Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Tiskové zprávy

Čemu lidé věří a co uctívají?


Lidé jsou velice náboženská stvoření. Navzdory materialistické kultuře západního světa, většina lidstva věří v duchovní svět a uctívá nějaké božstvo. V současnosti v Boha nevěří jen méně než 15% světové populace. Je to možná překvapující, ale v 21. století, století hi-tech civilizace, se stále naprostá většina lidí modlí a svou energii, čas i finance věnuje provozování náboženských aktivit.

Bible, Písmo svaté křesťanů a židů, tento fenomén vysvětluje. Člověk byl stvořen k Božímu obrazu a ke vztahu se svým Stvořitelem. Kvůli svému pádu do hříchu tento vztah ztratil a v jeho nitru zůstalo prázdné místo. Místo, které nedokáže naplnit nikdo jiný - jedině Bůh. Člověk má potřebu někoho uctívat a někomu absolutně důvěřovat, je intuitivně přesvědčen o existenci vyšší spravedlnosti, což dokazuje i existence lidského svědomí.

Nezastáváme přesvědčení, že všechna náboženství jsou rovnocenná a že v každém z nich je ukryt zlomek pravdy. Jediným pravým Bohem je Stvořitel nebes a země a Otec Spasitele Ježíše Krista.
Cílem tohoto článku je předložit čtenářům přehled hlavních světových vyznání a náboženských systémů, které ovlivňují kulturu a chování lidí v dnešním globalizovaném světě. Tento přehled by měl být pomůckou v orientaci na celosvětové náboženské scéně. Uvádíme rovněž dostupné statistické údaje o příslušnících jednotlivých náboženských směrů. Budeme se věnovat orientálním náboženstvím od primitivního animizmu až po propracovaný systém buddhizmu. Hlavní důraz samozřejmě klademe na abrahámovská náboženství: judaismus, islám a zejména na různé směry v křesťanství.

Přírodní a kmenová náboženství
Těchto náboženství je obrovské množství. Prakticky každý kmen má svůj kult, svůj totem, svého šamana a rituály. Podstatou těchto náboženství je magie, víra v duchy a démony spojené s různými přírodními jevy. Lidé se snaží naklonit si tyto duchy a získat jejich požehnání, pomoc a ochranu. Rozdíl mezi těmito duchovními praktikami a ostatními velkými náboženstvími je v tom, že nehledají doktrinální odpovědi na základní otázky lidského života. Tato náboženství však nejsou omezena jenom na odlehlé končiny Afriky či hluboké amazonské pralesy. Pronikají stále více do moderní civilizace prostřednictvím různých léčitelů a mágů, kteří praktikují pradávné magické rituály uprostřed evropských velkoměst. Kmenová náboženství dohromady tvoří velice početnou skupinu, do které patří až 300 milionů lidí.

Hinduizmus
Hinduizmus je velmi starý náboženský systém pocházející z Indie. Jeho původ můžeme vystopovat už v pradávné civilizaci, která žila v údolí řeky Indus v letech 4000 - 2500 před Kr.. Vychází ze starých spisů, psaných v jazyku sanskrt (Védy, Bhagavatgíta). V praxi se hinduizmus chová jako polyteistické náboženství (jsou uctívány desetitisíce různých bohů), ale jeho základem je víra v jednotu všech věcí. Tato totální skutečnost se nazývá Bráhman. Smyslem života je potřeba uvědomit si, že člověk je součástí boha. Když si to člověk uvědomí, může opustit svou plytkou existenci a znovu se s bohem spojit. Tohoto osvícení může dosáhnout jedině prostřednictvím cyklu reinkarnací, smrti a opětovného narození se, který se nazývá samsara. Postup člověka směrem k osvícení se určuje skrze jeho karmu. Ta je jakýmsi součtem jeho dobrých a zlých skutků, a určuje podobu jeho další reinkarnace. Dobré skutky a myšlenky spolu s oddaností bohu pomáhají člověku narodit se v budoucím životě na vyšší úrovni. Zlé skutky a myšlenky způsobí, že se člověk narodí na nižší úrovni buď jako člověk, nebo dokonce jako zvíře. V hinduizmu existuje striktní dělení lidí do tzv. kast. Jenom členové nejvyšší kasty tzv. brahmani mohou provádět hinduistické rituály a zastávat posty v chrámech.

Jediným pravým Bohem je Stvořitel nebes
a země, Otec Spasitele Ježíše Krista

V naší kultuře se s hinduizmem můžeme setkat hlavně prostřednictvím jógy, která je jeho součástí, dále skrze různé meditace organizované hinduistickými guru, duchovními vůdci přicházejícími ze zahraničí. Z hinduizmu vychází i u nás známé hnutí Hare Kršna. Hinduizmus je nejvíce rozšířen v Indii, kde je národním náboženstvím. V západní kultuře se šíří hlavně prostřednictvím hnutí New Age a různých meditačních center. Celosvětově má hinduizmus ve všech svých odnožích asi 900 milionů přívrženců.

Buddhizmus
Dalším velmi starým a velkým náboženstvím je buddhizmus. V jeho případě je na místě hovořit spíše o filozofickém systému než o náboženství. Tento systém má určité společné body s hinduizmem a vyvinul se z učení prince jménem Siddharta Gautama, který v roku 553 před Kr. dosáhl osvícení a získal titul Buddha. Jako způsob dosažení osvícení volil tzv. střední cestu, kterou upřednostňoval před umrtvováním těla nebo před hédonizmem. Buddhova učení byla zaznamenána až dlouho po jeho smrti a nacházejí se ve sbírce zvané Tripitaka. Také buddhisté věří v cyklus reinkarnace. Po mnohých takových cyklech dosáhne člověk osvobození od touhy a sobectví a může dosáhnout Nirvány - stavu blaženosti. Buddhizmus ve všeobecnosti nevěří v žádného boha, nemá potřebu spasitele, modlitby nebo věčného života po smrti. Od Buddhovy smrti však uplynula dlouhá doba, buddhizmus se rozšířil téměř po celé Asii a integroval do sebe mnohé regionální náboženské rituály, pověry a zvyky. Kvůli filozofické povaze budhizmu to však nikdy nevyvolalo žádný vážnější konflikt. Buddhizmus je tradičním náboženstvím v asijských zemích jako jsou Tibet, Čína, Korea, Mongolsko, Vietnam, Kambodža a další. Buddhizmus se dělí na několik hlavních proudů: Mahayana, Theravada, Lamaizmus a Zen. Celkový počet buddhistů se odhaduje na 376 milionů.

Abrahámovská nábožensví
Nyní se v našem přehledu dostáváme k tzv. abrahámovským náboženstvím. Všechna tři (Judaizmus, Islám i Křesťanství) mají společnou víru v jediného Boha, Stvořitele nebe, země i člověka. Jak je zjevné z názvu, všechna tato náboženství se hlásí k Abrahamovi, který byl prvním hlasatelem monoteizmu ve starověkém světě. Abraham poslechl hlas neviditelného Boha, uvěřil Jeho Slovu a vstoupil s ním do smlouvy. Jeho potomky jsou Židé a Arabové, jejichž současné konflikty a nevraživost pocházejí z napětí mezi Abrahamovými syny Izákem a Izmaelem.

Judaizmus
Judaizmus je náboženstvím Starého zákona, které je neoddělitelně spojeno s židovským národem. Je založen na zachovávaní všech přikázání Mojžíšova zákona, ke kterým v průběhu století různé rabínské směry přidaly ještě další rozsáhlý systém přikázání, která měla zamezit byť i jen náhodnému porušení Božích přikázání. Dnešní judaizmus se od židovského náboženství biblických časů odlišuje v následujících věcech: neexistuje chrámová služba a oběti, judaistické bohoslužby se konají v synagogách a hlavní důraz spočívá na znalosti a zachovávání Zákona (Tóry). I když židovství zjevuje stejného Boha, v jakého věří i křesťané, místo Mesiáše v něm nahradila tradice. V judaizmu existuje množství proudů od silně ortodoxních až po velmi liberální. Pravdou je, že v současném Izraeli je většina obyvatel ateisty, nebo jen velmi liberálními judaisty zachovávajícími Tóru pouze okrajově.

Kdybychom měli uvést hlavní specifika judaismu, byla by to obřízka, znamení smlouvy s Bohem, kterou podstupuje každý žid mužského pohlaví 8. den po svém narození, dalším znakem je studium Písma, které je od útlého dětství povinností každého zbožného žida. K judaizmu se hlásí 14 miliónů lidí po celém světě.

Islám
Je nejmladším monoteistickým náboženstvím, které vyznává víru v Boha - Stvořitele nebes a země. Stejně jako judaizmus a křesťanství staví na smlouvě, kterou Bůh uzavřel s Abrahámem kolem roku 2000 před Kr. Islám však vznikl až v 7. století po Kr. Byl založen prorokem Mohamedem, který o sobě prohlašoval, že se setkal s archandělem Gabrielem, který mu nadiktoval Korán - pokračující zjevení doplňující Starý a Nový zákon. Málokdo dnes ví, že například evangelia jsou muslimy považována za svaté texty. Korán je jim však, samozřejmě, nadřazen. Dalším svatým textem je Hadith - sbírka Mohamedových výroků. Mohamed volal po očištění víry od modlářství a křesťany obviňoval z polyteizmu, když podle něho věří v Boha Otce, Boha Matku a Boha Syna. Na základě toho si můžeme uvědomit, jak silně byl už tehdy v církvi rozšířen mariánský kult. Ježíše považoval za největšího z proroků, který jednou bude soudit živé a mrtvé. Odmítal však, že by byl Božím Synem - vykupitelem lidstva. Sebe označoval za parakléta, o kterém Ježíš říkal, že přijde. Mohamed musel spolu se skupinou svých věrných tvrdě bojovat za přežití nové víry uprostřed pohanské arabské společnosti. Z toho období pocházejí velice radikální texty o svaté válce proti nevěřícím, které jsou dnes inspirací pro islámské fundamentalisty a teroristy. Za mučednickou smrt ve svaté válce mají muslimští bojovníci slíbené nebe a to bez ohledu na to, jak vypadal jejich pozemský život. Jinak získávají muslimové spasení na základě toho, jestli při posledním soudu jejich dobré skutky převáží ty zlé.

V islámu existují dvě hlavní skupiny: sunnité a šíité. Odlišují se v postoji k legitimitě Mohamedových nástupců (kalifů). Sunnité uznávají první tři, šíité až čtvrtého Alího. Rozdílů je ještě více, ale přesahují rámec tohoto článku. Mezi sunnity a šíity panují velmi napjaté vztahy, které se nezřídka zvrhávají do otevřeného násilí. Tuto skutečnost dokumentuje vývoj v Iráku a napětí mezi šíitským Íránem a sunnitskými arabskými státy.

V současnosti si islám získává stále větší počet sympatizantů v krajinách západní Evropy, kde jsou muslimové nejrychleji rostoucí složkou populace. Například Londýn se pro množství muslimských obyvatel přezdívá Londonistán - údajně je v něm větší počet mešit než kostelů. Islám je rozšířen zejména v arabských krajinách, dále v severní Africe, Turecku a ve středoasijských republikách bývalého SSSR. Největší islámskou zemí (podle počtu obyvatel) je Indonésie. Celkový počet muslimů je asi 1,3 miliardy.

Křesťanství
Křesťanské náboženství je založené na víře v jediného Boha, Stvořitele nebes a země a Soudce všech lidí. V tom se bez výhrad shoduje s židovstvím. Hlavní odlišnost od židovství spočívá ve skutečnosti, že křesťané přijali historickou osobu Ježíše Nazaretského jako Mesiáše (řecky Christos - Kristus), Zachránce, o kterém prorokovali proroci Starého Zákona včetně Mojžíše. Podstatou křesťanské zvěsti je skutečnost, že Boží Syn se stal člověkem, narodil se jako Ježíš Nazaretský, vzal na sebe hříchy lidí a zástupně za celé lidstvo se nechal potrestat smrtí na kříži. Byl jedinou lidskou bytostí, která dokonale naplnila Mojžíšův zákon a nezasloužila si zemřít. Proto smrt Ježíše Krista může zprostředkovat odpuštění hříchů těm, kteří v Něho uvěří.

Když se dnes řekne křesťanství, člověku se vybaví množství různých směrů, které se navzájem dosti odlišují. Existuje asi pět hlavních proudů: římský katolicizmus, pravoslaví, protestantizmus, evangelikální církve a letničně-charismatické hnutí.

Na začátku bylo křesťanství, samozřejmě, jednotné. V Jeruzalémě mezi lety 30 a 40 po Kr. existovala skupina Kristových učedníků, kteří byli očitými svědky jeho služby, smrti, vzkříšení a nanebevstoupení tak, jako o tom čteme ve spisech Nové smlouvy. Padesátý den po Kristově ukřižování byli první křesťané naplněni mocí Svatého Ducha, který na ně sestoupil přesně tak, jak o tom hovořil Ježíš krátce před svým vystoupením k Otci do nebe. Boží moc, která tehdy začala v církvi působit, byla jednoznačným potvrzením toho, co Ježíš hlásal a způsobila to, že se mnoho lidí začalo obracet ke Kristu a církev prvního století začala rychle růst. Netrvalo dlouho a nová víra, která byla na začátku jakousi skupinou v židovství, se rozšířila po celé tehdejší Římské říši. Ve všech důležitých mocenských centrech říše byly velké křesťanské sbory. Křesťanství získávalo vliv, ale svým odporem ke státnímu kultu uctívání císaře si získalo nepřítele v podobě státní moci a bylo pronásledováno. Během prvních dvou století mnoho Kristových učedníků zemřelo mučednickou smrtí.

Pro rané křesťanství byly charakteristickým rysem osobní vyznavačská zbožnost a posvěcené životy věřících. Bohoslužby probíhaly jednoduchým způsobem. Lidé se sešli, uctívali Boha, modlili se a bylo jim kázáno poselství z Božího slova. Nejprve se používali texty Starého zákona a postupem času se sesbíraly také spisy Ježíšových učedníků (evangelia, listy apoštolů a další spisy), které byly později přijaty jako Bohem inspirovaný kánon Nového zákona. Kristovi učedníci se nevěnovali žádným rituálům ani ceremoniím, neznali pojem svátost. Dělali jenom dva symbolické úkony, které jim nařídil Ježíš: křtili nově obrácené ponořením do vody a v církvi společně slavili večeři Páně, během níž lámali chléb a přijímali ho společně s vínem jako symboly Kristovy vykupující oběti. První církev byla církví vyznavačskou a misijní. Nebyla církví, do které se člověk narodí. Člověk se stal křesťanem tehdy, když se sám rozhodl a obrátil se.

Římský katolicizmus
V křesťanských dějinách došlo ve 4. století k velmi významnému zvratu. Římský císař Konstantin I. Veliký (312-337) vyhlásil křesťanství v roce 313 tzv. Milánským ediktem za rovnoprávné náboženství s tradičním náboženstvím Říma a pozdější císař ho nechal dokonce prohlásit za státní náboženství. K tomuto rozhodnutí vedlo římského monarchu zjištění, že se církev nedá vyhubit pronásledováním a pro říši bude lépe, když se křesťané jakožto morální a bezúhonní lidé stanou součástí a oporou impéria. Existují legendy o Konstantinově obrácení, ale skutky, které činil během své vlády, o tom nesvědčí.

Z pronásledované skupiny obyvatel se znenadání stala skupina vážená a vlivná. Najednou bylo velice výhodné být křesťanem. Lidé přicházeli do církve bez skutečného obrácení a církev se tak otevřela pohanským vlivům. Tento proces probíhal postupně v průběhu několika století a jeho důsledky vidíme i v současné praxi římskokatolické církve. Jedná se zejména o silný ritualizmus, který nahradil spontánní bohoslužbu, o uctívání svatých, které není ničím jiným než římským polyteizmem oblečeným do křesťanského hávu, a taktéž o dělení církve na kněze a laiky, které spolu se systémem svátostí prakticky vylučuje osobní vztah věřícího s Bohem. V tomto systému se spasení dosahuje prostřednictvím různých úkonů, skutků, což se později stalo podnětem pro církevní reformátory, kteří začali volat po návratu k Písmu a původním křesťanským hodnotám.

Člověk má potřebu někoho uctívat
a někomu absolutně důvěřovat

Výraz římskokatolická církev doslova znamená "římská všeobecná církev". Tento název je výsledkem procesu, během něhož si římský biskup začal činit nárok na primát mezi ostatními biskupy velkých center říše. V prvních stoletích se přirozeně zformovalo několik takových center: Alexandria, Jeruzalém, Antiochie, Byzanc (Konstantinopol) a Řím. Římští biskupové, později nazývaní papeži, si začali uplatňovat tento nárok i prostřednictvím dokumentu zvaného Konstantinova donace, který byl o několik století později odhalen jako podvrh.

Na přelomu 1. a 2. tisíciletí došlo k prvnímu tzv. velkému schizmatu církve. Kvůli snaze Říma o dominanci a kvůli teologickým sporům ohledně vztahů uvnitř Boží Trojice, se římský papež a konstantinopolský patriarcha navzájem prokleli a exkomunikovali, čím došlo k oddělení dvou hlavních proudů v křesťanství: latinské římskokatolické církve a řecky hovořící pravoslavné (ortodoxní) církve.

K římskokatolické církvi se dnes hlásí kolem 1,1 miliardy lidí. Hlavní centra římského katolicizmu jsou v jižní a západní Evropě, dále v Latinské Americe, Africe a na Filipínách.

Pravoslaví
Pravoslaví není ani zdaleka tak centralizované jako římskokatolická církev. Existuje několik národních pravoslavných církví (řecká, ruská, srbská, bulharská, arménská a koptská). Tyto jsou navzájem nezávislé a respektují se.

Pravoslavní křesťané jsou mistry liturgie. Jejich bohoslužby jsou pestrobarevným divadlem, plným tajemných obřadů a mystérií. I když v pravoslavných chrámech nenajdeme sochy, s velikým zaujetím se tam uctívají ikony (speciálně vyrobené posvátné obrazy Krista a svatých). I když v pravoslaví rovněž existuje dělení na duchovní a laiky, na rozdíl od římského katolicizmu nemají kněží nařízen povinný celibát tzn., že i ženatý muž se smí stát knězem. Téměř ve všech státech, kde je pravoslaví ve většině, má postavení státní církve a chová se dosti nesnášenlivě k ostatním církvím a náboženstvím.

K pravoslaví se hlásí okolo 240 miliónů lidí. Jeho hlavním centrem je východní a jihovýchodní část Evropy a dále země Blízkého východu.

Na tomto místě je nutné ještě zmínit církev řeckokatolickou, která je malou církví působící například na východě Slovenska. Tato církev respektuje papeže, je zapojena do struktury římskokatolické církve, její bohoslužby se však konají podle východní, řecké, pravoslavné liturgie.

Protestantizmus - církve, které vzešly z reformace
Katolicizmus dominoval v Evropě během celého středověku, na jeho konci a na začátku novověku začali sílit hlasy volající po reformě křesťanství a po jeho návratu k Písmu a zbožnosti první církve. Reformátoři přišli s hesly "sola scriptura" - "jedině Písmo" je zdrojem pravdy a měřítkem toho, je-li něco dobré či zlé; "sola gratia" - "jedině milost" Boží může člověka zachránit a odpustit mu hříchy; a "sola fidae" - "jedině vírou" může člověk přijmout tuto Boží milost a být spasen. Obřady a ceremonie člověka nezachrání, jenom prostřednictvím pokání a víry může člověk dosáhnout odpuštění svých hříchů.

V 16. století se na scéně objevila dvojice reformátorů, kteří určili dva hlavní proudy světové reformace: Martin Luther a Jan Kalvín. Později se na evropské scéně objevila anglikánská církev, která má taktéž své místo mezi reformačními církvemi.

Lutheranizmus - evangelické církve
Rok 1517 je církevními historiky považovaný za začátek reformace. Tehdy ještě augustiniánský mnich, Martin Luther, přibil na dveře kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí, kterými protestoval proti praktikám spojeným s prodejem odpustků a dostal se tak do konfliktu s papežem. Konflikt se prohloubil a skončil Lutherovou exkomunikací. Luther začal svou teologickou práci a formuloval doktríny související s ospravedlněním věřícího skrze víru. Přeložil také Bibli do němčiny, což bylo strategicky důležitým krokem při uskutečnění reformy, která vrátila Boží slovo do centra života a bohoslužby.

V důsledku své exkomunikace byl Luther nucen založit vlastní evangelickou církev, ke které se rychle přidávaly zástupy lidí, oslovené biblickou vírou, která začala postupně vytlačovat středověké "křesťanské" pověry. Mniši a jeptišky opouštěli kláštery a zakládali zbožné rodiny. Sám Luther jim v tom byl příkladem, když si vzal za manželku bývalou jeptišku Kateřinu z Bory. Přízeň německé šlechty, kterou si nová víra získala, umožnila reformaci přežít a trvale zůstat součástí evropských dějin.

Dnes má evangelická církev nejvíce členů v Německu, potom ve Skandinávii a v anglo-saských zemích. K lutheranizmu se hlásí 64 milionů lidí.

Kalvinizmus - reformované církve
Druhý proud reformace je spojen se jménem francouzsky hovořícího a píšícího ženevského reformátora Jana Kalvína. Hlavní rozdíl mezi ním a Lutherem nespočíval v tom, čemu věřili, ale spíše ve způsobu jejich práce a praktické aplikaci jejich víry. Luther překládal, učil, psal teologické spisy, kázal a neměl přitom snahu měnit politické poměry nebo společenské zřízení. Kalvín byl perfekcionista v teologii i v praxi. Jeho rozsáhlé spisy jsou dokonalým teologickým systémem, který je dodnes velmi vysoce hodnocen. Pokud šlo o aplikaci křesťanské víry, rozhodl se Kalvín vytvořit dokonalou křesťanskou společnost: stát, ve kterém se bude žít podle Božího slova. Pro svůj plán získal městskou radu Ženevy a na několik desetiletí se mu z ní podařilo vytvořit centrum evropské reformace, s univerzitou, na které studovali mnozí učenci, kteří později šířili reformační myšlenky i v jiných státech.

Kalvinizmus se postupem času stal známým pro své učení o predestinaci, které rozvinuli Kalvínovi následovníci. Toto učení hovoří o předurčení člověka ke spáse nebo k zatracení, čímž v podstatě popírá jeho svobodnou vůli. Reformované církve jsou rozšířeny ve Švýcarsku, v Maďarsku, v Itálii, Francii, Holandsku, Anglii a v USA. V České republice vznikla spojením lutherského a kalvínského proudu reformace Českobratrská církev evangelická. Ve světě se ke kalvinizmu hlásí 75 milionů lidí.

Evangelikální církve
Jsou to protestantské církve a hnutí, které vznikaly v poreformačním období jako reakce na vychladnutí a ztradičnění klasických protestantských denominací. Snad první evangelikální skupinou v dějinách bylo pietistické hnutí. Vzniklo v 17. století mezi německými lutherány, kteří nebyli spokojeni se stavem církve a usilovali o lepší a hlubší vztah s Bohem. V té době se začaly běžně používat pojmy jako obrácení a znovuzrození. Další evangelikální skupiny, které vznikaly, měly různé důrazy: posvěcení, evangelizaci, sociální práci, zahraniční misie. Bohoslužebná shromáždění těchto skupin byla často velice entuziastická a emocionální. Hříšníci byli během nich usvědčováni z hříchů a mnohokrát s pláčem padali na kolena a činili pokání. Téměř všechny evangelikální církve vzešly z probuzení, která vznikala po celém světe v během 17., 18. a 19. století. Mezi evangelikální církve patří, kromě mnohých jiných,

Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, Evangelická církev metodistická, Ochranovská Jednota bratrská a Křesťanské sbory. Jmenované církve mají své zastoupení v České i ve Slovenské republice. Celosvětově tvoří evangelikálové skupinu o velikosti cca 200 milionů.

Letničně-charismatické hnutí
Toto hnutí je v současnosti nejrychleji rostoucí křesťanskou skupinou, zažívající boom po celém světe zejména však v Latinské Americe, v Africe a v některých asijských státech. Největší křesťanské sbory na všech kontinentech se hlásí k letničně-charismatickému proudu křesťanství.

Tento směr se objevil na scéně křesťanských dějin na přelomu 19. a 20. století, kdy se v církvi začalo v masivní míře opět objevovat naplnění Duchem Svatým s průvodním znamením mluvení v jazycích tak, jak se to stalo v první církvi o svátku Letnic. V roku 1906 došlo k probuzení na Azusa Street v Los Angeles, prostřednictvím kterého se oheň Letnic rozšířil po celém světě. Všude začaly vznikat a růst letniční sbory. Tradiční církve od počátku pohlížely na mluvení v jazycích s nedůvěrou a ve svém středu něco takového nestrpěly. Proto rychle vzniklo několik nových letničních denominací. Největší z nich je Assemblies of God (u nás známá jako Apoštolská církev), ke které se dnes hlásí více než 50 milionů lidí. Duchovní dary, které Duch Svatý uděluje (mluvení v jazycích, uzdravování, proroctví atd.) se nazývají charismata - dary milosti. Projevy, ke kterým dochází když se člověk naplní Duchem Svatým, se nazývají charismatické projevy. Tyto zkušenosti začaly být ve druhé polovině 20. století běžným jevem i v mnohých tradičních církvích. Většinou to však narazilo na nepochopení církevního vedení, a tak se začaly rodit nové charismatické denominace, které nevznikaly přímo z letničního probuzení, ale odchodem charismatiků z tradičních církví. Tyto sbory se nazývají charismatické. Netvoří je však jenom bývalí tradiční křesťané, ti byli pouhými zakladateli. Dnes jsou tvořeny hlavně lidmi, kteří se do nich obrátili z nekřesťanského prostředí. Charismatické bohoslužby mají dva hlavní pilíře: spontánní chvály a uctívání Boha za použití moderních hudebních stylů a výrazových prostředků a kázání Božího slova jednoduchým, srozumitelným, neliturgickým způsobem tak, aby ho posluchači mohli jednoduše a účinně uplatnit ve svých životech. Na Slovensku patří k charismatickému hnutí následující církve: Křesťanská společenství, Slovo života, Jednota bratrská a další menší společenství.

Hlavní rozdíl mezi letničními a charismatickými církvemi je ve způsobu organizace. Jde hlavně o dobu vzniku a příslušnost k nějaké struktuře. Společně však tvoří uvnitř křesťanství jeden proud. Celosvětově se k letničně-charismatickému hnutí hlásí podle různých odhadů 300-500 miliónů lidí.

Skupiny vycházející z křesťanství
Na světové duchovní scéně existují ještě další skupiny odvozené od křesťanství, které však kvůli doktrínám a praxi, které jsou v rozporu se základními pravdami křesťanské zvěsti, těžko můžeme nazývat křesťanskými církvemi. Mezi takové skupiny patří Mormoni (oficiální název je Církev Ježíše Krista svatých posledních dní). Řídí se knihou Mormon, která je v rozporu s texty Bible. Jejich víra je hlavním náboženstvím v americkém státu Utah. Mormonů je asi 12,5 miliónu.

Další skupinou jsou Svědkové Jehovovi, kteří jsou lidem známi jako horliví zvěstovatelé své víry. Ta je problematická proto, že popírá božství Ježíše Krista a považuje Ho pouze za vtělenou andělskou bytost. Počet Svědků Jehovových dosahuje přibližně 15 miliónů.

Adventisté sedmého dne jsou známi pro své míchání křesťanské zvěsti s požadavky Mojžíšova zákona, které se projevuje zachováváním soboty a dodržováním určitých stravovacích omezení. Ze své teologie vynechávají peklo a hovoří o neexistenci lidské bytosti po smrti. Jejich počet je 12 milionů.

Branhamisté vznikli jako proud v letničním hnutí, který popírá Boží Trojici a hovoří o tom, že Otec, Syn i Duch Svatý jsou jednou a tou samou osobou. Křtí jenom ve jméno Ježíš.

Moonisty(Církev sjednocení) založil korejský reverend Moon, který se prohlásil za pokračovatele Ježíše Krista. Jeho cílem je založit dokonalou rodinu. Toto hnutí je známé zejména kvůli hromadným svatbám svých členů. Manželské partnery vybírá sám reverend Moon.


Zdroj: http://www.milost.sk/logos/clanok/cemu-lide-veri-a-co-uctivajiTiskové zprávy
15.03.2020 - Vliv půstu na zdraví a duchovní pohodu - Křepice

09.03.2020 - Umění žít bez léků

24.02.2020 - Půst pro zdraví

17.02.2020 - Umění stárnout

09.02.2020 - Přednáška - umění stárnout

14.01.2020 - Divadelní představení - PÍSEK DO OČÍ

13.01.2020 - POZVÁNKA NA KONCERT

23.12.2019 - Slavnostní zahájení

16.12.2019 - Vánoční koncert

23.11.2019 - Adventní koncert

04.11.2019 - O rodu Delly, který prošel historií Morkůvek

14.10.2019 - Kulturní komise v Nikolčicích pořádá

15.04.2019 - Velikonoce se blíží

08.04.2019 - Jak předcházet nemocem u dětí - Beseda s rodiči a prarodiči dětí.

01.04.2019 - Klubový večer pro seniory z Nikolčic

25.03.2019 - Jak předcházet nemocem u dětí - Beseda s rodiči a prarodiči dětí.

18.03.2019 - Čím jsou Nikolčice zajímavé v dějinách Moravy a Evropy?

23.12.2018 - Jak se nestát otrokem nemoci - přednáška

17.12.2018 - Prosincový pochod kolem Nikolčic - II. ročník

10.12.2018 - Stoleté období Nikolčic za pánů z Pernštejna

27.11.2018 - Zdravotní okénko

19.11.2018 - Ozvěny pohnutých dob

29.10.2018 - Planety a měsíce, vesmír, jak ho neznáte

08.10.2018 - Zdravotní okénko - Přednáška o využití přírodních prostředků k upevnění zdraví

17.09.2018 - Československá legie - přednáška Nikolčice

18.06.2018 - Z historie některých rodů Morkůvek

16.04.2018 - Jak se připravit na alergii

09.04.2018 - Horečka u dětí

31.03.2018 - Přednáška o československých letcích

23.03.2018 - Možnosti molekulárního vodíku - Přednáška

16.03.2018 - Co s nemocí ? - přednáška

09.03.2018 - Novokřtěnci na Moravě (odkaz Habánů) - Přednáška

25.02.2018 - Jak se nestát otrokem nemoci

19.02.2018 - Je možné žít bez léků?

12.02.2018 - Život s chronickou nemocí

15.05.2017 - Cesta ke zdraví podle Symbinatur

21.04.2017 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Brno

26.12.2016 - Symbinatur s.r.o., přeje všem lidem úspěšné vykročení do roku 2017

30.05.2016 - Květnová přednáška s AVITOU - Brno

16.05.2016 - Přednáška nejenom o prevenci

31.01.2016 - BRNO GOSPEL CHOIR

25.01.2016 - BRNO GOSPEL CHOIR

18.01.2016 - Lyžujeme s dětmi v Němčičkách

11.01.2016 - AB DOER - CVIČÍCÍ STROJ

27.12.2015 - Silvestr v SYMBINATUR

21.12.2015 - Kyslík, kyslík, kyslík - bez něj není život

06.12.2015 - Prosincový pochod kolem Jevišovky

30.11.2015 - Kolem Mušova

23.11.2015 - INFO CENTRUM V BRNĚ

16.11.2015 - Sportovně relaxační víkend se SYMBINATUR

09.11.2015 - Vyšlápneme si v listopadu pod Pálavu

02.11.2015 - SYMBINATUR zve do Therme Laa an der Thaya

26.10.2015 - SYMBINATUR zve do Aqualandu Moravia

19.10.2015 - Ledovka 2014

12.10.2015 - Divácké putování Maryša

05.10.2015 - PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝMI VINOHRADY - Mutěnice

28.09.2015 - SYMBINATUR připravil zajímavý program - Chilli For People

19.09.2015 - Pojďte putovat přes vinohrady a sklepy do Moravské Nové Vsi

14.09.2015 - Tenisový turnaj ve čtyřhře v Šanově

07.09.2015 - Ve Znojmě bude živo

30.08.2015 - Vezměte kola a jeďte s námi

01.08.2015 - Ubytování v SYMBINATUR

22.06.2015 - 20 okruhů - HEVLÍN

01.06.2015 - Červnový pochod podél Dyje a Pulkavy

11.05.2015 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

03.05.2015 - Aktivní pobyt se SYMBINATUR

13.04.2015 - SETKÁNÍ SYMBINATUR

09.03.2015 - Seminář na téma alergie

23.02.2015 - Konzultační den ve Zlíně

16.02.2015 - Konzultační den ve Zlíně

02.02.2015 - Seminář na téma EKZÉM

24.01.2015 - SYMBINATUR zve do Therme Laa an der Thaya

19.01.2015 - Přednáška o možnostech detoxikace

04.01.2015 - Astma

29.12.2014 - Víkendové lyžování v Rakousku

22.12.2014 - Silvestr v SYMBINATUR

15.12.2014 - Preventivní medicína v Hevlíně

08.12.2014 - SYMBINATUR hraje squash

30.11.2014 - Přednáška a kyslíková koupel

24.11.2014 - Magnety a lidské tělo

17.11.2014 - Plavecký víkend v SYMBINATUR

10.11.2014 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

02.11.2014 - Listopadové pěší putování kolem Morkůvek

27.10.2014 - Listopadové pěší putování kolem Morkůvek

19.10.2014 - Pálavský gulášfest

12.10.2014 - SYMBINATUR jede na tenisový turnaj do Vídně

06.10.2014 - Sbírání šípků a trnek

27.09.2014 - Za houbami na Havranické vřesoviště

21.09.2014 - Ukončení cyklosezóny

14.09.2014 - Tour de burčák okolo Znojma

07.09.2014 - Velkopavlovické vinobraní 2014

01.09.2014 - Putování za burčákem

24.08.2014 - Konec prázdnin na bruslích

17.08.2014 - Ahoj sousede - Hallo Nachbar

10.08.2014 - Krojované hody

02.08.2014 - Vavřinecké putování po sklepech - Hrušovany nad Jevišovkou

27.07.2014 - Večer u cimbálu

27.07.2014 - 6. den na Thassosu

20.07.2014 - Thassos - výlet na Ypsarion

13.07.2014 - Okolo Mikulova

06.07.2014 - Podyjí očima hydrobiologa

28.06.2014 - KOLEM HOREM DOLEM

22.06.2014 - Cyklopeleton jede z Hustopeč

16.06.2014 - Baby - friendly prostředí

08.06.2014 - OKOLO KYJOVA

01.06.2014 - Sobotní odpoledne v údolí Kaji

25.05.2014 - Výprodej čokoládových antioxidantů XOCAI

18.05.2014 - Kaja – údolí potoka Kajabach - Rakousko

11.05.2014 - Májové putování okolím Modrých Hor

03.05.2014 - KOLOBĚŽKY V AKCI

28.04.2014 - BRNO-VÍDEŇ

13.04.2014 - Veselice v krojích

06.04.2014 - Dubnový pochod podél Dyje a Pulkavy

30.03.2014 - SYMBINATUR vás zve na pěší pochod zapomenutou krajinou kolem Hevlína

23.03.2014 - XIV. ročník pochodu Pro život

16.03.2014 - Goji, kustovnice čínská

09.03.2014 - Preventivní medicína v Brně

02.03.2014 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

23.02.2014 - ZAPOMENUTÝ OBJEV NĚMECKÉHO DRŽITELE NOBELOVY CENY

16.02.2014 - Konzultace nad zdravotním problémem

09.02.2014 - SYMBINATUR Vás zve na pěší pochod podél zimní řeky Dyje

31.01.2014 - Návštěva MUŠOVA

26.01.2014 - Sáňkování v Hevlíně

19.01.2014 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

12.01.2014 - Lyžujeme s dětmi v Němčičkách

05.01.2014 - Víkendové pěší túry

29.12.2013 - Víkendové lyžování v Rakousku

22.12.2013 - Silvestr v SYMBINATUR

15.12.2013 - SYMBINATUR zve do Aqualandu Moravia

08.12.2013 - Prosincový pochod kolem Jevišovky

01.12.2013 - Adventmarkt in der LOAMGRUI - vánoční trh v Loamgrui

24.11.2013 - Plavecký víkend v SYMBINATUR

17.11.2013 - Preventivní medicína v Hevlíně

10.11.2013 - Preventivní medicína v Hevlíně

03.11.2013 - Výstup k ledovým slujím

27.10.2013 - Listopadové pěší putování kolem Morkůvek

20.10.2013 - Ledové sluje

13.10.2013 - Divácké putování Maryša

06.10.2013 - PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝMI VINOHRADY - Mutěnice

29.09.2013 - Pochod slováckými vinohrady - HODONÍN

22.09.2013 - Ukončení cyklosezóny

15.09.2013 - Na kolech kolem Znojma

08.09.2013 - Na Moravě je živo

01.09.2013 - Nesmetanová dýňová polévka

18.08.2013 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

11.08.2013 - Výživou ovlivnit astma

04.08.2013 - VODA

28.07.2013 - CARNOSINE STAR - DOPLNĚK STRAVY

21.07.2013 - Zázračný nápoj

13.07.2013 - Kdo dnes může do lázní

07.07.2013 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Souvislosti nemocí III - BRNO

30.06.2013 - Zelený snídaňový nápoj

23.06.2013 - Dermatolog radí, jak připravit kůži před letní dovolenou

16.06.2013 - RAAM 2013 začíná

09.06.2013 - 5 největších mýtů o opalování

02.06.2013 - Krásná slova ministra zdravotnictví pět minut po dvanácté

26.05.2013 - Kdo s koho

19.05.2013 - Jaké ovoce je ještě zdravé

12.05.2013 - Dopřejme si pohyb

05.05.2013 - Svěží mátový koktejl

28.04.2013 - Volně dýchat

21.04.2013 - Kdy začít s péčí proti vráskám

14.04.2013 - LÉK NA RAKOVINU BYL JIŽ OBJEVEN: GERSONŮV ZÁZRAK

07.04.2013 - Zdravý recept pro ty, kdo neumí vařit

01.04.2013 - Jak utišit plačící miminko

24.03.2013 - Čerstvé vitamíny i přes zimu

17.03.2013 - Osudy matek a miminek

10.03.2013 - Císařský řez novým trendem?

01.03.2013 - Cukrovka

24.02.2013 - Cholesterol

17.02.2013 - Ochrana proti UV záření

10.02.2013 - MEDICINÁLNÍ HOUBY- komplexní systém léčby vytvořený přírodou

03.02.2013 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Brno

27.01.2013 - Bambusové vlákno a jeho výhody

20.01.2013 - Alergie

13.01.2013 - Antioxidanty

06.01.2013 - Adaptogeny

30.12.2012 - VITA STAR

25.12.2012 - Pomazánky od A do Z pro Vás

16.12.2012 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Brno

09.12.2012 - Ekzém v zimním období

02.12.2012 - VITAMIN D3 STAR - doplněk stravy

25.11.2012 - Výrobky Kyäni

18.11.2012 - Kyäni Sunrise

11.11.2012 - Reference SMART Textile

04.11.2012 - Vliv stravy na atopický ekzém

28.10.2012 - Plané přemítání

21.10.2012 - Na začátku byl ekzém

14.10.2012 - Angina pectoris

07.10.2012 - Ó, šaty, šaty!

01.10.2012 - Čeho nejvíce litujeme před smrtí

23.09.2012 - Existenčné ohrozenie Izraela vyvrcholí v septembri

16.09.2012 - Zmrzačena povstalci, uzdravena Ježíšem

09.09.2012 - Facebook a manželská nevěra

02.09.2012 - Psali o nás v magazínu medicalclinic

26.08.2012 - Příručka pacienta 30 - Skrytý studijní program lékařských fakult

19.08.2012 - Tomáš Sedláček

12.08.2012 - Více než 9 z 10 Američanů věří v Boha

05.08.2012 - Paradise Picures - Galerie na schodech

29.07.2012 - Zázračný len - zdraví

22.07.2012 - Víte co je karob?

15.07.2012 - Křesťanské příspěvky populárnější než jiné celebrity

08.07.2012 - UltiCare LT-99 Best

01.07.2012 - Zkušenosti s produkty STARLIFE - 2

24.06.2012 - Očkování, jaká je skutečnost?

17.06.2012 - ZELENÉ POTRAVINY A LIDSKÉ TĚLO - očima fyzioterapeuta

10.06.2012 - Příručka pacienta 29 - O propojení emocí se zdravím nebo nemocí

03.06.2012 - Příručka pacienta 28 - Vezměte svou léčbu do vlastních rukou

27.05.2012 - SMART Textile

20.05.2012 - Zkušenosti s produkty STARLIFE

13.05.2012 - Pastor na Titanicu kričal: Nespasení do člnov!

01.05.2012 - O předpojatosti a jak proti ní (o Edvardu Benešovi)

22.04.2012 - Medicína a náboženství

15.04.2012 - Nový nórsky bestseller: BIBLIA

08.04.2012 - Padlý anjel

01.04.2012 - Z piedestálu na popravisko

25.03.2012 - Megapodvod?

18.03.2012 - Šľachtitelia chorôb

11.03.2012 - Darvinizmus a jeho následky

04.03.2012 - Buďte jako děti

26.02.2012 - Vibrotonie

19.02.2012 - 445 bábätiek zachránených vďaka filmu Bella

12.02.2012 - Čemu lidé věří a co uctívají?

05.02.2012 - Rabíni odobrili terapeutickú liečbu homosexuality

29.01.2012 - Novodobé závislosti

23.01.2012 - Závislosti

15.01.2012 - Existuje neškodná droga?

08.01.2012 - Brno v ohni

01.01.2012 - Pišvorky s buňkami

26.12.2011 - MUDr. Jan Hnízdil: Co je důležitější než růst HDP

18.12.2011 - Bakteriofágy - návrat podivné léčby

11.12.2011 - Nezničitelná bakterie

04.12.2011 - Dotek z nebe

27.11.2011 - Počet lidí s nefunkčními ledvinami na Blanensku a Svitavsku roste

20.11.2011 - Zdravé město Chrudim podporuje nekuřácké restaurace

13.11.2011 - Biologická léčba

06.11.2011 - PSYPOS - O léčitelích

30.10.2011 - Něco mezi nebem a zemí

23.10.2011 - Lekári a kresťanská viera

16.10.2011 - PSYPOS

09.10.2011 - Umělé sladidlo NutraSweet je neurotoxin

02.10.2011 - Martin Mazúch - Rozhovor s pastorem Olomouckého sboru

25.09.2011 - Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti - květen 2011

11.09.2011 - Na polích číhá smrt

04.09.2011 - Chemický útok

28.08.2011 - PROČ NEPOUŽÍT KONOPÍ, ABYCHOM ODVRÁTILI SKLENÍKOVÝ EFEKT?

21.08.2011 - Pyramidy Giza - radarové anomálie 1

14.08.2011 - Konopí zabíjí rakovinné buňky

07.08.2011 - Vyrážky po očkovaní - všetko je len náhoda

01.08.2011 - Výběr zajímavých článků

24.07.2011 - ASPARTAM JE JED!

17.07.2011 - Vakcína proti HPV - vážné problémy po vakcinaci : ztráty vědomí, krevní sraženiny, úmrtí a další.

10.07.2011 - PETICE za svobodnou volbu v očkování

03.07.2011 - Svět zachvátila epidemie nedostatku vitamínu D

26.06.2011 - 10 nejhorších potravin z nabídky českých supermarketů

19.06.2011 - Škola verejného zdravia

12.06.2011 - Voda - podle Pasteurova institutu

05.06.2011 - Start národního nadačního projektu v České republice

29.05.2011 - Registrace léku s obsahem marihuany poprvé v ČR

22.05.2011 - Varování: Starší lidé na svou práci nebudou mentálně stačit

15.05.2011 - Detoxikace (očista) organismu

01.05.2011 - Celostní medicína dnešní doby

24.04.2011 - ARCUS - ONKO CENTRUM

17.04.2011 - Pase ovčák ovce na zelené louce

10.04.2011 - Buď se chcete léčit, anebo uzdravit. Je to vaše volba.

27.03.2011 - Prevence úrazů a násilí na ZŠ - pozvánka

20.03.2011 - Nežádoucí účinek: SMRT

13.03.2011 - Komentář z Paříže od Roberta Změlíka, který celé dění HME prožíval přímo na stadionu

06.03.2011 - USA: Matka, která odmítla chemoterapii pro svého syna a zcela ho uzdravila přírodní léčbou, je nyní ve vězení a syna zřejmě čeká chemoterapie

27.02.2011 - Scan mozku odhalí autismus za čtvrt hodiny

20.02.2011 - Ceny cigaret ve skutečnosti nerostou

13.02.2011 - Krevní test pro včasnou diagnózu rakoviny

06.02.2011 - Deset největších lží o zdravotní péči

09.01.2011 - Metoda mesodiencefalické modulace

02.01.2011 - Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV

26.12.2010 - Objev zeleného fluorescenčního GFP proteinu

19.12.2010 - Mindball - posilovna mozku

12.12.2010 - John Virapen: Acylpyrín vás može zabiť skor, ako sa dostanete k dverám lekárne

05.12.2010 - Moderní věda uznává hodnotu světla

28.11.2010 - Galerie na schodech - pozvánka na výstavu

21.11.2010 - Noční osvětlení zvyšuje hlavně riziko vzniku rakoviny prsu

07.11.2010 - Pilulka den poté - antikoncepce nebo potrat?

24.10.2010 - Farmafirmy zaznamenaly velké vítězství: Byliny a doplňky podle direktivy EU zmizí z trhu

10.10.2010 - USA: Matka, která odmítla chemoterapii pro svého syna

26.09.2010 - Domácí škola

12.09.2010 - V Třebíči pomohou lidem na vozíčku

05.09.2010 - Moderní výuka náboženství jako prevence sociálně patologických jevů

29.08.2010 - Přišlo nám mailem

01.08.2010 - Práškům odzvonilo: Oblibu si získávají přírodní přípravky

25.07.2010 - Lidé už se nedopují prášky. Volí šetrnější cesty k úlevě

18.07.2010 - Katastrofa, ktorá zmení život na našej planéte

04.07.2010 - Porevoluční opalovací boom přivádí na kožní stále více lidí

27.06.2010 - Evropská komise se bude zabývat likvidační vyhláškou na obnovitelné zdroje

Symbinatur - Zpravodaj emailem
Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


Symbinatur - Přihlášení do klubu
Heslo:


Nikolčice - blog

Symbinatur - Stálá nabídka
L-LYSINE - více L-LYSINE
výrobce: STARLIFE
Esenciální aminokyselina lysin je nutná k syntéze některých životně důležit...
Lady-Comp - více Lady-Comp
výrobce: Přirozená antikoncepce
Lady-Comp je inteligentní minipočítač sloužící k přirozené kontrole početí ...
PROBIOTIKA PLUS VLÁKNINA - více PROBIOTIKA PLUS VLÁKNINA
výrobce: AVITA
Probiotika obohacená o rozpustnou vlákninu inulinu, která plní funkci probi...
UltiCare LT-99 Mini - více UltiCare LT-99 Mini
výrobce: Magnetoterapie
je složen z generátoru pulzů + mini aplikátor /230 x 150 x 22 mm a O,4kg/ ...
ANTI-VOMIT STAR - více ANTI-VOMIT STAR
výrobce: STARLIFE
Sirup pro snížení pocitu nevolnosti, únavy a vyčerpání a pohodě při cesto...
EMPEROR STAR - více EMPEROR STAR
výrobce: STARLIFE
Doporučené dávkování 2–3 tablety denně nalačno s 2–3 dl vody, večer nejpozdě...
Symbinatur - Nejbližší semináře

Symbinatur - Diskuzní fórum

Symbinatur - Tiskové zprávy

S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Zavřít

Naše společnost je partnerem Lyoness

O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

Symbinatur - Nejzajímavější seriály