrážky po očkovaní - všetko je len náhoda

01.08.2011 - Výběr zajímavých článků

24.07.2011 - ASPARTAM JE JED!

17.07.2011 - Vakcína proti HPV - vážné problémy po vakcinaci : ztráty vědomí, krevní sraženiny, úmrtí a další.

10.07.2011 - PETICE za svobodnou volbu v očkování

03.07.2011 - Svět zachvátila epidemie nedostatku vitamínu D

26.06.2011 - 10 nejhorších potravin z nabídky českých supermarketů

19.06.2011 - Škola verejného zdravia

12.06.2011 - Voda - podle Pasteurova institutu

05.06.2011 - Start národního nadačního projektu v České republice

29.05.2011 - Registrace léku s obsahem marihuany poprvé v ČR

22.05.2011 - Varování: Starší lidé na svou práci nebudou mentálně stačit

15.05.2011 - Detoxikace (očista) organismu

01.05.2011 - Celostní medicína dnešní doby

24.04.2011 - ARCUS - ONKO CENTRUM

17.04.2011 - Pase ovčák ovce na zelené louce

10.04.2011 - Buď se chcete léčit, anebo uzdravit. Je to vaše volba.

27.03.2011 - Prevence úrazů a násilí na ZŠ - pozvánka

20.03.2011 - Nežádoucí účinek: SMRT

13.03.2011 - Komentář z Paříže od Roberta Změlíka, který celé dění HME prožíval přímo na stadionu

06.03.2011 - USA: Matka, která odmítla chemoterapii pro svého syna a zcela ho uzdravila přírodní léčbou, je nyní ve vězení a syna zřejmě čeká chemoterapie

27.02.2011 - Scan mozku odhalí autismus za čtvrt hodiny

20.02.2011 - Ceny cigaret ve skutečnosti nerostou

13.02.2011 - Krevní test pro včasnou diagnózu rakoviny

06.02.2011 - Deset největších lží o zdravotní péči

09.01.2011 - Metoda mesodiencefalické modulace

02.01.2011 - Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV

26.12.2010 - Objev zeleného fluorescenčního GFP proteinu

19.12.2010 - Mindball - posilovna mozku

12.12.2010 - John Virapen: Acylpyrín vás može zabiť skor, ako sa dostanete k dverám lekárne

05.12.2010 - Moderní věda uznává hodnotu světla

28.11.2010 - Galerie na schodech - pozvánka na výstavu

21.11.2010 - Noční osvětlení zvyšuje hlavně riziko vzniku rakoviny prsu

07.11.2010 - Pilulka den poté - antikoncepce nebo potrat?

24.10.2010 - Farmafirmy zaznamenaly velké vítězství: Byliny a doplňky podle direktivy EU zmizí z trhu

10.10.2010 - USA: Matka, která odmítla chemoterapii pro svého syna

26.09.2010 - Domácí škola

12.09.2010 - V Třebíči pomohou lidem na vozíčku

05.09.2010 - Moderní výuka náboženství jako prevence sociálně patologických jevů

29.08.2010 - Přišlo nám mailem

01.08.2010 - Práškům odzvonilo: Oblibu si získávají přírodní přípravky

25.07.2010 - Lidé už se nedopují prášky. Volí šetrnější cesty k úlevě

18.07.2010 - Katastrofa, ktorá zmení život na našej planéte

04.07.2010 - Porevoluční opalovací boom přivádí na kožní stále více lidí

27.06.2010 - Evropská komise se bude zabývat likvidační vyhláškou na obnovitelné zdroje

Symbinatur - Zpravodaj emailem
Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


Symbinatur - Přihlášení do klubu
Heslo:


Symbinatur - Stálá nabídka
GREPOSTAR - více GREPOSTAR
výrobce: STARLIFE
Až třetina veškeré populace v západních zemích trpí kvasinkou Candida. Šíře...
POTASSIUM STAR - více POTASSIUM STAR
výrobce: STARLIFE
Draslík je jedním z nejrozšířenějších prvků. Najdeme jej na povrchu zemské ...
NONI FOR WOMEN STAR - více NONI FOR WOMEN STAR
výrobce: STARLIFE
Doplněk stravy Morinda citrifolia – Noni – je rostlina s vyrovnaným obsa...
PERILLYL STAR - více PERILLYL STAR
výrobce: STARLIFE
Perilla frutescens je čínská léčivá bylina, jejíž výtažek se v tamní tradič...
ANIMAL STAR - více ANIMAL STAR
výrobce: STARLIFE
ANIMAL STAR je speciálně připravená formule pro růst a vývoj dětského organ...
ARTHRIMAX - více ARTHRIMAX
výrobce: STARLIFE
Produkt ARTHRIMAX byl pečlivě sestaven z přírodních složek, známých již v l...
Symbinatur - Nejbližší semináře

Symbinatur - Diskuzní fórum

Symbinatur - Tiskové zprávy

S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Zavřít

Naše společnost je partnerem Lyoness

O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

Symbinatur - Nejzajímavější seriály