Symbinatur.com - eshop s přírodními prostředky

Lékařská poradna

SYMBIVITA - Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Tiskové zprávy

Buďte jako děti
Článek z LOGOSU
Jak se stát dospělým člověkem se srdcem dítěte

©iStockphoto.com / Joshua Hodge Photography
A přinášeli k němu děti, aby se jich dotkl. Učedníci je však pokárali. Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takových je Boží království. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí." A bral je do náručí, vkládal na ně ruce a žehnal jim." (Mk 10,13-16 ČSP)

Jak vejít do Božího království? Jako dítě!
Ježíšovo prohlášení o tom, že jedinou možností, jak vejít do Božího království, je přijmout je jako dítě, je velmi známým, žel mnohdy nepochopeným výrokem. Tento výrok jakoby zdánlivě dával za pravdu zastáncům křtů nemluvňat, není to však pravda. Pán zde zdůrazňuje velmi důležitou skutečnost, že ke vstupu do Božího království potřebujeme přistupovat "jako děti" s dětskou důvěrou a jednoznačností, s vírou nezkalenou pochybnostmi, nejistotou či zklamáními, která nás v životě potkala.

Pojďme si krátce říci něco o tom, co je to Boží království. Boží království není nějaká těžce popsatelná duchovní skutečnost představovaná posmrtnou existencí člověka v nebi. Není to ani žádná pozemská říše či instituce. Boží království je všude tam, kde je Bůh králem, kde je uplatňována jeho vláda a děje se jeho vůle. Když Pán Ježíš začal svou veřejnou službu, kázal o tom, že se "naplnil čas a přiblížilo se Boží království". S příchodem Božího království se skutečně začala projevovat Boží vláda. Nemocní lidé byli uzdravování, z posedlých vycházeli démoni a lidé zažívali svobodu a naplnění svých potřeb. Ježíš kázal, že k tomu, aby člověk zakusil Boží království, aby vstoupil do sféry Božího vlivu, potřebuje dvě věci: musí učinit pokání a uvěřit evangeliu. Říkal: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království; čiňte pokání a věřte evangeliu." (Mk 1,15 ČSP) Ke vstupu do Božího království skutečně potřebujeme být ochotni změnit náš život (pokání) a uvěřit dobré zprávě o tom, co pro nás vykonal Pán Ježíš. Ve výše citované pasáži však Kristus zdůrazňuje, že toto musíme vykonat s dětskou důvěrou a jednoduchostí.

Amen, pravím vám: Neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království Nebes.

Toto své poselství Ježíš považoval za natolik důležité, že se k němu při jiné příležitosti vrátil. Tehdy si z vlastní iniciativy zavolal dítě, postavil ho uprostřed učedníků a opět začal vyučovat o tom, že máme být "jako děti", chceme-li vejít do Božího království.

"V tu hodinu přistoupili učedníci k Ježíšovi a říkali: "Kdo je tedy v království Nebes největší?" Ježíš přivolal dítě, postavil je doprostřed nich a řekl:"Amen, pravím vám: Neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království Nebes. Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království Nebes." (Mt 18,1-4 ČSP)

Pro dospělé lidi je často velice těžké začít někomu důvěřovat dětským způsobem. Považují to za něco naivního, z čeho byli vyléčení různými svými trpkými zkušenostmi a zklamáními. Proto Ježíš na tomto místě zdůrazňuje, že se jedná o akt obrácení a pokory. Tato změna postoje vůči Bohu je pro člověka nesmírně důležitá, je totiž bránou ke všem požehnáním a dobrodiním, které jsou obsaženy v Božím království.

V čem jsou děti jiné než dospělí?
Děti a dospělí se ve svém prožívání velice liší. Děti si doslova užívají život. Všechno je pro ně hra, všechno je baví, svět vnímají spíše pozitivně než negativně a vůči svým rodičům přirozeně chovají absolutní důvěru (pokud se samozřejmě nejedná o týrané nebo zanedbané děti velmi zlých rodičů). Děti se netrápí starostmi dospělých, jestliže cokoli potřebují, řeknou si o to rodičům a světe div se: vždy (anebo téměř vždy) to dostanou. Vždyť který milující rodič by odmítl naplnit nějakou potřebu svého dítěte a kdo by mu v rámci svých možností nesplnil jakýkoli jeho sen? Děti mají v očích svých rodičů výsadní postavení a ony to vědí a chovají se podle toho.

Děti prožívají své životy naplno. Hrají-li si, dají do toho všechno. Když se radují, přirozeně skáčou radostí, tleskají a hlasitě dávají najevo své nadšení. Ani svůj zármutek neskrývají, tak jako dospělí za kamennou tvář, ale velice upřímně ho projeví. Přemísťuje-li se dítě z jednoho místa na druhé, většinou běží. Pomalá, důstojná chůze není dětem vlastní. Když si hrají, dělají všechno rychle a naplno.

Další věcí, která je na dětech obdivuhodná, je jejich smělost a upřímnost. Pokud si o vás dítě něco myslí, řekne vám to. Pokud od vás něco chce, i kdyby se na začátku ostýchalo, najde si způsob, jak vám to sdělit.
Všechny tyto vlastnosti se u dětí během jejich dospívání ztrácí nebo přinejmenším oslabují. Chování, které překračuje společenské normy, se odstraňuje výchovou. Děti jsou umravňovány, což je bezpochyby správné. Během dospívání se však setkávají s různými situacemi, které jim přinášejí zklamání a jejich jednoduchá důvěra v lidi a víra v dobrý konec většinou dostává povážlivé trhliny. Nemalé procento mladých je během puberty konfrontováno s prvními pocity úzkosti, strachu, méněcennosti, malomyslnosti či deprese. Výsledkem těchto změn je skutečnost, že mezi dospělými nalézáme relativně malé procento lidí, kteří by si zachovali prostotu, jednoduchost a upřímnost, tak typickou pro svět dětí. Zůstal-li někdo v dospělosti "jako dítě" je to většinou spíše považováno za handicap.

Co to tedy znamená "být jako dítě"?
©iStockphoto.com / Joshua Hodge Photography
Pán svým požadavkem, který přednesl svým učedníkům jistě neměl na mysli, aby se stali dětmi, co se týká chování a přístupu k životu. Existují vlastnosti, kterými děti nedisponují a přesto jsou pro život důležité, jako například smysl pro zodpovědnost, morálka, obětavost. S těmito vlastnostmi se nerodíme a musí nám být vštěpovány výchovou. Dospělý, který se chová jako dítě, stále ještě potřebuje dospět. Sama Bible varuje před infantilismem a říká, v čem máme být jako dospělí a v čem jako děti: "Bratři, ve svém myšlení nebuďte jako děti; ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí." (1. Kor 14,20 ČSP)

Ve vztahu k Bohu a jeho království však musíme být jako děti. Dospělí totiž ve své komplikovanosti příliš přemýšlí a spekulují, zatíženi mnohými zklamáními a životními neúspěchy jakoby nebyli schopni té jednoduché dětské víry, která se lehce dokáže nadchnout a bezmezně důvěřovat. Právě taková víra je však nezbytná pro to, abychom skrze ni mohli přijímat všechna požehnání Božího království. Náš vztah s Bohem je totiž jediným vztahem, v němž si jako dospělí lidé můžeme dovolit jednoduchou dětskou víru a upřímnou, téměř až naivně působící důvěru, která počítá se zázraky, dokonce se na ně spoléhá a dokáže je i přijmout.

Do svého vztahu s Bohem potřebujeme vpustit také dětskou horlivost, dynamiku a upřímnost. Biblická představa o praktizování víry je velmi vzdálena mnohým náboženským obřadům plným důstojnosti a různých symbolických úkonů. Má jít o živou, autentickou, život dávající a život měnící sílu Ducha Svatého. Pán Ježíš takový byl a právě to velice rozčilovalo mnohé náboženské představitele jeho doby.

Bratři, ve svém myšlení nebuďte jako děti; ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí.

Bible říká, že věřícímu je všechno možné. (Mk 9,23) O tom, kdo věří dětskou vírou, to platí stoprocentně. V osmém žalmu je verš, který můžeme správně pochopit pouze v této novozákonní interpretaci: "Z úst dětí a kojenců jsi ustanovil sílu kvůli těm, kdo se mají nepřátelsky. Tak jsi skoncoval s nepřítelem a s tím, kdo se mstí." (Ž 8,3 ČSP) Žalmista tu nehovoří o dětských vojácích, ani o něčem tak zvráceném, jako byly kdysi dětské křižácké výpravy. Hovoří o tom, že modlitby a chvály dětí, nebo ještě lépe věřících, kteří jsou "jako děti", jsou mocnou duchovní zbraní proti Božímu nepříteli. Jednoduchá "dětská" modlitba dokáže mnoho. Boží království se totiž dá přijmout pouze dětskou vírou.

Poznej Boha jako Otce
Naše schopnost praktizovat dětskou víru ve vztahu s Bohem je přímo úměrná tomu, jsme-li skutečně Božími dětmi a je-li Bůh skutečně naším Otcem. Vztah člověka k Bohu jako k Otci totiž vůbec není něčím automatickým. Člověk je Božím stvořením, dokonce tím nejdokonalejším, co Bůh na této planetě vytvořil. Je stvořen k Božímu obrazu a měl by žít svůj život na Boží slávu, Božím dítětem však není.

Existuje ovšem možnost, jak se Božím dítětem stát. Tuto možnost nám přinesl Mesiáš - Ježíš z Nazareta - jediný (nebo ještě lépe jedinečný - řecky monogenés) Boží Syn. Ježíš Kristus - Mesiáš Izraele přišel ke svému lidu, který ho odmítl, a tak se otevřela cesta nejen pro Židy, ale i pro pohany k tomu, aby se mohli stát Božími dětmi: "Přišel do svého vlastního, a jeho vlastní ho nepřijali. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z Boha." (J 1,11-13 ČSP)

Člověk, který přijal Ježíše Krista, jako svého Pána a Spasitele, dostal právo stát se Božím dítětem. V původním řeckém textu je použito slovo exúsia, které znamená oprávnění, autoritu a z ní vyplývající moc. Boží děti tedy mají svá práva. Je tomu podobně jako v lidské společnosti. Děti mají právo na to, aby se o ně rodiče starali, aby naplňovali všechny jejich potřeby, aby je ochraňovali a trávili s nimi čas. Zní to až trochu rouhavě (a já to píši s Boží bázni), ale pakliže jsme se stali Božími dětmi, máme vůči Bohu Otci svá práva, která nám on sám ve své nesmírné dobrotě přiznal, když jsme z jeho milosti poznali, že Ježíš je Mesiáš, uvěřili v něj a přijali ho do svých srdcí jako Pána a Spasitele.

Jako Boží děti máme v nebi Otce, který si na nás vždy najde čas. Kdykoli se modlíme a voláme k němu, nikdy se nestane, že by byl příliš zaměstnán nebeskými povinnostmi, a proto by naše volání neslyšel. Bůh odpovídá na modlitby svých dětí, posílá své Slovo a vylévá svého Ducha. Na zemi se potom dějí zázraky a projevuje se moc Božího království. Jeden kazatel prohlásil, že Boží ochota vyslýchat naše modlitby je větší, než naše ochota se modlit. Já k tomu dodávám, že je to právě proto, že jsme jeho dětmi a velmi mu na nás záleží.
Apoštol Pavel věděl o této velké pravdě a ve svých listech ji ještě rozvinul, mluvil o tom, že k tomu, abychom se stali Božími dětmi, jsme byli předurčeni ještě dříve, než byl stvořen svět: "Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce, když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synovství skrze Ježíše Krista." (Ef 1,3-5 ČSP) Toto všechno mělo jediný cíl, jehož motivací byla Hospodinova láska k nám: aby na nás přišlo veškeré duchovní požehnání v Kristu. Bůh jako dokonalý Otec přebírá zodpovědnost za naplnění našich potřeb. Budeme-li ve svém vztahu k němu aktivní, budeme li ho hledat s dětskou vírou a směle konat podle jeho Slova, neměli bychom jeho požehnání minout.

Uvěřte tomu, že Bůh je dobrý

"Okuste a vizte, že Hospodin je dobrý. Blahoslavený je muž, který v něm hledá útočiště." (Ž 34,9 ČSP) Toto jsou slova krále Davida, muže, který byl znám pro svůj výjimečný vztah s Bohem. Věděl, že jakákoli osobní zkušenost s Bohem vede ke zjištění, že náš nebeský Otec je dobrý. Tomuto musíme uvěřit a zbavit se jakýchkoli pochybností o Boží dobrotě a jakékoli byť i nejmenší nedůvěry vůči němu. Dětská víra vychází z absolutního přesvědčení o Otcově dobrotě. Tato víra nezná strach, neexistuje v ní obava, že by nás Bůh opustil nebo nesplnil své sliby. Dětská víra ví, že Bůh je dobrý a cokoli koná v našem životě, tak je nám ku prospěchu a požehnání.

Okuste a vizte, že Hospodin je dobrý. Blahoslavený je muž, který v něm hledá útočiště.

V knize proroka Jeremiáše Hospodin říká: "Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději." (Jr 29,11 ČSP) Boží úmysly a jeho vůle ohledně našeho života je vždycky dobrá. Je velice důležité, aby to křesťané věděli. Apoštol Pavel povzbuzoval křesťany v Římě, aby obnovovali svou mysl, a to s jediným cílem, aby pochopili, co je Boží vůle - to, co je dobré, příjemné a dokonalé. (Ř 12,2) S takovým pochopením Boží osoby a jeho postoje k nám se už nemusíme bát a můžeme Bohu Otci důvěřovat jako děti. Ve vztahu s ním si dokonce můžeme dovolit být i naivně věřící. Bůh se totiž vůči nám nikdy nezachová zle. Životopisy Božích mužů a žen, kteří žili v tomto blízkém společenství s ním, jsou toho přesvědčivými důkazy.

Duch synovství
"Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží." (Ř 8,15-16 ČSP) Bůh Otec nezůstal pouze u toho, že by nám v Písmu sdělil, že jsme byli přijati za Boží děti. Chce, abychom tuto skutečnost doslova bytostně prožívali. Přijali jsme Ducha synovství. Duch Boží svědčí spolu s naším duchem o vztahu, který máme s Bohem. Již více nemusíme trpět pocitem osamělosti, Bůh je s námi a naše nitro k němu stále volá. A který Otec by byl hluchým k tomu, když na něho volá jeho vlastní dítě. Duch synovství dělá z křesťanství více než náboženství. Křesťanství není pouze ideologie spojená s kultem, jak to vidíme u jiných náboženství. Je to obnovení vztahu s Bohem skrze zástupnou oběť jeho Syna.

Jsi-li syn, potom také dědic
"Jsme-li však děti, jsme i dědicové - dědicové Boží a spoludědicové Kristovi, pokud vskutku spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli také oslaveni." (Ř 8,17 ČSP) Ve světě většinou lidé dědí majetek po svých rodičích. Toto platí také v duchovní oblasti, v duchovní rodině a ve vztahu s naším nebeským Otcem. Naše dědictví spočívá v Kristovi. Skrze něho jsme byli vykoupeni, skrze něho přišla do našeho života moc vzkříšení a porážka satanova království a skrze něho dojde i k našemu oslavení v našem pozemském životě i ve věčnosti. Na prvním místě je naším dědictvím vykoupení z hříchu, z nemoci a nedostatku. Toto vše nám bylo darováno obětí Ježíše Krista. Toto dědictví přijímáme vírou. Následující příběh hovoří o tom, co patří Božím dětem, a že to může skrze víru přijmout i ten, kdo mezi Boží lid původně nepatřil:

"Ježíš odtamtud vyšel a odebral se do končin Týru a Sidónu. A hle, z těch končin vyšla nějaká kananejská žena a křičela: "Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Mou dceru zle trápí démon." Ale on jí neodpověděl ani slovo. I přistoupili k němu jeho učedníci a prosili ho: "Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí!" On řekl: "Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z domu Izraele." Ona však přišla, klaněla se mu a říkala: "Pane, pomoz mi!" On odpověděl: "Není správné vzít chléb dětem a hodit jej psům." Ona řekla: "Ano, Pane, ale vždyť i psi jedí z drobtů, které padají se stolu jejich pánů." Tehdy jí Ježíš odpověděl: "Ó ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti, jak chceš." A od té hodiny byla její dcera uzdravena." (Mat 15,21-28 ČSP)

Pán tuto ženu nejprve odbyl, protože nepatřila k "dětem" tzn. k Božímu lidu Izraele. Ona se však nedala. Neurazila se a projevila obrovskou víru v Pánovu dobrotu. Nechala se přirovnat ke psu, s tím, že i pes má nárok na drobky z Pánova stolu. Věděla o Boží dobrotě a uchopila své dědictví.

Nebyl jsi pouze adoptován, byl jsi zplozen Bohem
Doposud jsme hovořili o tom, že jsme dostali právo být Božími dětmi. Toto své postavení můžeme využívat a nikdo nám ho nevezme. Bůh nám však dává daleko víc. Nejsme pouze adoptovanými dětmi. Tato "adopce" se týká našeho materiálního života, ke kterému se Bůh Otec přiznal a začal se o nás starat. Náš vnitřní člověk, samotná duchovní podstata našeho bytí, se v momentě, kdy jsme přijali Krista jako svého Pána a Zachránce, přímo narodil z Boha: "Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z Boha." (J 1,11-13 ČSP)

Tento proces "nového narození" nebo "narození z Boha" v nás začal probíhat, když jsme slyšeli evengelium o Ježíši Kristu a v našem nitru začal pracovat Duch Svatý a byl završen naším odevzdáním se Kristovi a přijetím ho za Pána a Spasitele. Ježíš o tomto nadpřirozeném procesu vyučoval při svém rozhovoru s nechápavým, ale významným členem jeruzalemské židovské velerady Nikodémem:

"Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, přední muž mezi Židy. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Rabbi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh." Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království." Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se." Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha." (J 3,1-8 ČSP)

Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!

Pro Nikodéma bylo těžké pochopit proces nového narození. Nejedná se totiž o tělesnou záležitost, ale o dílo Božího Slova a Ducha Svatého v nitru člověka. Dochází při něm ke znovuzrození lidského ducha, který byl mrtev kvůli hříchu, a člověk se tak stává vlastním Božím dítětem. Ve znovuzrozeném člověku je zaseto semeno Boží přirozenosti a charakteru, a to je to největší vítězství. Svou lidskou (hříšnou) přirozenost jsme zdědili po předcích, náš duch však v sobě má Boží přirozenost. Jako Boží vlastní děti máme všechny předpoklady podobat se Bohu, měnit se k jeho obrazu. Písmo to nazývá nesením ovoce Ducha. (Ga 5,22)

Právě v pasáži, v níž Pán hovoří s Nikodémem o znovuzrození, nalézáme větu, která je velmi podobná jeho výroku, který jsme zmiňovali na začátku článku. Opět hovoří, že pokud se s člověkem něco nestane, nemůže vstoupit do Božího království. Tentokrát je to nové narození.

Ježíšovým poselstvím v souvislosti se vstupem do Božího království se všemi jeho dobrodiními a požehnáními jsou dvě velmi související podmínky: být jako děti a znovu se narodit. Tyto změny v nás vypůsobuje Duch Svatý. Dovolme mu, aby toto úžasné dílo konal v našich životech. Získali jsme postavení Božích dětí a nejen to, ale stali jsme se vlastními Božími potomky. Proto buďme jako děti a Boží království bude naše.

"Každé dobré dání a každý dokonalý dar je shůry, sestupuje od Otce světel, u něhož není proměny ani zatmění z odvrácení. On se rozhodl a zplodil nás slovem pravdy, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoření." (Jk 1,17-18 ČSP)


Zdroj: http://www.milost.sk/logos/clanok/budte-jako-deti
Tiskové zprávy
15.03.2020 - Vliv půstu na zdraví a duchovní pohodu - Křepice

09.03.2020 - Umění žít bez léků

24.02.2020 - Půst pro zdraví

17.02.2020 - Umění stárnout

09.02.2020 - Přednáška - umění stárnout

14.01.2020 - Divadelní představení - PÍSEK DO OČÍ

13.01.2020 - POZVÁNKA NA KONCERT

23.12.2019 - Slavnostní zahájení

16.12.2019 - Vánoční koncert

23.11.2019 - Adventní koncert

04.11.2019 - O rodu Delly, který prošel historií Morkůvek

14.10.2019 - Kulturní komise v Nikolčicích pořádá

15.04.2019 - Velikonoce se blíží

08.04.2019 - Jak předcházet nemocem u dětí - Beseda s rodiči a prarodiči dětí.

01.04.2019 - Klubový večer pro seniory z Nikolčic

25.03.2019 - Jak předcházet nemocem u dětí - Beseda s rodiči a prarodiči dětí.

18.03.2019 - Čím jsou Nikolčice zajímavé v dějinách Moravy a Evropy?

23.12.2018 - Jak se nestát otrokem nemoci - přednáška

17.12.2018 - Prosincový pochod kolem Nikolčic - II. ročník

10.12.2018 - Stoleté období Nikolčic za pánů z Pernštejna

27.11.2018 - Zdravotní okénko

19.11.2018 - Ozvěny pohnutých dob

29.10.2018 - Planety a měsíce, vesmír, jak ho neznáte

08.10.2018 - Zdravotní okénko - Přednáška o využití přírodních prostředků k upevnění zdraví

17.09.2018 - Československá legie - přednáška Nikolčice

18.06.2018 - Z historie některých rodů Morkůvek

16.04.2018 - Jak se připravit na alergii

09.04.2018 - Horečka u dětí

31.03.2018 - Přednáška o československých letcích

23.03.2018 - Možnosti molekulárního vodíku - Přednáška

16.03.2018 - Co s nemocí ? - přednáška

09.03.2018 - Novokřtěnci na Moravě (odkaz Habánů) - Přednáška

25.02.2018 - Jak se nestát otrokem nemoci

19.02.2018 - Je možné žít bez léků?

12.02.2018 - Život s chronickou nemocí

15.05.2017 - Cesta ke zdraví podle Symbinatur

21.04.2017 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Brno

26.12.2016 - Symbinatur s.r.o., přeje všem lidem úspěšné vykročení do roku 2017

30.05.2016 - Květnová přednáška s AVITOU - Brno

16.05.2016 - Přednáška nejenom o prevenci

31.01.2016 - BRNO GOSPEL CHOIR

25.01.2016 - BRNO GOSPEL CHOIR

18.01.2016 - Lyžujeme s dětmi v Němčičkách

11.01.2016 - AB DOER - CVIČÍCÍ STROJ

27.12.2015 - Silvestr v SYMBINATUR

21.12.2015 - Kyslík, kyslík, kyslík - bez něj není život

06.12.2015 - Prosincový pochod kolem Jevišovky

30.11.2015 - Kolem Mušova

23.11.2015 - INFO CENTRUM V BRNĚ

16.11.2015 - Sportovně relaxační víkend se SYMBINATUR

09.11.2015 - Vyšlápneme si v listopadu pod Pálavu

02.11.2015 - SYMBINATUR zve do Therme Laa an der Thaya

26.10.2015 - SYMBINATUR zve do Aqualandu Moravia

19.10.2015 - Ledovka 2014

12.10.2015 - Divácké putování Maryša

05.10.2015 - PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝMI VINOHRADY - Mutěnice

28.09.2015 - SYMBINATUR připravil zajímavý program - Chilli For People

19.09.2015 - Pojďte putovat přes vinohrady a sklepy do Moravské Nové Vsi

14.09.2015 - Tenisový turnaj ve čtyřhře v Šanově

07.09.2015 - Ve Znojmě bude živo

30.08.2015 - Vezměte kola a jeďte s námi

01.08.2015 - Ubytování v SYMBINATUR

22.06.2015 - 20 okruhů - HEVLÍN

01.06.2015 - Červnový pochod podél Dyje a Pulkavy

11.05.2015 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

03.05.2015 - Aktivní pobyt se SYMBINATUR

13.04.2015 - SETKÁNÍ SYMBINATUR

09.03.2015 - Seminář na téma alergie

23.02.2015 - Konzultační den ve Zlíně

16.02.2015 - Konzultační den ve Zlíně

02.02.2015 - Seminář na téma EKZÉM

24.01.2015 - SYMBINATUR zve do Therme Laa an der Thaya

19.01.2015 - Přednáška o možnostech detoxikace

04.01.2015 - Astma

29.12.2014 - Víkendové lyžování v Rakousku

22.12.2014 - Silvestr v SYMBINATUR

15.12.2014 - Preventivní medicína v Hevlíně

08.12.2014 - SYMBINATUR hraje squash

30.11.2014 - Přednáška a kyslíková koupel

24.11.2014 - Magnety a lidské tělo

17.11.2014 - Plavecký víkend v SYMBINATUR

10.11.2014 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

02.11.2014 - Listopadové pěší putování kolem Morkůvek

27.10.2014 - Listopadové pěší putování kolem Morkůvek

19.10.2014 - Pálavský gulášfest

12.10.2014 - SYMBINATUR jede na tenisový turnaj do Vídně

06.10.2014 - Sbírání šípků a trnek

27.09.2014 - Za houbami na Havranické vřesoviště

21.09.2014 - Ukončení cyklosezóny

14.09.2014 - Tour de burčák okolo Znojma

07.09.2014 - Velkopavlovické vinobraní 2014

01.09.2014 - Putování za burčákem

24.08.2014 - Konec prázdnin na bruslích

17.08.2014 - Ahoj sousede - Hallo Nachbar

10.08.2014 - Krojované hody

02.08.2014 - Vavřinecké putování po sklepech - Hrušovany nad Jevišovkou

27.07.2014 - Večer u cimbálu

27.07.2014 - 6. den na Thassosu

20.07.2014 - Thassos - výlet na Ypsarion

13.07.2014 - Okolo Mikulova

06.07.2014 - Podyjí očima hydrobiologa

28.06.2014 - KOLEM HOREM DOLEM

22.06.2014 - Cyklopeleton jede z Hustopeč

16.06.2014 - Baby - friendly prostředí

08.06.2014 - OKOLO KYJOVA

01.06.2014 - Sobotní odpoledne v údolí Kaji

25.05.2014 - Výprodej čokoládových antioxidantů XOCAI

18.05.2014 - Kaja – údolí potoka Kajabach - Rakousko

11.05.2014 - Májové putování okolím Modrých Hor

03.05.2014 - KOLOBĚŽKY V AKCI

28.04.2014 - BRNO-VÍDEŇ

13.04.2014 - Veselice v krojích

06.04.2014 - Dubnový pochod podél Dyje a Pulkavy

30.03.2014 - SYMBINATUR vás zve na pěší pochod zapomenutou krajinou kolem Hevlína

23.03.2014 - XIV. ročník pochodu Pro život

16.03.2014 - Goji, kustovnice čínská

09.03.2014 - Preventivní medicína v Brně

02.03.2014 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

23.02.2014 - ZAPOMENUTÝ OBJEV NĚMECKÉHO DRŽITELE NOBELOVY CENY

16.02.2014 - Konzultace nad zdravotním problémem

09.02.2014 - SYMBINATUR Vás zve na pěší pochod podél zimní řeky Dyje

31.01.2014 - Návštěva MUŠOVA

26.01.2014 - Sáňkování v Hevlíně

19.01.2014 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

12.01.2014 - Lyžujeme s dětmi v Němčičkách

05.01.2014 - Víkendové pěší túry

29.12.2013 - Víkendové lyžování v Rakousku

22.12.2013 - Silvestr v SYMBINATUR

15.12.2013 - SYMBINATUR zve do Aqualandu Moravia

08.12.2013 - Prosincový pochod kolem Jevišovky

01.12.2013 - Adventmarkt in der LOAMGRUI - vánoční trh v Loamgrui

24.11.2013 - Plavecký víkend v SYMBINATUR

17.11.2013 - Preventivní medicína v Hevlíně

10.11.2013 - Preventivní medicína v Hevlíně

03.11.2013 - Výstup k ledovým slujím

27.10.2013 - Listopadové pěší putování kolem Morkůvek

20.10.2013 - Ledové sluje

13.10.2013 - Divácké putování Maryša

06.10.2013 - PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝMI VINOHRADY - Mutěnice

29.09.2013 - Pochod slováckými vinohrady - HODONÍN

22.09.2013 - Ukončení cyklosezóny

15.09.2013 - Na kolech kolem Znojma

08.09.2013 - Na Moravě je živo

01.09.2013 - Nesmetanová dýňová polévka

18.08.2013 - Aktivní pobyt v SYMBINATUR

11.08.2013 - Výživou ovlivnit astma

04.08.2013 - VODA

28.07.2013 - CARNOSINE STAR - DOPLNĚK STRAVY

21.07.2013 - Zázračný nápoj

13.07.2013 - Kdo dnes může do lázní

07.07.2013 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Souvislosti nemocí III - BRNO

30.06.2013 - Zelený snídaňový nápoj

23.06.2013 - Dermatolog radí, jak připravit kůži před letní dovolenou

16.06.2013 - RAAM 2013 začíná

09.06.2013 - 5 největších mýtů o opalování

02.06.2013 - Krásná slova ministra zdravotnictví pět minut po dvanácté

26.05.2013 - Kdo s koho

19.05.2013 - Jaké ovoce je ještě zdravé

12.05.2013 - Dopřejme si pohyb

05.05.2013 - Svěží mátový koktejl

28.04.2013 - Volně dýchat

21.04.2013 - Kdy začít s péčí proti vráskám

14.04.2013 - LÉK NA RAKOVINU BYL JIŽ OBJEVEN: GERSONŮV ZÁZRAK

07.04.2013 - Zdravý recept pro ty, kdo neumí vařit

01.04.2013 - Jak utišit plačící miminko

24.03.2013 - Čerstvé vitamíny i přes zimu

17.03.2013 - Osudy matek a miminek

10.03.2013 - Císařský řez novým trendem?

01.03.2013 - Cukrovka

24.02.2013 - Cholesterol

17.02.2013 - Ochrana proti UV záření

10.02.2013 - MEDICINÁLNÍ HOUBY- komplexní systém léčby vytvořený přírodou

03.02.2013 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Brno

27.01.2013 - Bambusové vlákno a jeho výhody

20.01.2013 - Alergie

13.01.2013 - Antioxidanty

06.01.2013 - Adaptogeny

30.12.2012 - VITA STAR

25.12.2012 - Pomazánky od A do Z pro Vás

16.12.2012 - Přírodní zákony se nedají obcházet - Brno

09.12.2012 - Ekzém v zimním období

02.12.2012 - VITAMIN D3 STAR - doplněk stravy

25.11.2012 - Výrobky Kyäni

18.11.2012 - Kyäni Sunrise

11.11.2012 - Reference SMART Textile

04.11.2012 - Vliv stravy na atopický ekzém

28.10.2012 - Plané přemítání

21.10.2012 - Na začátku byl ekzém

14.10.2012 - Angina pectoris

07.10.2012 - Ó, šaty, šaty!

01.10.2012 - Čeho nejvíce litujeme před smrtí

23.09.2012 - Existenčné ohrozenie Izraela vyvrcholí v septembri

16.09.2012 - Zmrzačena povstalci, uzdravena Ježíšem

09.09.2012 - Facebook a manželská nevěra

02.09.2012 - Psali o nás v magazínu medicalclinic

26.08.2012 - Příručka pacienta 30 - Skrytý studijní program lékařských fakult

19.08.2012 - Tomáš Sedláček

12.08.2012 - Více než 9 z 10 Američanů věří v Boha

05.08.2012 - Paradise Picures - Galerie na schodech

29.07.2012 - Zázračný len - zdraví

22.07.2012 - Víte co je karob?

15.07.2012 - Křesťanské příspěvky populárnější než jiné celebrity

08.07.2012 - UltiCare LT-99 Best

01.07.2012 - Zkušenosti s produkty STARLIFE - 2

24.06.2012 - Očkování, jaká je skutečnost?

17.06.2012 - ZELENÉ POTRAVINY A LIDSKÉ TĚLO - očima fyzioterapeuta

10.06.2012 - Příručka pacienta 29 - O propojení emocí se zdravím nebo nemocí

03.06.2012 - Příručka pacienta 28 - Vezměte svou léčbu do vlastních rukou

27.05.2012 - SMART Textile

20.05.2012 - Zkušenosti s produkty STARLIFE

13.05.2012 - Pastor na Titanicu kričal: Nespasení do člnov!

01.05.2012 - O předpojatosti a jak proti ní (o Edvardu Benešovi)

22.04.2012 - Medicína a náboženství

15.04.2012 - Nový nórsky bestseller: BIBLIA

08.04.2012 - Padlý anjel

01.04.2012 - Z piedestálu na popravisko

25.03.2012 - Megapodvod?

18.03.2012 - Šľachtitelia chorôb

11.03.2012 - Darvinizmus a jeho následky

04.03.2012 - Buďte jako děti

26.02.2012 - Vibrotonie

19.02.2012 - 445 bábätiek zachránených vďaka filmu Bella

12.02.2012 - Čemu lidé věří a co uctívají?

05.02.2012 - Rabíni odobrili terapeutickú liečbu homosexuality

29.01.2012 - Novodobé závislosti

23.01.2012 - Závislosti

15.01.2012 - Existuje neškodná droga?

08.01.2012 - Brno v ohni

01.01.2012 - Pišvorky s buňkami

26.12.2011 - MUDr. Jan Hnízdil: Co je důležitější než růst HDP

18.12.2011 - Bakteriofágy - návrat podivné léčby

11.12.2011 - Nezničitelná bakterie

04.12.2011 - Dotek z nebe

27.11.2011 - Počet lidí s nefunkčními ledvinami na Blanensku a Svitavsku roste

20.11.2011 - Zdravé město Chrudim podporuje nekuřácké restaurace

13.11.2011 - Biologická léčba

06.11.2011 - PSYPOS - O léčitelích

30.10.2011 - Něco mezi nebem a zemí

23.10.2011 - Lekári a kresťanská viera

16.10.2011 - PSYPOS

09.10.2011 - Umělé sladidlo NutraSweet je neurotoxin

02.10.2011 - Martin Mazúch - Rozhovor s pastorem Olomouckého sboru

25.09.2011 - Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti - květen 2011

11.09.2011 - Na polích číhá smrt

04.09.2011 - Chemický útok

28.08.2011 - PROČ NEPOUŽÍT KONOPÍ, ABYCHOM ODVRÁTILI SKLENÍKOVÝ EFEKT?

21.08.2011 - Pyramidy Giza - radarové anomálie 1

14.08.2011 - Konopí zabíjí rakovinné buňky

07.08.2011 - Vyrážky po očkovaní - všetko je len náhoda

01.08.2011 - Výběr zajímavých článků

24.07.2011 - ASPARTAM JE JED!

17.07.2011 - Vakcína proti HPV - vážné problémy po vakcinaci : ztráty vědomí, krevní sraženiny, úmrtí a další.

10.07.2011 - PETICE za svobodnou volbu v očkování

03.07.2011 - Svět zachvátila epidemie nedostatku vitamínu D

26.06.2011 - 10 nejhorších potravin z nabídky českých supermarketů

19.06.2011 - Škola verejného zdravia

12.06.2011 - Voda - podle Pasteurova institutu

05.06.2011 - Start národního nadačního projektu v České republice

29.05.2011 - Registrace léku s obsahem marihuany poprvé v ČR

22.05.2011 - Varování: Starší lidé na svou práci nebudou mentálně stačit

15.05.2011 - Detoxikace (očista) organismu

01.05.2011 - Celostní medicína dnešní doby

24.04.2011 - ARCUS - ONKO CENTRUM

17.04.2011 - Pase ovčák ovce na zelené louce

10.04.2011 - Buď se chcete léčit, anebo uzdravit. Je to vaše volba.

27.03.2011 - Prevence úrazů a násilí na ZŠ - pozvánka

20.03.2011 - Nežádoucí účinek: SMRT

13.03.2011 - Komentář z Paříže od Roberta Změlíka, který celé dění HME prožíval přímo na stadionu

06.03.2011 - USA: Matka, která odmítla chemoterapii pro svého syna a zcela ho uzdravila přírodní léčbou, je nyní ve vězení a syna zřejmě čeká chemoterapie

27.02.2011 - Scan mozku odhalí autismus za čtvrt hodiny

20.02.2011 - Ceny cigaret ve skutečnosti nerostou

13.02.2011 - Krevní test pro včasnou diagnózu rakoviny

06.02.2011 - Deset největších lží o zdravotní péči

09.01.2011 - Metoda mesodiencefalické modulace

02.01.2011 - Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV

26.12.2010 - Objev zeleného fluorescenčního GFP proteinu

19.12.2010 - Mindball - posilovna mozku

12.12.2010 - John Virapen: Acylpyrín vás može zabiť skor, ako sa dostanete k dverám lekárne

05.12.2010 - Moderní věda uznává hodnotu světla

28.11.2010 - Galerie na schodech - pozvánka na výstavu

21.11.2010 - Noční osvětlení zvyšuje hlavně riziko vzniku rakoviny prsu

07.11.2010 - Pilulka den poté - antikoncepce nebo potrat?

24.10.2010 - Farmafirmy zaznamenaly velké vítězství: Byliny a doplňky podle direktivy EU zmizí z trhu

10.10.2010 - USA: Matka, která odmítla chemoterapii pro svého syna

26.09.2010 - Domácí škola

12.09.2010 - V Třebíči pomohou lidem na vozíčku

05.09.2010 - Moderní výuka náboženství jako prevence sociálně patologických jevů

29.08.2010 - Přišlo nám mailem

01.08.2010 - Práškům odzvonilo: Oblibu si získávají přírodní přípravky

25.07.2010 - Lidé už se nedopují prášky. Volí šetrnější cesty k úlevě

18.07.2010 - Katastrofa, ktorá zmení život na našej planéte

04.07.2010 - Porevoluční opalovací boom přivádí na kožní stále více lidí

27.06.2010 - Evropská komise se bude zabývat likvidační vyhláškou na obnovitelné zdroje

Symbinatur - Zpravodaj emailem
Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.


Symbinatur - Přihlášení do klubu
Heslo:


Nikolčice - blog

Symbinatur - Stálá nabídka
T-Regul - více T-Regul
výrobce: Health Detox
s draslíkem k udržení normálního tlaku krve Nutraceutikum - funkční doplně...
HMB STAR - více HMB STAR
výrobce: STARLIFE
Doplněk stravy Nárůst svalové hmoty, zvýšení svalové síly a zmenšení mno...
UltiCare LT-99 Maxi + B1C kruh - více UltiCare LT-99 Maxi + B1C kruh
výrobce: Magnetoterapie
- Dlouhý polštářový aplikátor (A4C) + řídící jednotka - (BC1 okruh) Víc...
BakteHerb - více BakteHerb
výrobce: Health Detox
Doplněk stravy Nutraceutikum - imunitní SuperByliny s organickým selenem...
BLUEIRON - více BLUEIRON
výrobce: AVITA
potravní doplněk tekuté železo + koncentrát ze severských borůvek + fins...
BioBeam 660 - více BioBeam 660
výrobce: BioBeam
Přístroj BioBeam™ 660 je využíván zejména při léčbě: - kožních onemocnění -...
Symbinatur - Nejbližší semináře

Symbinatur - Diskuzní fórum

Symbinatur - Tiskové zprávy

S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním naších stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Zavřít

Naše společnost je partnerem Lyoness

O bližší informace jak využít slevový systém a výhody při Vašem nákupu v našem E-shopu, jak se registrovat a podobně, nás kontaktujte na dfm@symbinatur.com.

Symbinatur - Nejzajímavější seriály